39/20 - 13.01.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 39/2020 konané dne 13.01.2020

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/39/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 39/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 38/2019
 3. Schválení odměn
 4. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím darů
 5. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 6. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 281, Velká Bíteš
 7. Pojistná smlouva č. 2731319909 o pojištění majetku a odpovědnosti – dodatek č. 9
 8. Protipožární zabezpečení bytových domů na adrese Velká Bíteš, U Stadionu 475 a 548
 9. Žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020
 10. Pacht části pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Dodatek č. 1 kupní smlouvy - úplatné nabytí části p.č. 88 v k.ú. Košíkov
 12. Pronájem části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Směna části p.č. 3317 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Žádost TS Velká Bíteš o dotaci
 15. Výsledná kalkulace nákupu krojů
 16. Žádost ICKK o výpůjčku části Masarykova náměstí
 17. Žádost ZUŠ o souhlas s poskytnutím prostor do bezplatného užívání
 18. Žádost o souhlas se zahájením prací pro vybudování posilovny v přízemí budovy na pozemku p.č.1339/4 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Sprchy v bývalé kotelně u ZŠ Sadová, Velká Bíteš
 20. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 21. Rodinné domy a inženýrské sítě, Velká Bíteš – Babinec
 22. Program prevence kriminality na rok 2020 a zpracování žádosti o dotaci
 23. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 13.01.2020

 

2/39/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 38/2019 ze dne 16.12.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 13.01.2020

 

3/39/20/RM schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2019 řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.01.2020*

 

4/39/20/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2019 jednateli společnosti.

odpovědnost: jednatel společnosti

termín: 31.01.2020*

 

5/39/20/RM rozhoduje souhlasit s přijetím darů Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8961/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.01.2020

 

6/39/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.02.2020 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2020*

 

7/39/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.02.2020 do 31.01.2021 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2020*

 

8/39/20/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 9 Pojistné smlouvy č. 2731319909 se společností UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 17.01.2020*

 

9/39/20/RM bere na vědomí aktuální informace o stavu instalovaných prostředků protipožárního zabezpečení v bytových domech na adrese Velká Bíteš, U Stadionu 475 a 548 a rozhoduje provést požární prohlídky v předmětných domech.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

10/39/20/RM rozhoduje neposkytnout Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí příspěvku zapsané pod č. j. MÚVB/8805/19.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.02.2020*

 

11/39/20/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí finančního příspěvku zapsané pod č. j. MÚVB/8170/19 ve výši 25.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.02.2020*

 

12/39/20/RM rozhoduje neposkytnout Lince důvěry STŘED, z. ú. Třebíč dotaci (dar) z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace (daru) zapsané pod č. j. MÚVB/8951/19 z důvodu, že město Velká Bíteš má již v sociální oblasti navázanou spolupráci s jinými subjekty.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.02.2020*

 

13/39/20/RM rozhoduje neposkytnout TJ Březejc, z.s. dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí příspěvku zapsané pod č. j. MÚVB/8869/19

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.02.2020*

 

14/39/20/RM rozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu k propachtování částí pozemku p.č. 748/1 orná půda o výměře cca 66 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

15/39/20/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 19.10.2018 uzavřené mezi městem Velká Bíteš jako kupujícím a jako prodávajícími části pozemku p.č. 88 v k.ú. Košíkov s prodloužením lhůty k plnění závazku města Velká Bíteš spočívajícího ve vybudování nového oplocení, a to betonového tarasu, kovových sloupků a dřevěných latěk včetně výsadby habrového živého plotu o výšce cca 150 cm s případnou náhradou sazenic v případě jejich úhynu do dvou let od jejich výsadby do 31.12.2020 se stanovením smluvní pokuty pro případ nedodržení uvedeného termínu ve výši 2000 Kč za každých započatých 30 dnů prodlení.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.02.2020*

 

16/39/20/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu určitou do 30.06.2020 za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2020*

 

17/39/20/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 3317 orná půda o výměře cca 3078 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 3322 orná půda o výměře 3078 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Veškeré náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.02.2020*

 

18/39/20/RM rozhoduje souhlasit se záměrem „Modernizace sběrného dvora Velká Bíteš“, který bude realizován žadatelem o dotaci Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o.

odpovědnost: jednatel společnosti

termín: 15.01.2020

 

19/39/20/RM rozhoduje souhlasit s pořízením krojů Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací za finanční spoluúčasti s obcí Osová Bítýška za podmínek uvedených ve výsledné kalkulaci nákupu krojů předložené ředitelem příspěvkové organizace pod č.j. MÚVB/214/20, a to z rezervního fondu Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.06.2020

 

20/39/20/RM rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci střední část Masarykova náměstí a prostor za radnicí ve Velké Bíteši za účelem pořádání Bítešských trhů dle žádosti č.j. MÚVB/207/20.

odpovědnost: starosta

termín: 31.01.2020

 

21/39/20/RM rozhoduje souhlasit s bezúplatným poskytováním prostor budovy na adrese Velká Bíteš, Hrnčířská 117 Kolpingově rodině Velká Bíteš k pořádání přednášek a besed v rámci Bítešské akademie dle žádosti ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace, a to na dobu určitou do 31.12.2022 a pověřuje ředitele příspěvkové organizace uzavřením příslušné smlouvy o poskytování prostor.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2020*

 

22/39/20/RM rozhoduje uzavřít dodatek číslo 1 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené mezi městem Velká Bíteš (půjčitelem) a TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. (vypůjčitelem) dne 01.10.2019, jehož předmětem bude od 01.02.2020 rozšíření předmětu výpůjčky o zbývající prostory nemovitosti – pozemku p.č.1339/4 s budovou bez č.p. v obci a k.ú. Velká Bíteš.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje souhlasit se zahájením prací pro vybudování posilovny v jedné z místností v přízemním podlaží budovy na pozemku p.č.1339/4 v obci a k.ú. Velká Bíteš za podmínky, že žadatel, kterým je TJ Spartak Velká Bíteš, z.s., IČ: 15544389, se sídlem Tyršova 617, 595 01 Velká Bíteš, tyto práce provede na vlastní náklady, a že na vlastní náklad zajistí dokumentaci a další podklady nezbytné pro schválení změny využití dotčené budovy v souladu platnými právními předpisy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2020*

 

23/39/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610, na vybudování sprch v bývalé kotelně u ZŠ Sadová, Velká Bíteš za cenu 100.539 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2020*

 

24/39/20/RM rozhoduje pokácet 2ks borovice na pozemku parc.č. 748/1 v k.ú. Velká Bíteš, dále rozhoduje pokácet 1 ks stříbrného smrku na pozemku parc.č. 749 v k.ú. Velká Bíteš a současně rozhoduje pokácet 1 ks stříbrného smrku na pozemku parc.č. 771/1 v k.ú. Velká Bíteš, vše ve vlastnictví města a ukládá odboru majetkovému předložit plán výsadby zeleně na území města v roce 2020.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2020*

 

25/39/20/RM rozhoduje souhlasit se stavbou „Rodinné domy a inženýrské sítě, Velká Bíteš – Babinec“ na pozemcích parc.č. 2539/158, 2539/159, 2539/160, 2539/161 a 2539/162 vše v k.ú. Velká Bíteš dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení s tím, že konkrétní technické podmínky stanoví ve vyjádření odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.01.2020*

 

26/39/20/RM schvaluje program prevence kriminality na rok 2020 a rozhoduje podat žádost o dotaci a rozšíření MKDS z programu prevence kriminality MV ČR.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.02.2020