24/19 - 08.07.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 24/2019 konané dne 08.07.2019

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/24/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 24/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze

 2. Zápisy RM č. 22/2019, 23/2019

 3. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s přijetím darů

 4. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o změnu zřizovací listiny

 5. Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu nemovitosti

 6. Rozpočtové opatření č. 5/2019

 7. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru

 8. Smlouva o poskytnutí dotace FV 2735.0013 na realizaci projektu: “Nasvětlení přechodu pro chodce na silnici II/379“

 9. Přijetí úvěru na financování akce Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 – překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu

 10. Rozpočtové opatření č. 6/2019

 11. Zápisy z jednání osadního výboru v Košíkově

 12. Úplatný převod části pozemku p.č. 5315 v k.ú. Holubí Zhoř

 13. Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení s Bytovým družstvem Města Velká Bíteš

 14. Pacht části pozemku p.č. 2810/1 v k.ú. Velká Bíteš

 15. Pacht části pozemku p.č. 376 v k.ú. Velká Bíteš

 16. Žádost o snížení úhrady za zřízení věcného břemene

 17. Pronájem části pozemku p.č. 2038/1 v k.ú. Velká Bíteš

 18. Návrh TS Velká Bíteš na změny v nakládání s odpadem na území města Velká Bíteš

 19. Kontrola stavu kanalizace a chodníků v ulici Lánice

 20. Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš

 21. Cyklistický závod Visegrád 2020

 22. Pořízení zvonu do ZŠ Velká Bíteš

 23. Záměr směny částí pozemků p.č. 2538/11, p.č. 2539/178 v k.ú. Velká Bíteš

 24. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Velká Bíteš - Nasvícení přechodů pro chodce“

 25. Souhlas se změnou záměru S.O.K. real, a.s.

 26. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Kamenný sokl na druhé budově radnice, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš“

 27. Revokace usnesení č. 28/6/19/ZM

 28. Úplatný převod spoluvlastnického podílu – bytové jednotky č. 282/4 v k.ú. Velká Bíteš

 29. Úplatný převod spoluvlastnického podílu – bytové jednotky č. 282/5 v k.ú. Velká Bíteš

 30. Úplatný převod spoluvlastnického podílu – bytové jednotky č. 282/18 v k.ú. Velká Bíteš

 31. Úplatný převod spoluvlastnického podílu – bytové jednotky č. 282/20 v k.ú. Velká Bíteš

 32. Úplatný převod spoluvlastnického podílu – bytové jednotky č. 282/22 v k.ú. Velká Bíteš

 33. Zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu bytových jednotek – č.p. 282 v k.ú. Velká Bíteš

 34. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/13 v k.ú. Velká Bíteš

 35. Zastupování města při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš

 36. Program ZM č. 7/2019

 37. Protipožární zabezpečení bytových domů na adrese Velká Bíteš, U Stadionu 475 a 548

 38. Změna č. 10 ÚP města Velká Bíteš, nový ÚP Velká Bíteš

 39. Informace o pozemku p.č. 57, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. Velká Bíteš

 40. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“

 41. Lávka v ulici Pod Hradbami

 42. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 08.07.2019

 

2/24/19/RM schvaluje text zápisů ze schůze rady města č. 22/2019 ze dne 10.06.2019 a č. 23/2019 ze dne 24.06.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 08.07.2019

3/24/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů Základní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4259/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.07.2019

 

4/24/19/RM –  ukládá řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace zpracovat materiál týkající se otázky zachování poskytování lékařské služby první pomoci pro případnou změnu ve zřizovací listině organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 26.08.2019

 

5/24/19/RM rozhoduje uzavřít se společností E. ON Česká republika, s.r.o. se sídlem  F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, předloženou smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 226 v k. ú. Velká Bíteš, pro vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily, včetně 2 vyhrazených parkovacích míst.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

6/24/19/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 5/2019.        

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2019*

 

7/24/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací na pořízení repliky školního zvonku dle žádosti č.j. MÚVB/4593/19 s tím, že pokud to bude možné, zajistí organizace umístění letopočtu 2019 na zvonek.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.08.2019

 

8/24/19/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu s Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava o poskytnutí dotace FV 2735.0013 na realizaci projektu: “Nasvětlení přechodu pro chodce na silnici II/379“ z FONDU VYSOČINY Programu “Bezpečná silnice 2019“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.07.2019*

 

9/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 35 mil. Kč na profinancování investiční akce Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu.

odpovědnost:  odbor finanční                         

termín: 22.07.2019*

 

10/24/19/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 6/2019.        

odpovědnost: odbor finanční

termín: 22.07.2019*

 

11/24/19/RM bere na vědomí zápisy z jednání osadního výboru v Košíkově konaných dne 21.06.2019 a 27.06.2019.

 

12/24/19/RM doporučuje ZM

a) rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 5315 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 5.270,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části pozemku

a

b) rozhodnout zamítnout návrh na směnu části pozemku p.č. 5315 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města za část pozemku p.č. 5304 zahrada o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019*

 

13/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení uzavřené dne 04.02.2003 s Bytovým družstvem Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 59 501 Velká Bíteš spočívající ve zkrácení 20-ti leté lhůty, na kterou se účastníci dohody zavázali nezřídit k budově č.p. 282, která je součástí pozemku p.č. 2996 v k.ú. Velká Bíteš zástavní právo a pronajímat byty zvláštního určení zásadně zdravotně postiženým osobám bez jakékoliv jejich finanční spoluúčasti na pořízení bytu nebo na uzavření nájemní smlouvy, na dobu 15 let.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019*

 

14/24/19/RMrozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu, jejímž předmětem bude část pozemku p.č. 2810/1 orná půda o výměře 1000 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 0,35 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

15/24/19/RMrozhoduje propachtovat část pozemku p.č. 376 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 150 m2 v k.ú. Velká Bíteš za 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

16/24/19/RM rozhoduje na základě žádosti společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 8, 151, 177/1, , 177/10, 177/11, 186, 187/7, 187/12, 187/13, 1238/1, 1239/1, 1314/1, 1341/1, 1342/1, 1342/2, 1342/9, 1342/23, 1342/24, 1351/1, 1351/2, 1353, 1352/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívajícího ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.08.2019*

 

17/24/19/RM rozhoduje pronajmout část pozemku p.č. 2038/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Velká Bíteš za 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.08.2019*

 

18/24/19/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. ukládá jednateli společnosti doplnit materiál předložený dne 10.06.2019 pod č.j. MÚVB/4144/19 o velkoobjemový sběr odpadů a předložit návrh výhledu úprav v areálu sběrného dvora Karlov týkající se provozu vlastního sběrného dvora.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 26.08.2019*

 

19/24/19/RM ukládá odboru majetkovému provést kontrolu stavu kanalizace a chodníků v ulici Lánice v úseku od mateřské školy po konec města Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 26.08.2019*

 

20/24/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš od 01.08.2019 za nájemné 65 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva a na dobu neurčitou.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

21/24/19/RM bere na vědomí informaci předsedy TJ Favorit Brno o záměru uspořádat  mezinárodní cyklistický závod Visegrad 2020, který by probíhal ve spolupráci s městem Velká Bíteš.

 

22/24/19/RM rozhoduje pořídit kované provedení závěsu zvonu od pana Tasovského,  pro zvon o výšce 200 mm, a  zajistit jeho umístění v historické budově Základní školy Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 28.02.2020*

 

23/24/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 2538/11 trvalý travní porost o výměře cca 14 m2 a části pozemku p.č. 2539/178 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                     

termín: 31.07.2019*

 

24/24/19/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace (ID FV01987.0016) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Velká Bíteš - Nasvícení přechodů pro chodce“.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.08.2019*

 

25/24/19/RM rozhoduje nesouhlasit se změnou záměru S.O.K. real, a.s., Hrotovická-Průmyslová Zóna č.p. 162, Střítež, 674 01 Třebíč na realizaci samostatných RD a trvat na předjednané variantě dvojdomků v lokalitě Babinec.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

26/24/19/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 607 32 610 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.16102/2018. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o částku 22.125,- Kč bez DPH, což je  26.771,- Kč včetně DPH z důvodu odstraňování části kamenného soklu z čelní strany budovy č.p. 87.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 06.09.2019*

 

27/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout revokovat usnesení č. 28/6/19/ZM a nahradit ho novým usnesením ve znění:

ZM rozhoduje

a) úplatně převést:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2495700/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2495700/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2512150/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2512150/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2530480/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2530480/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 901.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2486770/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2486770/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1652050/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1652050/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 549.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2516380/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2516380/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2492880/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2492880/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1585780/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1585780/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 542.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2519670/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2519670/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2545990/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2545990/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 878.400,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2534710/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2534710/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1715500/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1715500/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 530.860,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2588760/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2588760/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 855.490,- Kč,

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2597690/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2597690/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2503220/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2503220/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 866.950,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2536590/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2536590/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2599570/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2599570/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 893.680,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2593930/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2593930/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1660040/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1660040/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 557.600,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 908.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2603330/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2603330/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 912.780,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 920.410,- Kč

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

 

z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí

a

b) úplatně převést

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1642650/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1642650/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 538.500,- Kč, z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž pokud Bytové družstvo města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš nevyužije svého zákonného předkupního práva ke koupi id. 359/470 uvedených nemovitostí do 25.07.2019, tak úplatně nabýt

- id. 111/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1642650/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1642650/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 116.500,- Kč se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019*

 

28/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/4 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1582960/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1582960/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 519.400,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019*

 

29/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/5 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2532830/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2532830/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019*

 

30/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/18 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1577790/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1577790/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 534.680,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                     

termín: 22.07.2019

 

31/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/20 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2520610/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2520610/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 874.590,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019 *

 

32/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/22 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1702810/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1702810/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 569.050,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019*

 

33/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout zastavit následující nemovité věci v k.ú. a obci Velká Bíteš uzavřením zástavní smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2495700/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2495700/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2512150/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2512150/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2530480/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2530480/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2486770/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2486770/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1652050/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1652050/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2516380/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2516380/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2492880/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2492880/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1585780/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1585780/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2519670/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2519670/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2545990/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2545990/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2534710/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2534710/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1715500/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1715500/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2588760/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2588760/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2597690/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2597690/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2503220/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2503220/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2536590/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2536590/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2599570/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2599570/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2593930/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2593930/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1660040/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1660040/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2603330/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2603330/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019*

 

34/24/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 278/13 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 989.430,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

35/24/19/RM doporučuje ZM pověřit zastupováním města Velká Bíteš při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš, a to s účinností od 1. září 2019 do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.

odpovědnost:  místostarostka města                          

termín: 22.07.2019*

 

36/24/19/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 7/2019 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 22.07.2019 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

 2. Schválení programu zasedání

 3. Zastupování města při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš

 4. Zápis č. 05/2019 z jednání kontrolního výboru

 5. Přijetí úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji

 6. Rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené RM na vědomí

 7. Rozpočtové opatření č. 6/2019 ke schválení

 8. Plnění rozpočtu města k 30.06.2019

 9. Úplatný převod části pozemku p.č. 5315 v k.ú. Holubí Zhoř

 10. Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Velká Bíteš a v k.ú. Křoví

 11. Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení uzavřené s Bytovým družstvem Města Velká Bíteš

 12. Úplatný převod pozemku p.č. 3991 v k.ú. Velká Bíteš

 13. Revokace usnesení č. 28/6/19/ZM

 14. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/5 v k.ú. Velká Bíteš

 15. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/18 v k.ú. Velká Bíteš

 16. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/4 v k.ú. Velká Bíteš

 17. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/22 v k.ú. Velká Bíteš

 18. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/20 v k.ú. Velká Bíteš

 19. Zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu bytových jednotek – č.p. 282 v k.ú. Velká Bíteš

 20. Směna pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš

 21. Úplatný převod části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

 22. Diskuze

 23. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 22.07.2019

 

37/24/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti „David“ spol. s r.o., Lánice 311, 595 01 Velká Bíteš, IČ:15545130, na provedení výměny části vnitřního rozvodu požární vody (horizontální potrubí), v bytovém domě č.p. 475 ve Velké Bíteši v ulici U Stadionu, za cenu 89.035,00 Kč bez DPH  (102.390,00 Kč včetně DPH 15%) a tyto práce objednat. 

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

38/24/19/RM ukládá odboru výstavby a životního prostředí zpracovat stanovisko objednatele k dalším činnostem na novém územním plánu Velká Bíteš, které bude zasláno zhotoviteli, a svolat jednání se zhotovitelem k aktualizaci harmonogramu nového územního plánu Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor výstavby a životního prostředí                            

termín: 18.07.2019*

 

39/24/19/RM bere na vědomí informaci odboru majetkového týkající se pozemku p.č. 57, jehož součástí je budova č. p. 97 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

 

40/24/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se mění předmět plnění a navyšuje se cena díla o 1.602.321,24 Kč včetně DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

41/24/19/RM  rozhoduje  přijmout cenovou nabídku na opravu a rekonstrukci lávky Za Potokem - levá od zhotovitele ve výši 268.700,- Kč bez DPH, tj. 325.127,- Kč včetně DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 15.07.2019*

 

 

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 24/2019 konané dne 08.07.2019

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/24/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 24/2019 takto:

Zahájení, schválení programu schůze

Zápisy RM č. 22/2019, 23/2019

Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s přijetím darů

Žádost Polikliniky Velká Bíteš o změnu zřizovací listiny

Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu nemovitosti

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru

Smlouva o poskytnutí dotace FV 2735.0013 na realizaci projektu: “Nasvětlení přechodu pro chodce na silnici II/379“

Přijetí úvěru na financování akce Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 – překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Zápisy z jednání osadního výboru v Košíkově

Úplatný převod části pozemku p.č. 5315 v k.ú. Holubí Zhoř

Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení s Bytovým družstvem Města Velká Bíteš

Pacht části pozemku p.č. 2810/1 v k.ú. Velká Bíteš

Pacht části pozemku p.č. 376 v k.ú. Velká Bíteš

Žádost o snížení úhrady za zřízení věcného břemene

Pronájem části pozemku p.č. 2038/1 v k.ú. Velká Bíteš

Návrh TS Velká Bíteš na změny v nakládání s odpadem na území města Velká Bíteš

Kontrola stavu kanalizace a chodníků v ulici Lánice

Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš

Cyklistický závod Visegrád 2020

Pořízení zvonu do ZŠ Velká Bíteš

Záměr směny částí pozemků p.č. 2538/11, p.č. 2539/178 v k.ú. Velká Bíteš

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Velká Bíteš - Nasvícení přechodů pro chodce“

Souhlas se změnou záměru S.O.K. real, a.s.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Kamenný sokl na druhé budově radnice, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš“

Revokace usnesení č. 28/6/19/ZM

Úplatný převod spoluvlastnického podílu – bytové jednotky č. 282/4 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatný převod spoluvlastnického podílu – bytové jednotky č. 282/5 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatný převod spoluvlastnického podílu – bytové jednotky č. 282/18 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatný převod spoluvlastnického podílu – bytové jednotky č. 282/20 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatný převod spoluvlastnického podílu – bytové jednotky č. 282/22 v k.ú. Velká Bíteš

Zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu bytových jednotek – č.p. 282 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatný převod bytové jednotky č. 278/13 v k.ú. Velká Bíteš

Zastupování města při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš

Program ZM č. 7/2019

Protipožární zabezpečení bytových domů na adrese Velká Bíteš, U Stadionu 475 a 548

Změna č. 10 ÚP města Velká Bíteš, nový ÚP Velká Bíteš

Informace o pozemku p.č. 57, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. Velká Bíteš

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“

Lávka v ulici Pod Hradbami

Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 08.07.2019

 

2/24/19/RM schvaluje text zápisů ze schůze rady města č. 22/2019 ze dne 10.06.2019 a č. 23/2019 ze dne 24.06.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 08.07.2019

3/24/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů Základní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4259/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.07.2019

 

4/24/19/RM   ukládá řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace zpracovat materiál týkající se otázky zachování poskytování lékařské služby první pomoci pro případnou změnu ve zřizovací listině organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 26.08.2019

 

5/24/19/RM rozhoduje uzavřít se společností E. ON Česká republika, s.r.o. se sídlem  F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, předloženou smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 226 v k. ú. Velká Bíteš, pro vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily, včetně 2 vyhrazených parkovacích míst.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

6/24/19/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 5/2019.        

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2019*

 

7/24/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací na pořízení repliky školního zvonku dle žádosti č.j. MÚVB/4593/19 s tím, že pokud to bude možné, zajistí organizace umístění letopočtu 2019 na zvonek.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.08.2019

 

8/24/19/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu s Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava o poskytnutí dotace FV 2735.0013 na realizaci projektu: “Nasvětlení přechodu pro chodce na silnici II/379“ z FONDU VYSOČINY Programu “Bezpečná silnice 2019“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.07.2019*

 

9/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 35 mil. Kč na profinancování investiční akce Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu.

odpovědnost:  odbor finanční                         

termín: 22.07.2019*

 

10/24/19/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 6/2019.        

odpovědnost: odbor finanční

termín: 22.07.2019*

 

11/24/19/RM bere na vědomí zápisy z jednání osadního výboru v Košíkově konaných dne 21.06.2019 a 27.06.2019.

 

12/24/19/RM doporučuje ZM

a) rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 5315 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 5.270,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části pozemku

a

b) rozhodnout zamítnout návrh na směnu části pozemku p.č. 5315 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města za část pozemku p.č. 5304 zahrada o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019*

 

13/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení uzavřené dne 04.02.2003 s Bytovým družstvem Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 59 501 Velká Bíteš spočívající ve zkrácení 20-ti leté lhůty, na kterou se účastníci dohody zavázali nezřídit k budově č.p. 282, která je součástí pozemku p.č. 2996 v k.ú. Velká Bíteš zástavní právo a pronajímat byty zvláštního určení zásadně zdravotně postiženým osobám bez jakékoliv jejich finanční spoluúčasti na pořízení bytu nebo na uzavření nájemní smlouvy, na dobu 15 let.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019*

 

14/24/19/RMrozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu, jejímž předmětem bude část pozemku p.č. 2810/1 orná půda o výměře 1000 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 0,35 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

15/24/19/RMrozhoduje propachtovat část pozemku p.č. 376 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 150 m2 v k.ú. Velká Bíteš za 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

16/24/19/RM rozhoduje na základě žádosti společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 8, 151, 177/1, , 177/10, 177/11, 186, 187/7, 187/12, 187/13, 1238/1, 1239/1, 1314/1, 1341/1, 1342/1, 1342/2, 1342/9, 1342/23, 1342/24, 1351/1, 1351/2, 1353, 1352/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívajícího ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.08.2019*

 

17/24/19/RM rozhoduje pronajmout část pozemku p.č. 2038/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Velká Bíteš za 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.08.2019*

 

18/24/19/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. ukládá jednateli společnosti doplnit materiál předložený dne 10.06.2019 pod č.j. MÚVB/4144/19 o velkoobjemový sběr odpadů a předložit návrh výhledu úprav v areálu sběrného dvora Karlov týkající se provozu vlastního sběrného dvora.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 26.08.2019*

 

19/24/19/RM ukládá odboru majetkovému provést kontrolu stavu kanalizace a chodníků v ulici Lánice v úseku od mateřské školy po konec města Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 26.08.2019*

 

20/24/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš od 01.08.2019 za nájemné 65 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva a na dobu neurčitou.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

21/24/19/RM bere na vědomí informaci předsedy TJ Favorit Brno o záměru uspořádat  mezinárodní cyklistický závod Visegrad 2020, který by probíhal ve spolupráci s městem Velká Bíteš.

 

22/24/19/RM rozhoduje pořídit kované provedení závěsu zvonu od pana Tasovského,  pro zvon o výšce 200 mm, a  zajistit jeho umístění v historické budově Základní školy Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 28.02.2020*

 

23/24/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 2538/11 trvalý travní porost o výměře cca 14 m2 a části pozemku p.č. 2539/178 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                     

termín: 31.07.2019*

 

24/24/19/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace (ID FV01987.0016) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Velká Bíteš - Nasvícení přechodů pro chodce“.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.08.2019*

 

25/24/19/RM rozhoduje nesouhlasit se změnou záměru S.O.K. real, a.s., Hrotovická-Průmyslová Zóna č.p. 162, Střítež, 674 01 Třebíč na realizaci samostatných RD a trvat na předjednané variantě dvojdomků v lokalitě Babinec.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

26/24/19/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 607 32 610 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.16102/2018. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o částku 22.125,- Kč bez DPH, což je  26.771,- Kč včetně DPH z důvodu odstraňování části kamenného soklu z čelní strany budovy č.p. 87.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 06.09.2019*

 

27/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout revokovat usnesení č. 28/6/19/ZM a nahradit ho novým usnesením ve znění:

ZM rozhoduje

a) úplatně převést:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2495700/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2495700/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2512150/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2512150/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2530480/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2530480/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 901.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2486770/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2486770/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1652050/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1652050/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 549.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2516380/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2516380/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2492880/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2492880/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1585780/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1585780/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 542.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2519670/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2519670/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2545990/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2545990/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 878.400,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2534710/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2534710/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1715500/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1715500/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 530.860,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2588760/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2588760/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 855.490,- Kč,

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2597690/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2597690/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2503220/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2503220/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 866.950,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2536590/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2536590/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2599570/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2599570/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 893.680,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2593930/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2593930/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1660040/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1660040/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 557.600,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 908.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2603330/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2603330/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 912.780,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 920.410,- Kč

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

 

z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí

a

b) úplatně převést

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1642650/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1642650/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 538.500,- Kč, z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž pokud Bytové družstvo města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš nevyužije svého zákonného předkupního práva ke koupi id. 359/470 uvedených nemovitostí do 25.07.2019, tak úplatně nabýt

- id. 111/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1642650/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1642650/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 116.500,- Kč se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019*

 

28/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/4 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1582960/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1582960/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 519.400,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019*

 

29/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/5 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2532830/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2532830/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019*

 

30/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/18 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1577790/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1577790/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 534.680,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                     

termín: 22.07.2019

 

31/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/20 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2520610/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2520610/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 874.590,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019 *

 

32/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/22 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1702810/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1702810/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 569.050,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019*

 

33/24/19/RM doporučuje ZM rozhodnout zastavit následující nemovité věci v k.ú. a obci Velká Bíteš uzavřením zástavní smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2495700/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2495700/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2512150/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2512150/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2530480/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2530480/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2486770/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2486770/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1652050/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1652050/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2516380/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2516380/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2492880/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2492880/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1585780/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1585780/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2519670/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2519670/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2545990/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2545990/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2534710/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2534710/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1715500/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1715500/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2588760/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2588760/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2597690/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2597690/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2503220/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2503220/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2536590/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2536590/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2599570/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2599570/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2593930/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2593930/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1660040/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1660040/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2603330/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2603330/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 22.07.2019*

 

34/24/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 278/13 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 989.430,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

35/24/19/RM doporučuje ZM pověřit zastupováním města Velká Bíteš při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš, a to s účinností od 1. září 2019 do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.

odpovědnost:  místostarostka města                          

termín: 22.07.2019*

 

36/24/19/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 7/2019 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 22.07.2019 v 17:00 hodin

Program zasedání:

1.   Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

2.   Schválení programu zasedání

3.     Zastupování města při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš

4.     Zápis č. 05/2019 z jednání kontrolního výboru

5.     Přijetí úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji

6.     Rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené RM na vědomí

7.     Rozpočtové opatření č. 6/2019 ke schválení

8.     Plnění rozpočtu města k 30.06.2019

9.     Úplatný převod části pozemku p.č. 5315 v k.ú. Holubí Zhoř

10.  Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Velká Bíteš a v k.ú. Křoví

11.  Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení uzavřené s Bytovým družstvem Města Velká Bíteš

12.  Úplatný převod pozemku p.č. 3991 v k.ú. Velká Bíteš

13.  Revokace usnesení č. 28/6/19/ZM

14.  Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/5 v k.ú. Velká Bíteš

15.  Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/18 v k.ú. Velká Bíteš

16.  Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/4 v k.ú. Velká Bíteš

17.  Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/22 v k.ú. Velká Bíteš

18.  Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/20 v k.ú. Velká Bíteš

19.  Zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu bytových jednotek – č.p. 282 v k.ú. Velká Bíteš

20.  Směna pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš

21.  Úplatný převod části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

22.  Diskuze

23.  Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 22.07.2019

 

37/24/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti „David“ spol. s r.o., Lánice 311, 595 01 Velká Bíteš, IČ:15545130, na provedení výměny části vnitřního rozvodu požární vody (horizontální potrubí), v bytovém domě č.p. 475 ve Velké Bíteši v ulici U Stadionu, za cenu 89.035,00 Kč bez DPH  (102.390,00 Kč včetně DPH 15%) a tyto práce objednat. 

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

38/24/19/RM ukládá odboru výstavby a životního prostředí zpracovat stanovisko objednatele k dalším činnostem na novém územním plánu Velká Bíteš, které bude zasláno zhotoviteli, a svolat jednání se zhotovitelem k aktualizaci harmonogramu nového územního plánu Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor výstavby a životního prostředí                            

termín: 18.07.2019*

 

39/24/19/RM bere na vědomí informaci odboru majetkového týkající se pozemku p.č. 57, jehož součástí je budova č. p. 97 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

 

40/24/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se mění předmět plnění a navyšuje se cena díla o 1.602.321,24 Kč včetně DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

41/24/19/RM  rozhoduje  přijmout cenovou nabídku na opravu a rekonstrukci lávky Za Potokem - levá od zhotovitele ve výši 268.700,- Kč bez DPH, tj. 325.127,- Kč včetně DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 15.07.2019*