31/19 - 30.09.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 31/2019 konané dne 30.09.2019

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/31/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 31/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 30/2019
 3. Pojistná smlouva č. 2731319909 o pojištění majetku a odpovědnosti – dodatek č. 8
 4. Rozpočtové opatření č. 11/2019
 5. Žádost ICKK o ponechání finančních a věcných darů v organizaci
 6. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím daru
 7. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o schválení převodu z rezervního fondu do fondu investic
 8. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 9. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1606 v k.ú. Březské
 10. Nájemní smlouva k bytu, Návrší 250, Velká Bíteš
 11. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 12. Pacht rybníka na pozemku p.č. 74 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 13. Záměr směny pozemků – Kozí ulice
 14. Dohody o příspěvku na vybudování infrastruktury - Babinec
 15. Záměr úplatného převodu částí pozemku p.č. 2115/1 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Revokace usnesení RM 10/102/18/RM ze dne 12.03.2018
 17. Návrh řešení zabezpečení objektu polikliniky
 18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování PD k akci „Rekonstrukce a přístavba KD v Bezděkově“
 19. Darovací smlouvy
 20. Chodník pod ZŠ v lokalitě Babinec, Velká Bíteš
 21. Ukončení členství města Velká Bíteš v destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s.
 22. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 30.09.2019

 

2/31/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 30/2019 ze dne 16.09.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 30.09.2019

 

3/31/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 8 Pojistné smlouvy č. 2731319909 s firmou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.10.2019*

 

4/31/19/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 11/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 07.10.2019*

 

5/31/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančních a věcných darů Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6589/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.09.2019

 

6/31/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6592/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 10.10.2019

 

7/31/19/RM schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace, za účelem dokrytí nákupu žesťového nástroje ve výši 24.615 Kč.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

8/31/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2020 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 01.10.2019*

 

9/31/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 1606 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 107 m2 v k.ú. a obci Březské z vlastnictví obce Březské, IČ: 00489468, Březské 55, 594 53 za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.11.2019*

 

10/31/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 250, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2020 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 01.10.2019*

 

11/31/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2020 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

12/31/19/RM rozhoduje

a) uzavřít s Moravským rybářským svazem, z.s. pobočným spolkem Velká Bíteš, IČ: 00557358, se sídlem Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš dohodu o ukončení nájmu rybníka na pozemku p.č. 74 v k.ú. Březka u Velké Bíteše k 30.09.2019

a

b) zveřejnit záměr pachtu rybníka na pozemku p.č. 74 v k.ú. Březka u Velké Bíteše na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019*

 

13/31/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 187/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

14/31/19/RM rozhoduje uzavřít

- dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury v rámci stavby „Obytný soubor RD Velká Bíteš - lokalita Babinec + lokalita Pod Základní školou-II.etapa“ ve výši 67.500,- Kč za přípojky vody, plynu, dešťové, splaškové kanalizace na pozemku p.č. 2539/107 v k.ú. Velká Bíteš s jeho vlastníkem,

- dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury v rámci stavby „Obytný soubor RD Velká Bíteš - lokalita Babinec + lokalita Pod Základní školou-II.etapa“ ve výši 67.500,- Kč za přípojky vody, plynu, dešťové, splaškové kanalizace na pozemku p.č. 2539/187 v k.ú. Velká Bíteš s jeho vlastníkem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

15/31/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a části pozemku p.č. 2115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 35 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

16/31/19/RM rozhoduje revokovat svoje usnesení č. 10/102/18/RM ze dne 12.03.2018 ve znění „Bere na vědomí doporučení Komise pro územní plán a regionální rozvoj a doporučuje ZM pořízení změny č. 10 územního plánu města Velká Bíteš“

a dosavadní text nahrazuje novým textem ve znění: „Na základě požadavků krajského úřadu na zpracování variantního řešení a dokumentace posouzení vlivů na ŽP (SEA) u některých podnětů do Změny č. 10 ÚP města Velká Bíteš doporučuje ZM rozhodnout nepořídit Změnu č. 10 ÚP města Velká Bíteš s tím, že podněty uplatněné do změny č. 10 budou na základě požadavku města Velká Bíteš prověřeny v rámci řešení pořizovaného „nového“ Územního plánu Velká Bíteš“.

odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí

termín: 11.11.2019*

 

17/31/19/RM rozhoduje souhlasit s navrženým řešením odboru majetkového zabezpečení objektu Polikliniky Velká Bíteš, Tyršova 223 s tím, že rozhoduje pořídit mechanické zabezpečení všech prostor přístupných ze vstupních chodeb a oken, která představují největší nebezpečí neoprávněného vstupu, a pověřuje odbor majetkový zpracováním návrhu variant venkovního mechanického zabezpečení objektu Polikliniky Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2019*

 

18/31/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce a přístavba KD v Bezděkově“ se zhotovitelem IČO:05012988, kterým se zvětšuje rozsah projektové dokumentace, navyšuje cena díla o 11.500,-Kč a prodlužuje termín dokončení do 18.11.2019.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 07.10.2019*

 

19/31/19/RM rozhoduje přijmout finanční dary na pořízení sochy Jana Amose Komenského a pověřuje starostu města podpisem jednotlivých darovacích smluv s dárci.

odpovědnost: starosta

termín: 31.12.2019

 

20/31/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele JAAHA s.r.o., Na Návsi 2, 664 61 Opatovice na dodání a položení dlažby chodníku pod ZŠ v lokalitě Babinec, Velká Bíteš včetně provedení vegetačních úprav s cenou 229.461,50 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

21/31/19/RM doporučuje ZM schválit vystoupení města Velká Bíteš z destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s., se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04415868.

odpovědnost: starosta

termín: 11.11.2019