34/19 - 11.11.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 34/2019 konané dne 11.11.2019

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/34/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 34/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 33/2019
 3. Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 4. Žádost o poskytnutí finančního daru
 5. Oznámení o ukončení členství ve Sboru pro občanské záležitosti
 6. Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o uzavření v období vánočních prázdnin
 7. Žádost o poskytnutí finančního daru
 8. Oznámení o přerušení provozu ZŠ a PŠ Velká Bíteš
 9. Oznámení SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o podání žádosti v rámci programu Erasmus+
 10. Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách
 11. Zřízení parkovacího místa pro držitele ZTP
 12. Dohoda o příspěvku na vybudování infrastruktury - Babinec
 13. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/120 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 12.10.2012 – pronájem lesní půdy
 15. Sdělení osadního výboru Březka
 16. Pacht rybníka na pozemku p.č. 74 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, pacht rybníka na p.č. 286 a p.č. 292/1, části p.č. 421/1 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 17. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
 18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Předprostor ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 19. Žádost o nový výtah
 20. Návrh směny části pozemku p.č. 4445 za budovu č.p. 307 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 21. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
 22. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
 23. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 11.11.2019

 

2/34/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 33/2019 ze dne 29.10.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 11.11.2019

 

3/34/19/RM bere na vědomí žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím doručenou dne 01.11.2019 pod č.j. MÚVB/7693/19 a pověřuje tajemnici odesláním požadovaného dokumentu žadateli.

odpovědnost: tajemnice

termín: 15.11.2019

 

4/34/19/RM rozhoduje neposkytnout Spolku pomponky Osová Bítýška dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. MÚVB/7697/19.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.11.2019

 

5/34/19/RM bere na vědomí oznámení paní Zdeňky Milianové o ukončení členství ve Sboru pro občanské záležitosti k 31.12.2019 a vyslovuje paní Milianové poděkování za dlouhodobou činnost ve sboru.

odpovědnost: starosta

termín: 30.11.2019

 

6/34/19/RM schvaluje uzavření knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš ve dnech 23.12.2019 - 02.01.2020.

odpovědnost: knihovnice

termín: 23.12.2019

 

7/34/19/RM rozhoduje neposkytnout Diakonii ČCE – středisko v Myslibořicích dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě její žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. MÚVB/7800/19.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.11.2019

 

8/34/19/RM bere na vědomí oznámení o přerušení provozu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace dne 06.11.2019 z důvodu stávky.

 

9/34/19/RM bere na vědomí oznámení Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace o podání žádosti v první polovině roku 2020 v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1, KA102-mobilita osob v odborném vzdělávání.

 

10/34/19/RM rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících pro rok 2020 přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.12.2019*

 

11/34/19/RM rozhoduje zřídit parkovací místo pro zdravotně a tělesně postižené občany (bez omezení) na parkovacím stání před bytovým domem čp. 368 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši dle předloženého návrhu na náklady města.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.11.2019*

 

12/34/19/RM rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury v rámci stavby „Obytný soubor RD Velká Bíteš - lokalita Babinec + lokalita Pod Základní školou-II.etapa“ ve výši 52.500,- Kč za přípojky vody, dešťové, splaškové kanalizace na pozemku p.č. 2539/184 v k.ú. Velká Bíteš s jeho vlastníkem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

13/34/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 2539/120 o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.201,- Kč/m2. Město uhradí veškeré náklady související s koupí uvedené části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 09.12.2019*

 

14/34/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12.10.2012 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví města ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o nájemném za pronájem lesní půdy pro rok 2019 ve výši 4 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.11.2019*

 

15/34/19/RM bere na vědomí sdělení osadního výboru Březka ve věci pronájmu rybníka ve Březce, doručené dne 05.11.2019 pod č.j. MÚVB/7830/19.

 

16/34/19/RM rozhoduje

a) uzavřít s SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Březka, IČ: 488 99 593, se sídlem Březka 7, 595 01 Velká Bíteš smlouvu o propachtování rybníka na pozemku p.č. 74 v k.ú. Březka u Velké Bíteše za pachtovné 0,40 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok,

b) uzavřít s SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Bezděkov, IČ: 488 98 490, se sídlem Bezděkov 35, 595 01 Velká Bíteš smlouvu o propachtování rybníka na pozemku p.č. 286 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a rybníka na pozemku p.č. 292/1 a části p.č. 421/1 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše za pachtovné 0,40 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok,

c) nepřijmout nabídky na propachtování rybníka na pozemku p.č. 74 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, rybníka na pozemku p.č. 286 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a rybníka na pozemku p.č. 292/1 a části p.č. 421/1 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

17/34/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.12.2019 do 31.08.2021, a to za nájemné 65 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva od 01.12.2019 a od 01.01.2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2019*

 

18/34/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Předprostor ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610, kterým se upravuje předmět smlouvy a snižuje cena díla o 1.183,44 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.11.2019*

 

19/34/19/RM bere na vědomí žádost Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace o nový výtah v budově polikliniky a ukládá odboru majetkovému připravit materiál k zajištění výměny výtahu v roce 2020.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2020*

 

20/34/19/RM bere na vědomí informace zaslané Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, IČ: 70885184, se sídlem Ke Skalce 32, 595 01 Velká Bíteš k navrhované směně části pozemku p.č. 4445 o výměře cca 1083 m2 v k.ú. Velká Bíteš po jejím nabytí do vlastnictví města Velká Bíteš za budovu č.p. 307 na pozemku p.č. 2729/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš, souhlasí s navrhovaným postupem včetně předloženého plánovaného časového harmonogramu a pověřuje odbor majetkový k učinění kroků směřujících k realizaci směny nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*