37/19 - 09.12.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 37/2019 konané dne 09.12.2019

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/37/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 37/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 36/2019
 3. Pravidla přejímky odpadů do sběrného dvora
 4. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím darů
 5. Žádost o poskytnutí daru
 6. Návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města
 7. Rozpočtové opatření č. 15/2019
 8. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o ponechání NFV
 9. Návrh řešení venkovního zabezpečení objektu Polikliniky Velká Bíteš a úpravy prostoru okolí
 10. Smlouva o zrušení a zřízení věcného břemene
 11. Oznámení o záměru uzavřít dodatek smlouvy o veřejných službách
 12. Výměna vstupních dveří do budovy kulturního domu
 13. Návrh řešení zabezpečení objektu polikliniky
 14. Záměr propachtovat části pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Záměr pronajmout pozemek p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3007/14, p.č. 3007/15 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Zřízení vyhrazeného parkovacího stání
 18. Dopravní značení
 19. Projektová dokumentace „Stavební úpravy objektu Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš–uliční část“
 20. Návrh na standardizaci geografického názvosloví
 21. Přehled financování stavby „Inženýrské sítě na Babinci, Velká Bíteš“
 22. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 23. Obnova tepelných zařízení v budově městské kotelny č.p.610, p.č.854/1 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Likvidace majetku nepatrné hodnoty
 25. Oprava KD Březka - vícepráce
 26. Provedení hrubé podlahy v přístavbě KD Jáchymov
 27. Nabídka na administraci veřejné zakázky – Pořízení CAS pro JSDH Velká Bíteš
 28. Finanční bilance hodů
 29. Účetní bilance hodů
 30. Seznam kulturních a společenských akcí pro r. 2020
 31. Platový výměr ředitele ICKK
 32. Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací
 33. Setkání s Kulturní komisí a se Stavební a dopravní komisí
 34. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 09.12.2019

 

2/37/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 36/2019 ze dne 02.12.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 09.12.2019

 

3/37/19/RM bere na vědomí Pravidla přejímky odpadů do zařízení Sběrný dvůr, Karlov 77, Velká Bíteš, předložená jednatelem Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.

 

4/37/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím darů Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8493/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

5/37/19/RM rozhoduje poskytnout dar ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na úhradu nákladů spojených s vydáním knihy ke 100. výročí založení týdeníku Velkomeziříčsko, a to na základě žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. MÚVB/8409/19 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2019*

 

6/37/19/RM schvaluje rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2021 a 2022 všech příspěvkových organizací zřízených městem v předloženém znění.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací

termín: 10.01.2020

 

7/37/19/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 15/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 09.12.2019*

 

8/37/19/RM rozhoduje souhlasit s ponecháním návratné finanční výpomoci ve výši 499.378,- Kč Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizací do roku 2020. Splacení návratné finanční výpomoci městu proběhne po obdržení dotace na vybudování přírodní vzdělávací zahrady u MŠ ze SFŽP.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2020

 

9/37/19/RM rozhoduje instalovat venkovní kameru na plášť polikliniky, připojit ji do stávajícího městského kamerového systému, nastavit ji tak, aby monitorovala veřejný prostor plochy k posezení, ukotvit lavičky v parkové části prostranství, zahrnout prostranství do připravované vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích města Velké Bíteše. Umístit na stávající sloupy odpadkové koše na psí exkrementy u obou možných přístupů na prostranství v okolí polikliniky, dále na ně instalovat značky zákazu volného pobíhání psů a venčení psů.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.05.2020*

 

10/37/19/RM rozhoduje uzavřít se spol. GasNet. s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem smlouvu o zrušení a zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 358/10 v k.ú. Košíkov v důsledku uložení nové plynové přípojky překopem o délce cca 10 m za jednorázovou úhradu stanovenou dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš ve výši 2000,- Kč/bm.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

11/37/19/RM rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít dodatek smlouvy č.: 6011704023 o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 59101 Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.12.2019*

 

12/37/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy HZB spol. s r.o., IČ: 25510916, se sídlem Pražská 548/136, Brno – Bosonohy, na provedení výměny hlavních vstupních do budovy kulturního domu ve Velké Bíteši, Vlkovská 482, za cenu 123.413,70 Kč bez DPH (149.330,60 Kč včetně DPH 21%) a tyto práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2020*

 

13/37/19/RM bere na vědomí zabezpečení Polikliniky Velká Bíteš dle předloženého materiálu odboru majetkového a ukládá odboru majetkovému zajistit realizaci zabezpečení v rozsahu dle tohoto materiálu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.05.2020*

 

14/37/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat části pozemku p.č. 748/1 orná půda o výměře cca 66 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

15/37/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

16/37/19/RM doporučuje ZM schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j. UZSVM/BZR/5013/2019-BZRM, a to k pozemkům parc. č. 3007/14 a parc. č. 3007/15 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 09.12.2019*

 

17/37/19/RM rozhoduje zamítnout žádost a rozhoduje nesouhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro provozovnu Kebabu v budově domu Kostelní 70 ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.01.2020*

 

18/37/19/RM rozhoduje upravit dopravní značení na komunikacích Družstevní, U Stadionu, Tyršova, Za Školou a Sadová v obci Velká Bíteš dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.01.2020*

 

19/37/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku na zpracování studie využití budov Masarykovo náměstí 86 a 87 a s tím související PD stavebně konstrukční řešení stavby ve stupni pro provádění stavby v celkové výši 107.448,- Kč včetně DPH a předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

20/37/19/RM schvaluje návrh Lesů ČR s.p. na změnu názvů nádrží v k.ú. Jindřichov na parcele číslo 298/1 „Olšoveček“ a na parcele č. 319 „Na prameni Chvojnice“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.12.2019*

 

21/37/19/RM bere na vědomí přehled financování stavby „Inženýrské sítě na Babinci, Velká Bíteš“.

 

22/37/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8687/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

23/37/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy, IČ:13666444 na dodávku a instalaci nového kotle v rámci obnovy tepelných zařízení městské kotelny v budově č.p. 610 (U Stadionu), p.č.854/1, obec a k.ú. Velká Bíteš, za cenu 1.540.000,00 Kč bez DPH (1.863.400,00 Kč včetně DPH) a uzavřít s ním smlouvu o dílo s těmito dalšími podstatnými náležitostmi:

- dokončení díla: do 28.02.2020,

- záruka za dílo: na kotel 24 měsíců, na výměník a ostatní práce 60 měsíců,

- platební podmínky: cena zakázky bude uhrazena ve 120 měsíčních splátkách, při čemž každá splátka bude ve výši 1/120 z ceny díla včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

24/37/19/RM rozhoduje zlikvidovat předměty získané v zastaveném dědickém řízení.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.12.2019*

 

25/37/19/RM schvaluje všechna navýšení oproti schváleným nabídkovým cenám 18/25/19/RM ze dne 25.07.2019 v částce 14.313,54 Kč na akci: „Rekonstrukce kulturního domu Březka“ a spolupodílet se na akci úhradou 50% podílu finanční částky převyšující roční rozpočet místní části Březka a to v celkové výši 64.851,18 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.12.2019*

 

26/37/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 41593944 na provedení hrubé podlahy v přístavbě KD Jáchymov v rozsahu 58 m² v celkové ceně do 70.000,- Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.12.2019*

 

27/37/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO: 25533843 na administraci veřejné zakázky – Pořízení CAS pro JSDH Velká Bíteš a uzavřít s ní smlouvu o dílo s cenou 64.130 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.12.2019*

 

28/37/19/RM bere na vědomí finanční bilanci hodů předloženou Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací pod č.j. MÚVB/8232/19.

 

29/37/19/RM bere na vědomí účetní bilanci hodů předloženou Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací pod č.j. MÚVB/6878/19.

 

30/37/19/RM bere na vědomí seznam kulturních a společenských akcí pro r. 2020 předložený Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací.

 

31/37/19/RM schvaluje na základě nařízení vlády č. 300/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020 platový výměr ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 01.01.2020*

 

32/37/19/RM schvaluje na základě nařízení vlády č. 300/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020 platový výměr:

 • ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
 • ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelky Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
 • ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 01.01.2020*