22/19 - 10.06.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 22/2019 konané dne 10.06.2019

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/22/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 22/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze

 2. Zápis RM č. 21/2019

 3. Zápisy z jednání osadního výboru v Košíkově

 4. Žádost o finanční podporu na sportovní přípravu

 5. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím darů

 6. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě

 7. Žádost obce Březí o uzavření veřejnoprávní smlouvy

 8. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny z programu „Obnovy venkova Vysočiny 2019“ - rekonstrukce kulturního domu v místní části Březka

 9. Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o schválení změny výpůjční doby

 10. Výměna vodoměrů v objektech ve vlastnictví a správě města Velká Bíteš

 11. Šatny v ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš

 12. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš

 13. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Velká Bíteš

 14. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš

 15. Žádost E.ON Distribuce, a.s. o snížení úhrady za zřízení věcného břemene v k.ú. Velká Bíteš

 16. Instalace projektorů a reproduktorů v ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš

 17. Souhlas se zřízením parkovacího místa pro držitele ZTP

 18. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města

 19. Lávka pro pěší v ul. Pod Hradbami

 20. Pronájem části pozemku p.č. 226 v k.ú. Velká Bíteš

 21. Smlouva o dílo na sochu Jana Amose Komenského

 22. Záměr úplatného převodu spoluvlastnického podílu – bytové jednotky v BD č.p. 282 v k.ú. Velká Bíteš

 23. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 10.06.2019

 

2/22/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 21/2019 ze dne 27.05.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 10.06.2019

 

3/22/19/RM bere na vědomí zápisy z jednání osadního výboru v Košíkově konaných dne 02.05.2019 a 06.06.2019.

 

4/22/19/RM rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 40.000 Kč  na sportovní přípravu na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/3742/19 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2019*

 

5/22/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelových finančních a věcných darů Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3985/19 a vyslovuje poděkování subjektům, které podpořili akci Zahradní slavnost školy.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2019

 

6/22/19/RM rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci výjimku z maximálního počtu žáků na třídy na školní rok 2019/2020 od 01.09.2019 dle žádosti paní ředitelky č.j. MÚVB/3986/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2019

 

7/22/19/RM rozhoduje uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem Velká Bíteš a obcí Březí o výkonu přenesené působnosti na úseku rušení údaje o místu trvalého pobytu.        

odpovědnost: tajemnice

termín: 30.09.2019

 

8/22/19/RM rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, předloženou smlouvu o poskytnutí dotace č. FV02714.0136, ve výši 127.000,- Kč, termín realizace nejpozději do 31.12.2019.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Pastyříková

termín: 10.06.2019

 

9/22/19/RM schvaluje změnu výpůjční doby pro období 01.07. – 31.08.2019 dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš č.j. MÚVB/3992/19.

odpovědnost: MK

termín: 01.07.2019*

 

10/22/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy ENBRA, a.s., IČO: 44015844, se sídlem Durďákova 5, 613 00 Brno, na provedení výměny 354 ks vodoměrů na studenou a teplou vodu, používaných k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům, v bytech a nebytových prostorech ve vlastnictví a správě města Velká Bíteš, za cenu 195.474,00 Kč bez DPH  (224.795,00 Kč včetně DPH 15%) a tyto práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

11/22/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 000 30 325 na dodávku „Šatny pro ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ s cenou za dodávku 294.429,00 Kč včetně DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 21.06.2019*

 

12/22/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

13/22/19/RM rozhoduje poskytnout Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o. dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě její žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/3972/19 ve výši 20.000 Kč  a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost:  odbor finanční                         

termín: 30.06.2019*

 

14/22/19/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš, a to ke dni 30.06.2019.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 za nájemné 65 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2019*

 

15/22/19/RM rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na částech pozemků v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci kabelizace venkovního vedení nízkého napětí na části ulice Karlov za jednorázovou úhradu ve výši 10 % z částky stanovené dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš za podmínky založení chráničky pro veřejné osvětlení v trase výkopu na náklady investora.

odpovědnost:  odbor majetkový                                     

termín: 31.12.2019

 

16/22/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele  – PROLOG,  IČ: 606 69 217 na instalaci projektorů a reproduktorů v ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš s cenou za realizaci ve výši 153.144 Kč včetně DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 21.06.2019*

 

17/22/19/RM rozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa s RZ na parkovacím stání před domem čp. 277, a to po dobu nezbytně nutnou, max. 5 let. Instalaci značení včetně projednání s příslušnými orgány si zajistí žadatel na své náklady. Vyhrazené parkovací místo bude využíváno pouze pro vozidlo technicky způsobilé k provozu.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

18/22/19/RM rozhoduje pokácet smrky a borovice na pozemcích parc.č. 1970/1 a parc.č. 3019/6 v k.ú. Velká Bíteš, současně rozhoduje pokácet 3 ks smrku stříbrného na pozemku parc.č.1021/1 v k.ú. Velká Bíteš a dále rozhoduje pokácet 1 ks smrku na pozemku parc.č. 1174 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, vše ve vlastnictví města.

RM pověřuje odbor majetkový sledováním výskytu kůrovcem napadaných stromů v intravilánu města a jejich bezodkladným odstraňováním.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

19/22/19/RM pověřuje odbor majetkový předložením návrhu řešení havarijního stavu lávky pro pěší v ulici Pod Hradbami ve Velké Bíteši.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

20/22/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 226 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu určitou 10 let za nájemné ve výši 6 000,- Kč/rok s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

21/22/19/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem na dodávku a instalaci uměleckého díla sochy Jana Amose Komenského před vstup objektu základní školy v ulici Na Valech ve Velké Bíteši za cenu 1.600.000 Kč bez DPH.

odpovědnost:  starosta                                  

termín: 30.06.2019*

 

22/22/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/4 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1582960/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1582960/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 519.400,- Kč splatnou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

23/22/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/5 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2532830/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2532830/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč splatnou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

24/22/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/18 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1577790/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1577790/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 534.680,- Kč splatnou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

25/22/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/20 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2520610/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2520610/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 874.590,- Kč splatnou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

26/22/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/22 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1702810/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1702810/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 569.050,- Kč splatnou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

 

 

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 22/2019 konané dne 10.06.2019

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/22/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 22/2019 takto:

1.      Zahájení, schválení programu schůze

2.      Zápis RM č. 21/2019

3.      Zápisy z jednání osadního výboru v Košíkově

4.      Žádost o finanční podporu na sportovní přípravu

5.      Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím darů

6.      Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě

7.      Žádost obce Březí o uzavření veřejnoprávní smlouvy

8.      Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny z programu „Obnovy venkova Vysočiny 2019“ - rekonstrukce kulturního domu v místní části Březka

9.      Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o schválení změny výpůjční doby

10.   Výměna vodoměrů v objektech ve vlastnictví a správě města Velká Bíteš

11.   Šatny v ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš

12.   Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš

13.   Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Velká Bíteš

14.   Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš

15.   Žádost E.ON Distribuce, a.s. o snížení úhrady za zřízení věcného břemene v k.ú. Velká Bíteš

16.   Instalace projektorů a reproduktorů v ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš

17.   Souhlas se zřízením parkovacího místa pro držitele ZTP

18.   Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města

19.   Lávka pro pěší v ul. Pod Hradbami

20.   Pronájem části pozemku p.č. 226 v k.ú. Velká Bíteš

21.   Smlouva o dílo na sochu Jana Amose Komenského

22.   Záměr úplatného převodu spoluvlastnického podílu – bytové jednotky v BD č.p. 282 v k.ú. Velká Bíteš

23.   Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 10.06.2019

 

2/22/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 21/2019 ze dne 27.05.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 10.06.2019

 

3/22/19/RM bere na vědomí zápisy z jednání osadního výboru v Košíkově konaných dne 02.05.2019 a 06.06.2019.

 

4/22/19/RM rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 40.000 Kč  na sportovní přípravu na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/3742/19 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2019*

 

5/22/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelových finančních a věcných darů Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3985/19 a vyslovuje poděkování subjektům, které podpořili akci Zahradní slavnost školy.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2019

 

6/22/19/RM rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci výjimku z maximálního počtu žáků na třídy na školní rok 2019/2020 od 01.09.2019 dle žádosti paní ředitelky č.j. MÚVB/3986/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2019

 

7/22/19/RM rozhoduje uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem Velká Bíteš a obcí Březí o výkonu přenesené působnosti na úseku rušení údaje o místu trvalého pobytu.        

odpovědnost: tajemnice

termín: 30.09.2019

 

8/22/19/RM rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, předloženou smlouvu o poskytnutí dotace č. FV02714.0136, ve výši 127.000,- Kč, termín realizace nejpozději do 31.12.2019.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Pastyříková

termín: 10.06.2019

 

9/22/19/RM schvaluje změnu výpůjční doby pro období 01.07. – 31.08.2019 dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš č.j. MÚVB/3992/19.

odpovědnost: MK

termín: 01.07.2019*

 

10/22/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy ENBRA, a.s., IČO: 44015844, se sídlem Durďákova 5, 613 00 Brno, na provedení výměny 354 ks vodoměrů na studenou a teplou vodu, používaných k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům, v bytech a nebytových prostorech ve vlastnictví a správě města Velká Bíteš, za cenu 195.474,00 Kč bez DPH  (224.795,00 Kč včetně DPH 15%) a tyto práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

11/22/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 000 30 325 na dodávku „Šatny pro ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ s cenou za dodávku 294.429,00 Kč včetně DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 21.06.2019*

 

12/22/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

13/22/19/RM rozhoduje poskytnout Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o. dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě její žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/3972/19 ve výši 20.000 Kč  a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost:  odbor finanční                         

termín: 30.06.2019*

 

14/22/19/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš, a to ke dni 30.06.2019.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 za nájemné 65 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2019*

 

15/22/19/RM rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na částech pozemků v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci kabelizace venkovního vedení nízkého napětí na části ulice Karlov za jednorázovou úhradu ve výši 10 % z částky stanovené dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš za podmínky založení chráničky pro veřejné osvětlení v trase výkopu na náklady investora.

odpovědnost:  odbor majetkový                                     

termín: 31.12.2019

 

16/22/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele  – PROLOG,  IČ: 606 69 217 na instalaci projektorů a reproduktorů v ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš s cenou za realizaci ve výši 153.144 Kč včetně DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 21.06.2019*

 

17/22/19/RM rozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa s RZ na parkovacím stání před domem čp. 277, a to po dobu nezbytně nutnou, max. 5 let. Instalaci značení včetně projednání s příslušnými orgány si zajistí žadatel na své náklady. Vyhrazené parkovací místo bude využíváno pouze pro vozidlo technicky způsobilé k provozu.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

18/22/19/RM rozhoduje pokácet smrky a borovice na pozemcích parc.č. 1970/1 a parc.č. 3019/6 v k.ú. Velká Bíteš, současně rozhoduje pokácet 3 ks smrku stříbrného na pozemku parc.č.1021/1 v k.ú. Velká Bíteš a dále rozhoduje pokácet 1 ks smrku na pozemku parc.č. 1174 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, vše ve vlastnictví města.

RM pověřuje odbor majetkový sledováním výskytu kůrovcem napadaných stromů v intravilánu města a jejich bezodkladným odstraňováním.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

19/22/19/RM pověřuje odbor majetkový předložením návrhu řešení havarijního stavu lávky pro pěší v ulici Pod Hradbami ve Velké Bíteši.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

20/22/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 226 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu určitou 10 let za nájemné ve výši 6 000,- Kč/rok s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

21/22/19/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem na dodávku a instalaci uměleckého díla sochy Jana Amose Komenského před vstup objektu základní školy v ulici Na Valech ve Velké Bíteši za cenu 1.600.000 Kč bez DPH.

odpovědnost:  starosta                                  

termín: 30.06.2019*

 

22/22/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/4 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1582960/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1582960/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 519.400,- Kč splatnou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

23/22/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/5 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2532830/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2532830/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč splatnou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

24/22/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/18 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1577790/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1577790/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 534.680,- Kč splatnou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

25/22/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/20 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2520610/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2520610/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 874.590,- Kč splatnou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

26/22/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/22 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1702810/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1702810/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 569.050,- Kč splatnou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*