33/19 - 29.10.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 33/2019 konané dne 29.10.2019

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/33/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 33/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 32/2019
 3. Rozpočtové opatření č. 13/2019
 4. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení převodu, příp. vyřazení majetku
 5. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o souhlas s přijetím darů
 6. Výroční zpráva ZUŠ, Velká Bíteš, Hrnčířská 117 za školní rok 2018/2019
 7. Výroční zpráva ZŠ Velká Bíteš za školní rok 2018/2019
 8. Výroční zpráva SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš za školní rok 2018/2019
 9. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o souhlas s přijetím darů
 10. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
 11. sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 12. Souhlas s konáním akce Svatomartinský průvod světýlek
 13. Žádost ICKK o výpůjčku části Masarykova náměstí
 14. Doplněk přílohy ke zřizovací listině ZŠ Velká Bíteš
 15. Výroční zpráva ZŠ a PŠ Velká Bíteš za školní rok 2018/2019
 16. Revokace usnesení č. 20/32/19/RM ze dne 07.10.2019
 17. Smlouva o zajištění školení a výcviku strážníků
 18. Odpis pohledávky
 19. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 20. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o schválení převodu z rezervního fondu do fondu investic
 21. Kontrola chodníků a kanalizace v ulici Lánice
 22. Úplatný převod částí pozemku p.č. 2115/1 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úprava terénu před domem čp. 193 v ulici Lipová
 24. Chata v k.ú. Níhov – předkupní právo
 25. Směna pozemku p.č. 187/8 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 26. Společná kanalizační přípojka – prominutí úhrady za zřízení věcného břemene
 27. Smlouva na pronájem – kopírovací stroj
 28. Smlouva o postoupení licence na spisovou službu FLEXI
 29. Program ZM č. 9/2019
 30. Rozpočtové opatření č. 14/2019
 31. Návrh rozpočtu města na rok 2020
 32. Návrh řešení zabezpečení objektu Polikliniky Velká Bíteš
 33. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 29.10.2019

 

2/33/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 32/2019 ze dne 07.10.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 29.10.2019

 

3/33/19/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 13/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 05.11.2019*

 

4/33/19/RM rozhoduje souhlasit s převodem majetku, příp. vyřazením majetku uvedeného v žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6938/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

5/33/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím peněžních a věcných darů Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7240/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 15.11.2019

 

6/33/19/RM bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019.

 

7/33/19/RM bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019.

 

8/33/19/RM bere na vědomí výroční zprávu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019.

 

9/33/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím peněžních darů Střední odbornou školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7263/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 15.11.2019

 

10/33/19/RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

odpovědnost:  tajemnice                                

termín: 11.11.2019

 

11/33/19/RM rozhoduje souhlasit s konáním akce Svatomartinský průvod světýlek dne 10.11.2019 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 10.11.2019

12/33/19/RM rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci střední část Masarykova náměstí ve Velké Bíteši za účelem pořádání Bítešských trhů ve dnech 06.11.2019 a 04.12.2019.

odpovědnost: starosta

termín: 06.11.2019

 

13/33/19/RM doporučuje ZM rozhodnout předat Základní škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci, se sídlem Sadová 579, Velká Bíteš, k hospodaření majetek města Velká Bíteš vymezený v doplňku přílohy zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace ke dni 11.11. 2019.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 11.11.2019

 

14/33/19/RM bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019.

 

15/33/19/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 20/32/19/RM a nahradit je tímto zněním:

Rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2019 do 30.04.2020, a to od 01.11.2019 za nájemné 65 Kč/m2/měsíc a od 01.01.2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

16/33/19/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o zajištění školení a výcviku strážníků č. 82_17 s poskytovatelem Statutární město Brno – Městská policie Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno; IČ: 449 92 785.

odpovědnost: starosta

termín: 15.11.2019

 

17/33/19/RM doporučuje ZM rozhodnout odepsat pohledávku ve výši 45.565 Kč spolu s příslušenstvím z účetnictví města za dlužné nájemné a náklady na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.11.2019*

 

18/33/19/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/7245/19 ve výši 150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.11.2019*

 

19/33/19/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu města na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/7499/19 ve výši 150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.11.2019*

 

20/33/19/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/7247/19 ve výši 150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.11.2019*

 

21/33/19/RM schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace, za účelem dokrytí nákladů na pořízení vozidla ve výši 50.700 Kč.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

22/33/19/RM bere na vědomí zprávu o kontrole chodníků a kanalizace v ulici Lánice ve Velké Bíteši a o opatřeních, která byla v této souvislosti učiněna.

 

23/33/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:

- část pozemku p.č. 2115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 21.030 Kč,

- část pozemku p.č. 2115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 35 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 49.070 Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.11.2019*

 

24/33/19/RM rozhoduje souhlasit s úpravou plochy před domem č.p. 193 na ulici Lípová ve Velké Bíteši a současně souhlasí se zřízením parkovacího místa na části pozemku parc.č. 1874/1 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že konkrétní technické podmínky stanoví ve vyjádření odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.11.2019*

 

25/33/19/RM doporučuje ZM nepřijmout nabídku na úplatný převod budovy č.e. 15 stavba pro rodinnou rekreaci na p.č. 1046 v k.ú. Níhov, obec Níhov za cenu 400.000 Kč do vlastnictví města Velká Bíteš a vzdát se tím zákonného předkupního práva k jejímu nabytí do vlastnictví města.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.11.2019*

 

26/33/19/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 187/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 184 zastavěná plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš se závazkem města zajistit na vlastní náklady přeložku plynové přípojky nacházející se na pozemku p.č. 187/7 v k.ú. Velká Bíteš do 30.06.2020. Do doby přeložení plynové přípojky ji město strpí na stávajícím místě tak, aby nebyly žádným způsobem narušeny dodávky plynu k budově č.p. 155, objekt k bydlení, jenž je součástí pozemku p.č. 184 v k.ú. a obci Velká Bíteš vyjma nezbytné doby k realizaci přeložky plynové přípojky.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.11.2019*

 

27/33/19/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o užívání kanalizační přípojky, právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků p.č. 2539/157, p.č. 2539/156, p.č. 2539/155, p.č. 2539/188, p.č. 2539/154, p.č. 2539/153, p.č. 2539/152, p.č. 2539/151 v k.ú. Velká Bíteš za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti v souladu s Ceníkem úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš, tj. ve výši 100 Kč/bm.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

28/33/19/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením smlouvy o pronájmu s právem koupě kopírovacího stroje mezi pronajímatelem firmou COPY-PLUS, s.r.o., Merhautova 64, 613 00 Brno, IČO 27756904 a nájemcem Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.10.2019

 

29/33/19/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o postoupení licence na spisovou službu FLEXI informačního systému Radnice Vera s městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671 za cenu 17.559 Kč.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.10.2019*

 

30/33/19/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 9/2019 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 11.11.2019 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Ukončení členství města Velká Bíteš v destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s.
 4. Dodatek ke smlouvě o úvěru s KB na 35 mil. Kč – prodloužení splatnosti
 5. Rozpočtová opatření č. 10-13/2019 schválená RM na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 14/2019 ke schválení
 7. Plnění rozpočtu města k 31. 10. 2019
 8. Účetní závěrka města k 30. 9. 2019 na vědomí
 9. Doplněk přílohy ke zřizovací listině Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace (předání movitého majetku pořízeného při revitalizaci ZŠ k hospodaření)
 10. Poskytnutí daru SDH Košíkov
 11. Dotace z rozpočtu města
 12. Rozhodnutí ve věci pořízení Změny č. 10 ÚP města Velká Bíteš
 13. Vydání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš
 14. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 15. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 118 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 2180/25 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1239/1, části pozemku p.č. 1220/1, části pozemku p.č. 3011/32 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 2538/5 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Směna pozemku p.č. 580/5 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Směna pozemku p.č. 580/6 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1606 v k.ú. Březské
 22. Směna pozemku p.č. 187/8 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatný převod částí pozemku p.č. 2115/1 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatné nabytí budovy č.e. 15 v k.ú. Níhov
 25. Odpis pohledávky
 26. Zápis č. 10/2019, 11/2019 z jednání kontrolního výboru
 27. Diskuze
 28. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 11.11.2019

 

31/33/19/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 14/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.11.2019*