30/19 - 16.09.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 30/2019 konané dne 16.09.2019

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/30/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 30/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Kotelny v ZŠ Velká Bíteš
 3. Hody
 4. Financování investičních akcí
 5. Zápis RM č. 29/2019
 6. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací města Velká Bíteš
 7. Rozpočtové opatření č. 10/2019
 8. Rozpočet na chodník a vjezd v ulici Za Školou
 9. Broušení dlažby na chodbě ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš
 10. Výpůjčka pozemku p.č. 1339/4 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Demolice přístřešku v Košíkově
 12. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 13. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s přijetím daru
 14. Oznámení ZŠ Velká Bíteš o zapojení do projektu
 15. Organizační řád ZŠ Velká Bíteš
 16. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 16.09.2019

 

2/30/19/RM schvaluje termín hodů v roce 2020 ve dnech 09.-16.09.2020, v roce 2021 ve dnech 08.-15.09.2021, v roce 2022 ve dnech 07.-14.09.2022.

 

3/30/19/RM rozhoduje, že hodový program v letech 2020, 2021 a 2022 bude na Masarykově náměstí pro veřejnost volně přístupný bez vstupného.

 

4/30/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 29/2019 ze dne 09.09.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 16.09.2019

 

5/30/19/RM rozhoduje provést kontroly hospodaření u všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš za období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 v průběhu měsíce října a listopadu 2019 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš jejich zajištěním. Součástí kontrol bude i prověření realizace doporučení z kontrol minulých. Protokoly z těchto kontrol budou předloženy radě města společně s účetními závěrkami příspěvkových organizací při jejich schvalování.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2019*

 

6/30/19/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 10/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2019*

 

7/30/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ncorp s.r.o., se sídlem Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš na dláždění a vjezd v ulici Za Školou ve výši 129.577,- Kč s DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019*

 

8/30/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele teracářské práce, IČ: 681 35 696 na přebroušení starých podlah na chodbách v ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš za cenu 123.500 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

9/30/19/RM rozhoduje uzavřít s TJ Spartak Velká Bíteš, z.s., IČ: 155 44 389, se sídlem Tyršova 617, 595 01 Velká Bíteš smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 1339/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če – stavba pro výrobu a skladování v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019*

 

10/30/19/RM rozhoduje zdemolovat přístřešek na částech pozemků p.č. 144/1 a p.č. 143 v k.ú. Košíkov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

11/30/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od okamžiku uzavření nájemní smlouvy do 29.02.2020 a za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019*

 

12/30/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6456/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.09.2019

 

13/30/19/RM bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o zapojení do projektu Šablony II.

 

14/30/19/RM bere na vědomí Organizační řád Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace platný od 01.09.2019.