35/19 - 21.11.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 35/2019 konané dne 21.11.2019

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/35/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 35/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 34/2019
 3. Účetní závěrky příspěvkových organizací města Velká Bíteš k 30.09.2019
 4. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s přijetím darů
 5. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s vyřazením majetku
 6. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím darů
 7. Poděkování vedení Domova pro seniory
 8. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení účetních odpisů
 9. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení provozu školy o vánočních prázdninách
 10. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
 11. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
 12. Žádost osadního výboru Jáchymov o umístění dopravní značky
 13. Program ZM č. 10/2019
 14. Obnova tepelných zařízení v kotelně U Stadionu 610
 15. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení výše úhrad v Domově pro seniory
 16. Záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 85 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Souhlas s provozováním brokové střelnice
 18. Přístavba výrobní haly Strojírna Slavíček, s.r.o.
 19. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velká Bíteš
 20. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení úpravy odpisového plánu
 21. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o schválení úpravy odpisového plánu
 22. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 21.11.2019

 

2/35/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 34/2019 ze dne 11.11.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 21.11.2019

 

3/35/19/RM bere na vědomí účetní závěrky k 30.09.2019 příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš.

 

4/35/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím darů Základní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7961/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.11.2019

 

5/35/19/RM rozhoduje souhlasit s vyřazením majetku uvedeného v žádosti Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/8040/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

6/35/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím darů Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8027/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.11.2019

 

7/35/19/RM bere na vědomí písemné poděkování za svědomitou a záslužnou činnost pracovníků Domova pro seniory na Tyršově ulici.*

 

8/35/19/RM schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2019 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/8110/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

9/35/19/RM schvaluje provoz Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace o vánočních prázdninách 2019 dle návrhu ředitelky školy č.j. MÚVB/8109/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 23.12.2019

 

10/35/19/RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku ze psů.

odpovědnost: tajemnice

termín: 09.12.2019

 

11/35/19/RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu.

odpovědnost: tajemnice

termín: 09.12.2019

 

12/35/19/RM rozhoduje umístit dopravní značku Zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5t s doplňkovou tabulkou s textem: „mimo dopravní obsluhy“ na počátek místní komunikace Jáchymov – Holubí Zhoř v obou směrech.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.05.2020*

 

13/35/19/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 10/2019 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 09.12.2019 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 15/2019 ke schválení
 4. Plnění rozpočtu města k 30.11.2019
 5. Rozpočet města na rok 2020
 6. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022
 7. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/120 v k.ú. Velká Bíteš
 8. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
 9. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
 10. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velká Bíteš
 11. Zápis č. 12/2019 z jednání kontrolního výboru
 12. Diskuze
 13. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 09.12.2019

 

14/35/19/RM rozhoduje provést výběrové řízení na dodávku a instalaci nového kotle v rámci obnovy tepelných zařízení kotelny v budově č.p. 610 (U Stadionu), p.č. 854/1, obec a k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2019*

 

15/35/19/RM schvaluje výši úhrad v Domově pro seniory Velká Bíteš od 01.01.2020.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 01.01.2020

 

16/35/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytového prostoru v budově č.p. 85 na pozemku p.č. 60 v k.ú. Velká Bíteš, a to nebytového prostoru č. 107 o výměře 36,30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné v min. výši 1.200,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

17/35/19/RM rozhoduje souhlasit s provozováním brokové střelnice MS Velká Bíteš na pozemku parc.č. 2597 v k.ú. Velká Bíteš za účelem konání střelecké soutěže na baterii o putovní pohár města Velká Bíteš jedenkrát ročně a za předpokladu splnění příslušných předpisů.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2019*

 

18/35/19/RM rozhoduje souhlasit s Přístavbou haly Strojírny Slavíček, s.r.o., na ul. Vlkovská čp. 107, 595 01 Velká Bíteš dle předložené projektové dokumentace s tím, že podmínka vyjádření města č.j. MÚVB/1875/19/MAJ/ZAK ze dne 29.04.2019 zůstává v platnosti a barevné řešení fasády odsouhlasí odbor majetkový.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2019*

 

19/35/19/RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velká Bíteš a ukládá jednateli Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. předložit provozní řád sběrného dvora platný od 01.01.2020.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 09.12.2019*

 

20/35/19/RM schvaluje úpravu odpisového plánu na rok 2019 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/8254/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

21/35/19/RM schvaluje úpravu odpisového plánu na rok 2019 dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/8255/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019