38/19 - 16.12.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 38/2019 konané dne 16.12.2019

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/38/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 38/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 36/2019
 3. Žádost Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko o souhlas s přijetím daru školami
 4. Žádost ICKK o souhlas s přijetím daru
 5. Výběrové řízení na provedení zadávacího řízení v rámci akce „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
 6. Rozpočtové opatření č. 16/2019
 7. Generel veřejného osvětlení města Velká Bíteš
 8. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení převodu do investičního fondu
 9. Pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 85 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Schválení odměny řediteli ICKK
 11. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 16.12.2019

 

2/38/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 37/2019 ze dne 09.12.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 16.12.2019

 

3/38/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím daru dle žádosti č.j. MÚVB/8768/19, a to Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací, Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací a Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací.

odpovědnost: ředitelky příspěvkových organizací

termín: 31.12.2019

 

4/38/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO: 25533843 na provedení zadávacího řízení v rámci akce „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ za cenu 55.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.01.2020*

 

5/38/19/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 16/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2019*

 

6/38/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím daru Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8868/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

7/38/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele ELECTROSUN, s.r.o., U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, IČ: 25688553, na zpracování Generelu veřejného osvětlení ve Velké Bíteši ve výši 82.600,00 Kč bez DPH, 99.946,00 Kč s DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

8/38/19/RM schvaluje převod ve výši 123.397,- Kč z Rezervního fondu do Investičního fondu a převod ve výši 35.892,- Kč z příspěvku na provoz na rok 2019 do Investičního fondu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

9/38/19/RM a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 107 o výměře 36,3 m2 v budově č.p. 85, která je součástí pozemku p.č. 60 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to

- místnost o výměře 15,21 m2 za nájemné v min. výši 1.200,- Kč/m2/rok,

- místnost o výměře 21,09 m2 za nájemné v min. výši 1.200,- Kč/m2/rok,

na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce byla doručena 1 nabídka nájemného,

b) otevřela a projednala doručenou nabídku nájemného ve výši 1.500,- Kč/m2/rok,

c) rozhoduje pronajmout nebytový prostor v budově č.p. 85, která je součástí pozemku p.č. 60 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Velká Bíteš v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 107 o výměře 36,3 m2 společnosti ZVEREXPELÁN s.r.o., Lípová 178, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 07730365 za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok od 01.01.2020.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

10/38/19/RM schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2019 řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019*