29/19 - 09.09.2019 Usnesení rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 29/2019 konané dne 09.09.2019

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

 

1/29/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 29/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 28/2019
 3. Žádost SDH Košíkov o poskytnutí finančního daru
 4. Žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2180/25 v k.ú. Velká Bíteš
 5. Žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 118 v k.ú. Velká Bíteš
 6. Žádost o úplatný převod částí pozemků p.č. 1220/1, p.č. 1239/1, p.č. 3011/32 v k.ú. Velká Bíteš
 7. Ukončení nájmu bytu, Jihlavská 282, Velká Bíteš
 8. Záměr pronájmu částí pozemků p.č. 1565, 1148/1, 1149/1, 1566/37 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky
 9. Zajištění odstavné plochy na ul. Vlkovská proti vjezdu vozidel nad 3,5 t
 10. Revokace usnesení č. 22/28/19/RM ze dne 26.08.2019
 11. Žádost o spoluúčast na vybudování společné kanalizační přípojky
 12. Výměna vstupních dveří do budovy kulturního domu ve Velké Bíteši
 13. Žádost o úhradu nákladů za výměnu oken
 14. Úprava sjezdu na místní komunikaci při vstupu do objektu, ul. Strmá, Velká Bíteš
 15. Novostavba RD Rajhradská – parc.č. 4473/2 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Chodník pod ZŠ v lokalitě Babinec, Velká Bíteš
 17. Žádost TJ Spartak Velká Bíteš o povolení umístění vedení plynovodu
 18. Přehled financování lokality Babinec – inženýrské sítě
 19. Výstavba RD Babinec na pozemcích parc.č. 1327/1, 1327/2 a 1328/7 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Parkování v ulici Kostelní
 21. Žádost jednatele TS Velká Bíteš o schválení předložených materiálů
 22. Schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš
 23. Schválení odměny jednateli TS Velká Bíteš
 24. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 09.09.2019*

 

2/29/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 28/2019 ze dne 26.08.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 09.09.2019

 

3/29/19/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov finanční dar na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č.j. MÚVB/6106/19 ve výši 51.300 Kč a uzavřít darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.11.2019*

 

4/29/19/RM doporučuje ZM rozhodnout zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2180/25 o výměře cca 160 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.11.2019*

 

5/29/19/RM doporučuje ZM rozhodnout zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 118 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 110 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a pověřuje odbor majetkový koordinací stavební činnosti žadatele ve vztahu k vedlejším stavbám na pozemku města.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.11.2019*

 

6/29/19/RM doporučuje ZM rozhodnout zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1220/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 55 m2, části pozemku p.č. 1239/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2, části pozemku p.č. 3011/32 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a pověřuje odbor majetkový dopracovat definitivní stav řešení veřejného prostranství v ulici Tišnovská za účelem rozšíření parkovacích ploch u Základní školy Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.11.2019*

 

7/29/19/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Jihlavská 282, Velká Bíteš, a to ke dni 30.09.2019.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019*

 

8/29/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 1565 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2, id. 83/519 části pozemku p.č. 1148/1 lesní pozemek o výměře 9 m2, id. 83/519 části pozemku p.č. 1149/1 lesní pozemek o výměře 42 m2, id. 83/519 části pozemku p.č. 1566/37 ostatní plocha, silnice o výměře 98 m2 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vlkov za nájemné ve výši 22,- Kč/m2/rok na dobu do okamžiku jejich navrácení.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019*

 

9/29/19/RM rozhoduje obnovit umístění betonových rozdělovníků na odstavné parkoviště na ul. Vlkovská ve Velké Bíteši a současně zde rozhoduje osadit dopravní značení zakazující zastavení nákladních vozidel nad 3,5 t.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.09.2019*

 

10/29/19/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 22/28/19/RM ze dne 26.08.2019 tak, že rozhoduje neprodloužit a neuzavřít nájemní smlouvu a písemně jej vyzvat, aby byt na ulici Sadová 579, Velká Bíteš opustil a předal.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019

 

11/29/19/RM rozhoduje uhradit náklady spojené s navrtávkou a vysazením odbočky na betonové stoce DN 1000 pro společnou kanalizační přípojku 5 RD v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši v úrovni stavebního pozemku parc.č. 2539/157 k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

12/29/19/RM rozhoduje neposkytnout finanční dar ani kompenzaci jako úhradu nákladů vynaložených na výměnu oken v bytové jednotce č. 278/24 v bytovém domě č.p. 278 v k.ú. Velká Bíteš v r. 2005.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019*

 

13/29/19/RM rozhoduje souhlasit s napojením sjezdu novostavby RD na místní komunikaci Strmá tak, aby nově navrhovaný sjezd respektoval místní komunikaci o šířce 6 m.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.09.2019*

 

14/29/19/RM rozhoduje nesouhlasit s předloženým návrhem „Novostavba RD na ul. Rajhradská – na pozemku parc.č. 4473/2 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že požaduje na pozemku stavebníka odstupovou vzdálenost v místě garáže min. 5 m. Konkrétní technické podmínky stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019*

 

15/29/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele JAAHA s.r.o., Na Návsi 2, 664 61 Opatovice na realizaci chodníku pod ZŠ v lokalitě Babinec, Velká Bíteš s cenou 255.786,56 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

16/29/19/RM rozhoduje nesouhlasit s vedením plynovodního potrubí TJ Spartak Velká Bíteš po vnějším plášti šaten zimního stadionu a doporučuje vymístění řádně zkolaudovaného plynovodního potrubí z prostor Sokolovny realizovat až v rámci rekonstrukce tělocvičny TJ Spartak Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 16.09.2019*

 

17/29/19/RM – ukládá odboru majetkovému a odboru finančnímu předložit celkový přehled financování lokality Babinec.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor finanční

termín: 11.11.2019*

 

18/29/19/RM rozhoduje souhlasit se záměrem výstavby rodinných domů investora PeHo Stav s.r.o, Návrší 268, Janovice, 595 01 Velká Bíteš na pozemcích parc.č. 1327/1, 1327/2 a 1328/7 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že pro každou z uvedených parcel bude využit stávající vjezd a vybudovaná sada inž. přípojek. Konkrétní technické podmínky pro každou z uvedených parcel stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019*

 

19/29/19/RM žádá odbor výstavby a životního prostředí o pravidelnou kontrolu dodržování podmínek parkování ve dvoře domu č.p. 70 v ulici Kostelní ve Velké Bíteši, vyplývajících ze stavebního povolení na stavební úpravy části 1. NP bytového domu č.p. 70 se změnou užívání na provozovnu veřejného stravování – Bistro a dále ze společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro nástavbu, stavební úpravy a změnu užívání domu č.p. 70, k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí

termín: průběžně*

 

20/29/19/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje výroční zprávu 2018, zprávu o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 v předloženém znění.

odpovědnost: jednatel TS

termín: průběžně

 

21/29/19/RM schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2019:

 • ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
 • ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelce Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelce Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
 • řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
 • řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.09.2019

 

22/29/19/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2019 jednateli společnosti.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 30.09.2019