21/19 - 27.05.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 21/2019 konané dne 27.05.2019

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/21/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 21/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 20/2019
 3. Žádost Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí daru
 4. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o uzavření školy
 5. Žádost SOŠ Jana Tyrae Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31. 12. 2018 a rozdělení výsledku hospodaření
 6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019
 7. Žádost ICKK o výpůjčku
 8. Informace o kontrole v SOŠ Jana Tyrae Velká Bíteš
 9. Žádost SOŠ Jana Tyrae Velká Bíteš o schválení odpisového plánu
 10. Rozpočtové opatření č. 4/2019
 11. Úplatný převod části pozemku p.č. 352/1 a části pozemku p.č. 2262 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úhrada za zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 2281/17, p.č. 2283/1, p.č. 2283/3 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1220/1 a části pozemku p.č. 1239/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3250 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2038/1 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatný převod částí pozemku p.č. 1580/1 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4445 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí stavby garáže na části pozemku p.č. 10 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2295/13 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatné nabytí pozemku p.č. 104 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Návrh řešení objektu obecního domu (budovy č.p. 54) v Košíkově
 22. Dohoda o ukončení nájmu NP č. 05 v budově č.p. 86 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Revokace usnesení č. 22/25/18/ZM
 24. Nařízení města Velká Bíteš č. 1/2019
 25. Zřízení parkovacího místa pro držitele ZTP
 26. Záměr úplatného převodu části p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Dohoda o příspěvku na vybudování infrastruktury – Babinec
 28. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o uzavření školy
 29. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o povolení výjimky z max. počtu dětí ve třídě
 30. Dluh na nájemném za užívání bytu
 31. Ukončení nájmu bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 32. Žádosti o prodeje bytových jednotek z vlastnictví města
 33. Veřejná zakázka „Předprostor ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 34. Oplocení pozemku, Za Školou ve Velké Bíteši
 35. Záměr propachtovat část pozemku p.č. 376 v k.ú. Velká Bíteš
 36. Zápisy z jednání finančního výboru, zápis z jednání kontrolního výboru
 37. Úplatný převod bytové jednotky č. 280/14 v k.ú. Velká Bíteš
 38. Směna části pozemku p.č. 4630 v k.ú. Velká Bíteš
 39. Směna pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš
 40. Směna bytové jednotky č. 275/4 v k.ú. Velká Bíteš
 41. Vyklizení areálu tenisových kurtů
 42. Dohoda o zrušení věcných břemen v k.ú. Velká Bíteš
 43. Úplatný převod spoluvlastnického podílu – bytové jednotky v BD č.p. 282 v k.ú. Velká Bíteš
 44. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava cesty mezi místními částmi Jáchymov – Holubí Zhoř“
 45. Program ZM č. 6/2019
 46. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 27.05.2019*

 

2/21/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 20/2019 ze dne 06.05.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 27.05.2019

 

3/21/19/RM rozhoduje neposkytnout spolku Linka bezpečí, z.s. dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/3250/19.

odpovědnost: starosta

termín: 15.06.2019

 

4/21/19/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v době letních prázdnin dle žádosti paní ředitelky č.j. MÚVB/3334/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 22.07.2019

 

5/21/19/RM schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018.

odpovědnost:  odbor finanční                         

termín: 10.06.2019*

 

6/21/19/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.06.2019

 

7/21/19/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2535/19 ve výši 239.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.06.2019*

 

8/21/19/RM rozhoduje poskytnout jako výpůjčku Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši Informačnímu centru a Klubu kultury města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci za účelem uspořádání a organizace kulturních akcí v termínech dle žádosti č. j. MÚVB/3608/19.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 01.06.2019*

 

9/21/19/RM bere na vědomí protokol o kontrole č. 383/18/784 Okresní správy sociálního zabezpečení provedené v Střední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizaci.

 

10/21/19/RM schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/3616/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

11/21/19/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 4/2019.

odpovědnost:  odbor finanční                         

termín: 10.06.2019*

 

12/21/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 352/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2924-456/2018 a nově označenou p.č. 352/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 18.000,- Kč a část pozemku p.č. 2262 oddělenou geometrickým plánem č. 2925-457/2018 a nově označenou p.č. 2262/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 29 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 28.000,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO: 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice se zakotvením práva města odstoupit od kupní smlouvy v případě, že by na předmětných částech pozemků nebyly vybudovány trafostanice do 5-ti let od jejich nabytí. Náklady související s koupí uvedených pozemků hradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

13/21/19/RMrozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako oprávněným z věcného břemene a

- jako povinným z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 2281/17 trvalý travní porost a pozemku p.č. 2283/1 trvalý travní porost v k.ú. obci Velká Bíteš z důvodu uložení dešťové kanalizace do jejich částí za jednorázovou úhradu ve výši 160, - Kč/bm,

- jako povinnou z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 2283/3 trvalý travní porost v k.ú. obci Velká Bíteš z důvodu uložení dešťové kanalizace do jeho části za jednorázovou úhradu ve výši 160, - Kč/bm.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

14/21/19/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1220/1 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 a části pozemku p.č. 1239/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 14 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.06.2019*

 

15/21/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 3250 orná půda o výměře 167 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2. Město uhradí náklady související s nabytím pozemku.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

16/21/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p.č. 2038/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

17/21/19/RMdoporučuje ZM rozhodnout úplatně převést části pozemku p.č. 1580/1 oddělených geometrickým plánem č. 1541-15/2007 a nově označené p.č. 1580/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 a p.č. 1580/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 54.590,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

18/21/19/RMdoporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4445 oddělenou geometrickým plánem č. 3091-91/2019 a nově označenou p.č. 4445/4 orná půda o výměře 1083 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.410.000,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

19/21/19/RMdoporučuje ZM

a) rozhodnout úplatně nabýt stavbu garáže na části pozemku p.č. 10 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 36.600,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím nemovitosti

a

b) zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 10 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 23 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

20/21/19/RM ukládá odboru majetkovému provést kontrolu systému odvodu dešťových vod z budovy ZUŠ, Velká Bíteš a kontrolu hydroizolace severní fasády tohoto objektu.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

21/21/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 2295/13 oddělenou geometrickým plánem č. 3041-89/2019 a nově označené p.č. 2295/13 orná půda o výměře 721 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví BÍTEŠSKÉ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI, spol. s r.o., IČ: 469 62 816, se sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš za cenu 10.000,- Kč s uzavřením kupní smlouvy po předložení potvrzení banky, že se vzdává zástavního práva k převáděné části pozemku. Kupující uhradí náklady související s koupí uvedené části pozemku.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

 

termín: 10.06.2019*

 

22/21/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 104 zahrada o výměře 224 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.300,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

23/21/19/RM – rozhoduje ponechat budovu č.p. 54 na pozemku parc.č. 5 v k.ú. Košíkov v „zakonzervovaném“ stavu, tzn. zatím neinvestovat do její rekonstrukce ani žádné větší opravy (např. elektroinstalace), ale udržovat ji zabezpečenou proti poškození povětrnostními vlivy a vandalství a dále hledat možnosti budoucího využití uvedené budovy.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: průběžně*

 

24/21/19/RM – rozhoduje uzavřít s Moravským rybářským svazem, z.s., pobočný spolek Velká Bíteš, IČ: 00557358, Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 05 v budově č.p. 86 na p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze dne 11.04.2000 ve znění jejích dodatků k 31.12.2019.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.08.2019*

 

25/21/19/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 22/25/18/ZM a nahradit ho usnesením ve znění:

ZM rozhoduje úplatně převést

- bytovou jednotku č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id. 82/1000

z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 832.160,- Kč s tím, že část kupní ceny ve výši 400.000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 23.09.2019 a zbývající část kupní ceny ve výši 432.160,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.12.2022. Do doby úhrady kupní ceny v plné výši nebude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

26/21/19/RM – vydává nařízení města Velká Bíteš č.1/2019, kterým se vymezuje oblast města Velká Bíteš, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.05.2019*

 

27/21/19/RM – rozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na Masarykově náměstí na stávajícím kolmém parkovacím stání pro osoby s omezenou schopností pohybu před domem čp. 10 dle předloženého materiálu, nejdříve však v listopadu 2019. Instalaci značení včetně projednání s příslušnými orgány si zajistí žadatel na své náklady. Vyhrazené parkovací místo bude využíváno pouze pro vozidlo technicky způsobilé k provozu.

odpovědnost:  odbor majetkový                                                         

termín: 31.05.2019 *

 

28/21/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2263/6 oddělené GP č. 2531-194/2017 a nově označené p.č. 2263/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 634 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 690.000,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy a složením kauce ve výši 50.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

29/21/19/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku na vybudování přípojek vody, elektřiny, plynu, dešťové, splaškové kanalizace na pozemku p.č. 1335/3 v k.ú. Velká Bíteš v rámci stavby „Obytný soubor RD Velká Bíteš - lokalita Babinec + lokalita Pod Základní školou-II.etapa“ ve výši 80.000,- Kč s vlastníkem uvedeného pozemku.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.08.2019*

 

30/21/19/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v době letních prázdnin dle žádosti paní ředitelky č.j. MÚVB/3786/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 22.07.2019

 

31/21/19/RM rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci výjimku z maximálního počtu žáků na třídy na školní rok 2019/2020 od 01.09.2019 dle žádosti paní ředitelky č.j. MÚVB/3787/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2019

 

32/21/19/RM

1. rozhoduje prominout bývalému nájemci bytu ve Velké Bíteši úrok z prodlení z dlužného nájemného (příslušenství).

Současně rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít s bývalým nájemcem bytu ve Velké Bíteši dohodu o splácení dluhu.

2. rozhoduje předat dluh nájemce na nájemném právnímu zástupci k vymáhání soudní cestou v případě, že tento nájemce neuzavře s městem dohodu o splácení dluhu do 30 dnů od doručení výzvy k jejímu podpisu nebo v případě, že nebude plnit závazky z této dohody plynoucí.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.08.2019*

 

33/21/19/RM rozhoduje neuzavřít nájemní smlouvu k bytu, Velká Bíteš.

Současně rada města pověřuje majetkový odbor zahájit jednání o termínu předání výše uvedeného bytu nejpozději však k 31.07.2019.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.07.2019*

 

34/21/19/RM bere na vědomí doručené žádosti o prodeje bytových jednotek v bytových domech č.p. 281 a č.p. 283 na ulici U Stadionu ve Velké Bíteši.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

35/21/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku účastníka ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610 na realizaci zakázky „Předprostor ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 2.346.384 Kč včetně DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 12.06.2019*

 

36/21/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 277 21 043 na zhotovení „Oplocení pozemku, Za Školou ve Velké Bíteši“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 287.595,00 Kč včetně DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 12.06.2019*

 

37/21/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat část pozemku p.č. 376 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 150 m2 v k.ú. Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

38/21/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést

- bytovou jednotku č. 280/14 v budově č.p. 280, bytový dům, na p.č. 803,

- spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 280 ve výši id. 5780/71884,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 ve výši id. 5780/71884 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 968.700,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

39/21/19/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 4630 oddělené GP č. 3041-89/2019 a nově označenou p.č. 4630/2 orná půda o výměře cca 260 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 859/16, 602 00 Brno za dle GP č. 3041-89/2019 nově vznikající pozemek p.č. 4618/5 orná půda o výměře cca 3581 m2 a nově vznikající pozemek p.č. 4611/4 orná půda o výměře cca 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 859/16, 602 00 Brno do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ze strany města Velká Bíteš ve výši 10.000,- Kč. Město uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

40/21/19/RM doporučuje ZM                                                                                        

a) rozhodnout směnit pozemek p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě jeho ceny stanovené znaleckým posudkem ve výši 1.860.000,- Kč za pozemky p.č. 3295/5 orná půda o výměře 346 m2 a p.č. 3297/2 orná půda o výměře 650 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě 120,- Kč/m2. Náklady související se směnou uvedených pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem,

a

b) zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

41/21/19/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit

- bytovou jednotku č. 275/4 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 91/1000,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id. 91/1000

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš v hodnotě stanovené znaleckým posudkem ve výši 915.330,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Římskokatolické farnosti Velká Bíteš, IČ: 70817910, se sídlem Kostelní 71, 595 01 Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2295/14 orná půda o výměře cca 55 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví Římskokatolické farnosti Velká Bíteš, IČ: 70817910, se sídlem Kostelní 71, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě stanovené znaleckým posudkem ve výši 40.480,- Kč. Rozdíl výše uvedených hodnot směňovaných nemovitostí stanovených znaleckým posudkem bude uhrazen městu Velká Bíteš. Náklady související se směnou nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

42/21/19/RM rozhoduje vyhovět žádosti Tenisového Clubu Matador Velká Bíteš, IČ: 265 63 576, se sídlem Lípová 155, 595 01 Velká Bíteš k vyklizení a předání pozemků p.č. 198/3, p.č. 198/4, p.č. 198/5 v k.ú. Velká Bíteš k 31.07.2019 s tím, že rada města požaduje od žadatele předložit do 10.06.2019 k odsouhlasení harmonogram vyklizení.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.05.2019*

 

43/21/19/RM rozhoduje uzavřít dohodu o zrušení veškerých věcných břemen, kterými jsou zatíženy pozemky p.č. 2539/99, p.č. 2539/92, p.č. 2539/97 a p.č. 2539/131 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve prospěch nemovitostí v jeho vlastnictví.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.08.2019*

 

44/21/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1642650/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1642650/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 538.500,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2495700/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2495700/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2512150/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2512150/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/4 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1582960/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1582960/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 519.400,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/5 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2532830/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2532830/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2530480/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2530480/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 901.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2486770/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2486770/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1652050/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1652050/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 549.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2516380/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2516380/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2492880/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2492880/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1585780/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1585780/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 542.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2519670/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2519670/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2545990/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2545990/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 878.400,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2534710/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2534710/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id.1715500/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1715500/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 530.860,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2588760/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2588760/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 855.490,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2597690/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2597690/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/18 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1577790/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1577790/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 534.680,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2503220/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2503220/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 866.950,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/20 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2520610/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2520610/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 874.590,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2536590/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2536590/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/22 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1702810/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1702810/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 569.050,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2599570/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2599570/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 893.680,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2593930/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2593930/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1660040/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1660040/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 557.600,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 908.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2603330/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2603330/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 912.780,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 920.410,- Kč

 

z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

45/21/19/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Opravu cesty mezi místními částmi Jáchymov – Holubí Zhoř“, kterým se prodlužuje termín plnění díla a navyšuje cena díla o 378.805,- bez DPH / 458.354,- s DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

46/21/19/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 6/2019 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 10.06.2019 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zápis z jednání kontrolního výboru
 4. Zápisy z jednání finančního výboru
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené RM na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2019 ke schválení
 7. Plnění rozpočtu města k 31.05.2019
 8. Dotace z rozpočtu města
 9. Věcný dar pro SDH Košíkov
 10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš
 11. Úplatný převod pozemku p.č. 1033/2 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatný převod pozemku p.č. 1636 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod části p.č. 2539/99 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod části pozemku p.č. 1580/1 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Směna části p.č. 373 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2538/7, 2538/24, 2538/34 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatný převod bytové jednotky č. 280/14 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Budoucí darovací smlouva – SZ obchvat
 19. Úplatný převod části pozemku p.č. 352/1 a části pozemku p.č. 2262 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Zamítnutí úplatného převodu částí pozemků p.č. 1220/1 a p.č. 1239/1 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2295/13 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3250 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4445 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatné nabytí pozemku p.č. 104 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Revokace usnesení č. 22/25/18/ZM
 26. Úplatné nabytí stavby na části pozemku p.č. 10 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Směna pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Směna části pozemku p.č. 4630 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Úplatný převod id. 359/470 bytových jednotek č. 282/1-28
 30. Směna bytové jednotky č. 275/4 v k.ú. Velká Bíteš
 31. Dohoda o splácení dluhu za nájemné
 32. Diskuze
 33. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 10.06.2019

 

 

 

 

 

                         Ing. Milan Vlček                                            JUDr. Alena Malá

                         starosta města                                        místostarostka města

 

 

 

 

 

Počet listů: 6