28/19 - 26.08.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 28/2019 konané dne 26.08.2019

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/28/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 28/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 27/2019
 3. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s vyřazením majetku a schválení odpisového plánu
 4. Konečná verze školního zvonu
 5. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/22 v k.ú. Velká Bíteš
 6. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/13 v k.ú. Velká Bíteš
 7. Revokace usnesení č. 21/6/19/ZM
 8. Výpůjčka stavby garáže na části p.č. 10 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 244/1 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Pacht pozemku p.č. 141/1 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Zpráva o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2017-2018
 12. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Velká Bíteš
 13. Žádosti o dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“
 14. Kontrola chodníků a kanalizace v ulici Lánice
 15. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o schválení odpisového plánu
 16. Smlouva o vložení majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
 17. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení
 18. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
 19. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
 20. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 21. Přechod nájmu k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš
 22. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o změnu zřizovací listiny
 23. Jednání se zástupcem společnosti BIKOS spol. s r.o.
 24. Rozpočtové opatření č. 8/2019
 25. Dodatek ke smlouvě o úvěru na financování revitalizace ZŠ Tišnovská 115
 26. Refinancování úvěru od ČS na akci Revitalizace ZŠ Tišnovská 115
 27. Rozpočtové opatření č. 9/2019
 28. Výstavba RD Babinec na pozemcích parc.č. 1327/1, 1327/2 a 1328/7 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Vjezd k novostavbě rodinného domu
 30. Veřejná komunikační síť
 31. Zabezpečení objektu Polikliniky Velká Bíteš
 32. Žádost jednatele TS Velká Bíteš o změnu nájemní smlouvy o pronájmu lesních pozemků
 33. Zápis ze zasedání dozorčí rady TS Velká Bíteš
 34. Program ZM č. 8/2019
 35. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 26.08.2019*

 

2/28/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 27/2019 ze dne 16.08.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 26.08.2019

 

3/28/19/RM rozhoduje souhlasit s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku a schvaluje upravený odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/5371/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.09.2019

 

4/28/19/RM rozhoduje souhlasit s konečnou podobou školního zvonu, který bude umístěn v objektu 1. stupně Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizaci.

Současně rada města vyslovuje poděkování za projevené úsilí pro obnovu školního zvonu.

odpovědnost: starosta města

termín: 10.09.2019*

 

5/28/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 278/22 v budově č.p. 278 na pozemku p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům na pozemku p.č. 800 ve výši id. 5890/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5890/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 951.720,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 09.09.2019*

 

6/28/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 278/13 v budově č.p. 278 na pozemku p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům na pozemku p.č. 800 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 989.430,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 09.09.2019*

 

7/28/19/RMdoporučuje ZM revokovat usnesení č. 21/6/19/ZM ze dne 10.06.2019 a nahradit ho novým usnesením ve znění:

ZM rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2295/13 oddělenou geometrickým plánem č. 3041-89/2019 a nově označenou p.č. 2295/21 orná půda o výměře 721 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví BÍTEŠSKÉ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI, spol. s r.o., IČ: 469 62 816, se sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš za cenu 10.000,- Kč se zřízením časově omezeného věcného předkupního práva ve prospěch prodávajícího s kupní cenou 10.000,- Kč na dobu do:

- kolaudace veřejně přístupné komunikace vybudované na nově vznikajícím pozemku p.č. 2295/21 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš, příp. jiné právní skutečnosti nebo jiného aktu nahrazujícího její kolaudaci

nebo

- kolaudace veřejně přístupné komunikace vybudované na nově vznikajícím pozemku p.č. 2295/21 v k.ú. Velká Bíteš, příp. jiné právní skutečnosti nebo jiného aktu nahrazujícího její kolaudaci, a jejího předání investorem do vlastnictví města Velká Bíteš na základě písemného předávacího protokolu, příp. smlouvou,

nebo

- zániku prodávajícího. Kupující uhradí náklady související s koupí uvedené části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 09.09.2019*

 

8/28/19/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce stavby garáže na části pozemku p.č. 10 v k.ú. Velká Bíteš na dobu 10 let.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019*

 

9/28/19/RM bere na vědomí žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 244/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 70 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že o žádosti bude rozhodnuto po dokončení projektové dokumentace rekonstrukce ulice Pod Hradbami.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.09.2019*

 

10/28/19/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 22/9/19/RM a nahradit ho novým usnesením:

RM rozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu na propachtování pozemku p.č. 141/1 zahrada o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 1.000,- Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za podmínky, že se pachtýř zaváže na vlastní náklady vyklidit starý stavební materiál a různý odpad spolu s hromadami větví z rozlámaných stromů a keřů, vyčistit půdu od letitého plevele, opravit schody a vybudovat nové oplocení předmětu pachtu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019*

 

11/28/19/RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2017-2018.

 

12/28/19/RM doporučuje ZM rozhodnout neposkytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/3014/19 z důvodu, že žadateli byla již poskytnuta dotace z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 09.09.2019*

 

13/28/19/RM rozhoduje neposkytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/857/19 z důvodu, že žadateli byla již poskytnuta dotace z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2019*

 

14/28/19/RM rozhoduje neposkytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1630/19 z důvodu komerčního využití objektu.        

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2019*

 

15/28/19/RM rozhoduje poskytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1632/19 ve výši 27.200 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2019*

 

16/28/19/RM rozhoduje neposkytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1633/19 z důvodu poskytnutí dotace na opravu objektu v loňském roce.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2019*

 

17/28/19/RM bere na vědomí zprávu odboru majetkového o kontrole chodníků a kanalizace v ulici Lánice a žádá odbor majetkový o předložení informace o uplatněné reklamaci.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

18/28/19/RM schvaluje upravený odpisový plán na rok 2019 Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace dle její žádosti č.j. MÚVB/5899/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.09.2019

 

19/28/19/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o bezúplatném vložení majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko – stavba „Velká Bíteš – vodovod u Základní školy“ v hodnotě 269.855,30 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.12.2019*

 

20/28/19/RM rozhoduje uzavřít předloženou dohodu „UZNÁNÍ DLUHU a DOHODU O JEHO SPLÁCENÍ“ .

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

21/28/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020 a za nájemné 65 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

22/28/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2019 do 29.02.2020 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

23/28/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01. 10.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019*

 

24/28/19/RM rozhoduje nesouhlasit s přechodem nájmu k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

25/28/19/RM – doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace dle žádosti ředitele uvedené organizace.

odpovědnost:  starosta                                              

termín: 09.09.2019

 

26/28/19/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 8/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2019*

 

27/28/19/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít dodatek smlouvy o přijetí úvěru na realizaci revitalizace ZŠ Tišnovská č. 115 ve Velké Bíteši č. 99022069202 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 09.09.2019*

 

28/28/19/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 30.473.886,86 Kč na refinancování úvěru od České spořitelny, a. s. na investiční akci Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 09.09.2019*

 

29/28/19/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 9/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 09.09.2019*

 

30/28/19/RM rozhoduje souhlasit s předloženým řešením vjezdu k novostavbě rodinného domu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.09.2019*

 

31/28/19/RM schvaluje ceník pro využití optické sítě města Velké Bíteše.

odpovědnost: odbor správní

termín: 01.09.2019*

 

32/28/19/RM ukládá odboru majetkovému ve spolupráci s odborem správním předložit návrh řešení zabezpečení objektu Polikliniky Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 09.09.2019*

 

33/28/19/RM rozhoduje souhlasit s návrhem jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. na změnu nájemní smlouvy o pronájmu lesních pozemků doručeným pod č.j. MÚVB/5780/19 a uzavřít s pronajímatelem Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. příslušný dodatek smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019*

 

34/28/19/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. bere na vědomí zápis ze zasedání dozorčí rady Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. dne 18.06.2019.

 

35/28/19/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 8/2019 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 09.09.2019 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Přijetí úvěru na refinancování úvěru od ČS na revitalizaci ZŠ
 4. Dodatek ke smlouvě o úvěru s KB na revitalizaci ZŠ – prodloužení splatnosti
 5. Rozpočtová opatření č. 7 a 8/2019 schválená RM na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 9/2019 ke schválení
 7. Plnění rozpočtu města k 31. 8. 2019
 8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 9. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/22 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/13 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Revokace usnesení č. 21/6/19/ZM
 12. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace
 13. Zápis č. 09/2019 z jednání kontrolního výboru
 14. Diskuze
 15. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 09.09.2019