27/19 - 21.08.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 27/2019 konané dne 16.08.2019

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/27/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 27/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 26/2019
 3. Smlouva o připojení účastníka do e-infrastruktury CESNET
 4. Darovací smlouva s MERO ČR, a.s.
 5. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš
 6. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
 7. Nájemní smlouva k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš
 8. Smlouva o nájmu tepelných zařízení
 9. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86“
 10. Smlouva o překládce sítí CETIN
 11. Snížení úhrady za zřízení věcného břemene – Košíkov
 12. Posezení před provozovnou v ul. Kostelní ve Velké Bíteši
 13. Záměr vypůjčit budovu na pozemku parc.č.1339/4 v obci a k.ú. Velká Bíteš
 14. Oprava obrubníků
 15. Vývoz digestátu a čistírenských kalů
 16. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 16.08.2019

 

2/27/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 26/2019 ze dne 31.07.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 16.08.2019

 

3/27/19/RM rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina předloženou Smlouvu o připojení účastníka do e-infrastruktury CESNET.

odpovědnost: odbor správní

termín: 20.08.2019*

 

4/27/19/RM rozhoduje uzavřít s dárcem MERO ČR, a.s. předloženou Darovací smlouvu, jejímž předmětem je darování hasičské techniky městu Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor správní

termín: 28.08.2019*

 

5/27/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

6/27/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

7/27/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

8/27/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu těchto prostor a v nich umístěných tepelných zařízení v k.ú. a obci Velká Bíteš:

- kotelna U Stadionu č.p. 610 na pozemku p.č. 854/1 včetně teplovodních rozvodů tepelné energie sídliště U Stadionu,

- kotelna Lánice č.p. 42, na pozemku p.č. 321,

- kotelna Tyršova č.p. 239, na pozemku p.č. 759,

- kotelna Vlkovská č.p. 482, na pozemku p.č. 769,

- kotelna Družstevní č.p. 584, na pozemku p.č. 727/1,

- kotelna Masarykovo náměstí č.p. 85, na pozemku p.č. 60,

- kotelna Masarykovo náměstí č.p. 86, na pozemku p.č. 59.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2019*

 

9/27/19/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 21/20/19 a tím se navýší celková cena za provádění díla na 1.028.500,- Kč včetně DPH, prodlouží termín plnění do 30.12.2019 a stanoví dílčí plnění a fakturace.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.09.2019*

 

10/27/19/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/548 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 na překládku telefonních kabelů v místní části Jestřabí za cenu 59.679 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22.10.2019*

 

11/27/19/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 10/25/19/RM ze dne 22.07.2019

a nahradit je tímto usnesením:

RM rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na částech pozemků v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci kabelizace venkovního vedení vysokého i nízkého napětí v místní části Košíkov za jednorázovou úhradu ve výši 10 % z částky stanovené dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš za podmínky umožnění uložení chráničky pro veřejné osvětlení v trase výkopu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

12/27/19/RM souhlasí s umístěním posezení před objektem čp. 70 v ulici Kostelní ve Velké Bíteši do 01.10.2019 s tím, že zařízení bude zajištěno proti volnému přemisťování neoprávněnými osobami a bude dodržován noční klid.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.08.2019*

 

13/27/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit budovu bez č.p. na pozemku parc.č. 1339/4 v obci a k.ú. Velká Bíteš, o celkové výměře 597 m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

14/27/19/RM ukládá odboru majetkovému zajistit opravu poškozených obrubníků v ulici Lánice před odbočkou k První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2019*

 

15/27/19/RM – a) bere na vědomí zprávu odboru majetkového o vývozu digestátu z bioplynové stanice ve Velké Bíteši a čistírenských kalů ze silážního žlabu v lokalitě Krevlice na zemědělské plochy obhospodařované společnosti BIKOS spol. s r.o. a opatření, které odbor majetkový v této souvislosti přijal,

b) rozhoduje přizvat jednatele společnosti BIKOS spol. s r.o. na jednání rady města dne 26.08.2019.

odpovědnost: starosta

termín: 26.08.2019