25/19 - 22.07.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 25/2019 konané dne 22.07.2019

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/25/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 25/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 24/2019
 3. Informace Polikliniky Velká Bíteš o nákupu nového automobilu
 4. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o změnu zřizovací listiny
 5. Žádost ASM Porta Dolní Loučky o finanční podporu
 6. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o posílení investičního fondu
 7. Záměr výpůjčky stavby garáže na části p.č. 10 v k.ú. Velká Bíteš
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene – SŽDC, státní organizace
 9. Záměr prodeje částí pozemků p.č. 62, 63, 64, 65, 66, 67 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 10. Poděkování obce Křoví
 11. Snížení úhrady za zřízení věcného břemene – Košíkov
 12. Autorský dozor na stavbě „Předprostor ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 13. TDS na stavbě „Předprostor ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - vybavení nábytkem a pomůckami“
 15. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě na zakázku „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - konektivita, vybavení PC a AVT“
 16. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 17. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš
 18. Vyjádření k udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
 19. Žádost o schválení výše nákladů na opravu sálu kulturního domu v místní části Březka
 20. Žádost o přeložení přípojek vody a plynu
 21. Areál s tenisovými kurty na pozemku p.č. 198/3, p.č. 198/4 a p.č. 198/5 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Žádost o prodloužení termínů smlouvy na projektovou dokumentaci stavby „Místní komunikace K Mlýnům a Pod Babincem“
 23. Lávka v ulici Růžová
 24. Souhlas se vztyčením kamenného kříže
 25. Posezení před provozovnou Hotelu Jelínek
 26. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 27. Rezignace na mandát zastupitele
 28. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 29. Stanovení tajemníka kontrolního výboru zastupitelstva města
 30. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 22.07.2019

 

2/25/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 24/2019 ze dne 08.07.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 22.07.2019

 

3/25/19/RM rozhoduje souhlasit s nákupem nového automobilu Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvkovou dle žádosti organizace č.j. MÚVB/4290/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.07.2019

 

4/25/19/RM bere na vědomí informace ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace o stavu lékařské služby první pomoci.

 

5/25/19/RM rozhoduje neposkytnout klubu ASM Porta Dolní Loučky finanční podporu z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/4916/19.

odpovědnost: starosta

termín: 31.07.2019

 

6/25/19/RM rozhoduje souhlasit s převodem 15.211 Kč z rezervního fondu do investičního fondu dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/4972/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.07.2019

 

7/25/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr výpůjčky stavby garáže na části pozemku p.č. 10 v k.ú. Velká Bíteš na dobu 10 let.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.08.2019*

 

8/25/19/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 jako oprávněným z věcného břemene smlouvu k části pozemku p.č. 382/1 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky v rozsahu dle geometrického plánu č. 349-35/2017, k části pozemku p.č. 1469/1 v k.ú. Březské v rozsahu dle geometrického plánu č. 262-34/2017, k částem pozemků p.č. 1625, p.č. 1107 a p.č. 1109/1 v k.ú. Níhov v rozsahu dle geometrického plánu č. 446-405/2015 za účelem vstupu, vjezdu, zajištění provozu, kontroly, oprav a údržby diagnostického optického kabelu za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.12.2019*

 

9/25/19/RM bere na vědomí poděkování starosty obce Křoví SDH Velká Bíteš za pomoc při živelné události dne 19.06.2019.

 

10/25/19/RM rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na částech pozemků v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci kabelizace venkovního vedení vysokého i nízkého napětí v místní části Košíkov za jednorázovou úhradu ve výši stanovené Dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.12.2019*

 

11/25/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno, IČ: 607 27 012 na výkon autorského dozoru na akci „Předprostor ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ za cenu 108.900 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 05.08.2019*

 

12/25/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor stavebníka“ na stavbě „Předprostor ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ za cenu 108.900 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 05.08.2019*

 

13/25/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – vybavení nábytkem a pomůckami“ se zhotovitelem KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 000 30 325, kterým se mění termín ukončení díla do 31.08.2019.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

14/25/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke kupní smlouvě na zakázku s názvem „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – konektivita, vybavení PC a AVT“ s prodávajícím FLAME Systém s.r.o., Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava, IČ: 268 46 888, kterým se mění termín dodání Zboží do 05.09.2019.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

15/25/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2020 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.09.2019*

 

16/25/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu určitou od 01. 08.2019 do 30.06.2020 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

17/25/19/RM rozhoduje souhlasit jako účastník řízení s udělením souhlasu ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech firmě RETURN – OIL s.r.o., se sídlem Karlov 82, 595 01 Velká Bíteš – Janovice, IČO: 292 39 869 a současně s opravou údaje roční projektované kapacity zařízení na 1200 t/rok.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.07.2019*

 

18/25/19/RM schvaluje předběžné náklady na provedení přípravných prací na opravu KD v místní části Březka, dle skutečnosti max. do výše 20 000,- Kč vč. DPH.

RM schvaluje předběžné náklady na opravu části vlysové podlahy, na opravu KD v místní části Březka, dle skutečnosti max. do výše 60 500,-Kč vč. DPH.

RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Elbetron s.r.o. Nové Sady 79, IČO 03769020, na dodávku a montáž elektroinstalace v KD místní části Březka 83 861,-Kč vč. DPH.

RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČO 76319679, na zednické práce v KD místní části Březka ve výši 87 742,-Kč vč. DPH.

RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČO 01359975, na provedení sádrokartonového stropu včetně izolace v KD místní části Březka ve výši 78 750,-Kč není plátcem DPH.

RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČO 71809961, na topenářské práce v KD místní části Březka ve výši 74 687,-Kč vč. DPH.

RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti MOIRY, s.r.o. Březka, IČO 25574159, na dřevěné obložení sálu v KD místní části Březka ve výši 49 992,-Kč vč. DPH.

Současně rada města rozhoduje předmětné práce objednat.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.10.2019*

 

19/25/19/RM rozhoduje zamítnout žádost o úhradě vymístění sítí z parcel č. 2538/27, 2539/101, 2538/3, 2538/24 v k.ú. Velká Bíteš na náklady města.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

20/25/19/RM bere na vědomí předložený HMG (časový harmonogram postupu práce včetně odhadovaných nákladů) na zprovoznění sportovního areálu s tenisovými kurty na pozemku p.č. 198/3, p.č. 198/4 a p.č. 198/5 v k.ú. a obci Velká Bíteš a pověřuje odbor majetkový k postupným krokům k zprovoznění tenisového areálu dle předloženého harmonogramu.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: průběžně*

 

21/25/19/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě na Projektovou dokumentaci stavby „Místní komunikace K Mlýnům a Pod Babincem“ uzavřenou s, IČO 15261182, jehož předmětem bude prodloužení termínů:

- dokumentace pro společné povolení

- související inženýrská činnost

- dokumentace pro provádění stavby

do 31.01.2020.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

22/25/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele opravy zábradlí lávky v ulici Růžová firmy, ve výši 134.800,- Kč bez DPH tj. 163.108,- Kč včetně DPH a uzavřít smlouvu o dílo na opravu zábradlí.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 15.08.2019*

 

23/25/19/RM souhlasí s instalací kamenného kříže na pozemku parc.č. 5192/1 v k.ú. Holubí Zhoř s tím, že konečnou podobu kříže odsouhlasí odbor majetkový a instalaci i příslušné povolení k jeho umístění zajistí žadatel na své náklady.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

24/25/19/RM souhlasí s umístěním letního posezení před provozovnou Hotel Jelínek před objektem čp. 83 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši, a to o víkendech v měsících červenec a srpen 2019.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 25.07.2019*

 

25/25/19/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš, a to ke dni 31.07.2019. Zároveň rozhoduje uzavřít dohodu o uznání dluhu.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020 a za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.08.2019*

 

26/25/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se mění termín dokončení stavby do 20.08.2019, předmět plnění a navyšuje se cena díla o 1.769.274,34 Kč včetně DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

27/25/19/RM rozhoduje změnit usnesení č. 6/1/18/RM ze dne 12.11.2018 tak, že s účinností od 01.08.2019 stanoví tajemníkem kontrolního výboru vedoucího odboru správního.

odpovědnost: vedoucí odboru správního

termín: průběžně