32/19 - 07.10.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 32/2019 konané dne 07.10.2019

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/32/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 32/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 31/2019
 3. Rozpočtové opatření č. 12/2019
 4. Schválení ústřední inventarizační komise
 5. Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci s Diecézní charitou Brno
 6. Směna časti pozemku p.č. 580/5 v k.ú. Velká Bíteš
 7. Záměr pronájmu pozemku p.č. 85, jehož součástí je budova č.p. 35 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 8. Záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2538/5 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Kupní smlouva na sporák – byt č. 301, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 10. Aktualizace projektů ve strategickém rámci MAP
 11. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o bezúplatné užívání prostor třídy
 12. Pronájem prostor s tepelnými zařízeními v k.ú. Velká Bíteš
 13. Nájemní smlouva k bytu, Jihlavská 282, Velká Bíteš
 14. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 15. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 16. Údržba zeleně na novém hřbitově ve Velké Bíteši
 17. Pronájem částí pozemků p.č. 1565, 1148/1, 1149/1, 1566/37 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky
 18. Pacht rybníků na pozemku p.č. 286, p.č. 292/1 a části p.č. 421/1 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 19. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 20. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš
 21. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
 22. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 23. Žádost o umístění fotografie školské rady do pamětní schránky
 24. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o bezúplatné užívání prostor třídy
 25. Směna pozemku p.č. 580/6 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Prodloužení splácení úvěru na Revitalizaci ZŠ Tišnovská 115 – 35 mil. Kč
 27. Nabídka E.ON Energie, a.s. na dodávky plynu a elektřiny na roky 2020, 2021
 28. Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
 29. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 07.10.2019

 

2/32/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 31/2019 ze dne 30.09.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 07.10.2019

 

3/32/19/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 12/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.10.2019*

 

4/32/19/RM schvaluje ústřední inventarizační komisi pro zajištění inventur majetku města Velké Bíteše za rok 2019.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

5/32/19/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci s Diecézní charitou Brno spočívající v rozšíření smluvních stran o společnost Dimatex CS spol. s r.o.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.10.2019*

 

6/32/19/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 580/5 oddělenou geometrickým plánem č. 3076-41/2019 a nově označenou p.č. 580/11 zahrada o výměře 28 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 580/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3075-40/2019 a nově označenou p.č. 580/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků bude uhrazen městu Velká Bíteš ve výši 720,- Kč. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.11.2019*

 

7/32/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 85, jehož součástí je budova č.p. 35, stavba občanského vybavení, v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za účelem provozování prodejny potravin, příp. k jinému účelu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

8/32/19/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2538/5 o výměře cca 1150 m2, příp. o výměře cca 800 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.11.2019*

 

9/32/19/RM rozhoduje odkoupit elektrický sporák zn. Gorenje EC5351WA za kupní cenu 9.629 Kč a uzavřít kupní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

10/32/19/RM rozhoduje souhlasit s  aktualizací investičních projektů škol a jejich zařazením do Strategického rámce MAP do roku 2023 v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí podpořeného z OP VVV.

odpovědnost: ředitelé škol

termín: 15.10.2019

 

11/32/19/RM rozhoduje souhlasit s realizací kroužků výuka hry na flétnu a výuka angličtiny v Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci dle žádosti ředitelky č.j. MÚVB/6827/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.10.2019

 

12/32/19/RM rozhoduje uzavřít s firmou, IČ:13666444, smlouvu o nájmu těchto prostor v k.ú. a obci Velká Bíteš

- kotelna v budově č.p.610 (U Stadionu), která je součástí pozemku p.č. 854/1 včetně teplovodních rozvodů tepelné energie sídliště U Stadionu,

- kotelna v budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č. 323/2 a vytápí budovu č.p.42 (Lánice),

- kotelna v budově č.p.239 (Tyršova), která je součástí pozemku p.č. 759,

- kotelna v budově č.p.482 (Vlkovská), která je součástí pozemku p.č. 769,

- kotelna č.p. 584 (Družstevní) na pozemku p.č. 727/1,

- kotelna v budově č.p.85 (Masarykovo náměstí), která je součástí pozemku p.č. 60,

- kotelna v budově č.p.86 (Masarykovo náměstí), která je součástí pozemku p.č. 59,

a to včetně tepelných zařízení v uvedených prostorách umístěných.

Další náležitosti této smlouvy:

- účel nájmu: zajištění výroby a dodávky tepla a teplé užitkové vody všem připojeným odběratelům vlastními silami a na svůj náklad,

- roční nájemné: ve výši dle přiložené tabulky, která bude přílohou a nedílnou součástí smlouvy,

- délka nájmu: doba určitá, 10 let,

- podmínky, které nájemce musí splňovat: subjekt s licencovanou činností na výrobu a rozvod tepelné energie, způsobilost k provozování této činnosti, znalost a respektování veškerých předpisů, které tuto činnost z provozních, technických a bezpečnostních hledisek upravují.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

13/32/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Jihlavská 282, Velká Bíteš na dobu určitou, a to od 08.10.2019 do 31.12.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.10.2019*

 

14/32/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu neurčitou, a to od 01.11.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a od 01.01.2020 za nájemné 70,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

15/32/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2020, a to od 01.11.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a od 01.01.2020 za nájemné 70,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

16/32/19/RM rozhoduje pokácet 10 ks tújí podél oplocení za hrobkami na novém hřbitově ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

17/32/19/RM rozhoduje uzavřít s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 1565 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2, id. 83/519 části pozemku p.č. 1148/1 lesní pozemek o výměře 9 m2, id. 83/519 části pozemku p.č. 1149/1 lesní pozemek o výměře 42 m2, id. 83/519 části pozemku p.č. 1566/37 ostatní plocha, silnice o výměře 98 m2 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vlkov za nájemné ve výši 22,- Kč/m2/rok na dobu do okamžiku jejich navrácení.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

18/32/19/RM rozhoduje

a) uzavřít s Moravským rybářským svazem, z.s. pobočným spolkem Velká Bíteš, IČ: 00557358, se sídlem Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš dohodu o ukončení pachtovní smlouvy ze dne 27.03.2015 o pachtu rybníka na p.č. 286 a rybníka na p.č. 292/1 a části p.č. 421/1 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše k 31.10.2019

a

b) zveřejnit záměr pachtu rybníka p.č. 286 a rybníka na p.č. 292/1 a části p.č. 421/1 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

19/32/19/RM rozhoduje pokácet 1ks lípy srdčité na pozemku parc.č. 151 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města a současně RM rozhoduje nahradit tuto lípu lípou stříbrnoslistou o min. velikosti jako nově vysazené stromy ve čtvercovém sponu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.12.2019*

 

20/32/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2020, a to od 01.11.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a od 01.01.2020 za nájemné 70,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

21/32/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2020, a to od 01.11.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a od 01.01.2020 za nájemné 70,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

22/32/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2020, a to od 01.11.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a od 01.01.2020 za nájemné 70,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

23/32/19/RM rozhoduje souhlasit dle žádosti předsedy Školské rady Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace s umístěním fotografie současné školské rady do pamětní schránky v budově základní školy.

odpovědnost: starosta

termín: 31.10.2019

 

24/32/19/RM rozhoduje souhlasit s realizací kroužku výuka angličtiny v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci dle žádosti ředitelky č.j. MÚVB/6935/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.10.2019

 

25/32/19/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 580/6 zahrada o výměře 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 589/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3075-40/2019 a nově označenou p.č. 580/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků bude uhrazen městu Velká Bíteš ve výši 3.120,- Kč. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.11.2019*

 

26/32/19/RM doporučuje ZM přijmout nabídku Komerční banky, a. s. na uzavření dodatku ke Smlouvě o úvěru č. 99023719700 ve výši 35 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,67 % p. a. na dobu 9 let a pověřuje Odbor finanční MěÚ k přípravě návrhu Dodatku Smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.11.2019*

 

27/32/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 78 201 na dodávky plynu a elektřiny městu Velká Bíteš a jím zřízeným a založeným organizacím na roky 2020, 2021 a uzavřít s tímto dodavatelem příslušné smlouvy o dodávce plynu a elektřiny.

odpovědnost: starosta

termín: 08.10.2019

 

28/32/19/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš, a to ke dni 31.10.2019.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*