36/19 - 02.12.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 36/2019 konané dne 02.12.2019

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/36/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 36/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 35/2019
 3. Žádost o dotaci
 4. Schválení odměn ředitelům škol zřízených městem Velká Bíteš
 5. Zřízení komisí rady města
 6. Zpráva o činnosti školské rady SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
 7. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím darů
 8. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o schválení provozu školy o vánočních a novoročních svátcích
 9. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 02.12.2019

 

2/36/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 35/2019 ze dne 21.11.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 02.12.2019

 

3/36/19/RM rozhoduje zpracovat a podat žádost o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.06.2020*

 

4/36/19/RM schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2019:

 • ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
 • ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelce Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelce Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019*

 

5/36/19/RM zřizuje pro volební období rady města Stavební a dopravní komisi. Jmenuje předsedou této komise Karla Navrátila, členy komise Jana Vrbu, Ing. Jiřího Procházku, Jiřího Rauše, Ing. Libora Buchtu, Petra Vondráka, Ing. Jiřího Loupa a tajemníkem komise referenta odboru majetkového.

odpovědnost: předseda komise

termín: volební období RM*

 

6/36/19/RM zřizuje pro volební období rady města Kulturní komisi. Jmenuje předsedou této komise Mgr. Iva Kříže, členy komise Silvu Smutnou, Mgr. Hanu Sedlákovou, Jiřinu Janíkovou, Mgr. et MgA. Marcelu Doubkovou, Moniku Ulmanovou, Bc. Jiřího Dohnala, Františka Kratochvílu a tajemnicí komise pracovnici ICKK.

odpovědnost: předseda komise

termín: volební období RM*

 

7/36/19/RM bere na vědomí zprávu o činnosti školské rady Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/8277/19.

 

8/36/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím darů Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8363/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

9/36/19/RM schvaluje provoz Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace o vánočních a novoročních svátcích dle návrhu ředitelky školy č.j. MÚVB/8274/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 23.12.2019