20/19 - 06.05.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 20/2019 konané dne 06.05.2019

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/20/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 20/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 19/2019
 3. Analýza zpracování druhotných surovin ve středisku sběrný dvůr TS Velká Bíteš
 4. Záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 5315 v k.ú. Holubí Zhoř
 5. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 280/14 v k.ú. Velká Bíteš
 6. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2018 a rozdělení výsledku hospodaření
 7. Žádost Gymnázia Velké Meziříčí o finanční příspěvek
 8. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2018 a rozdělení výsledku hospodaření
 9. Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
 10. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2538/34, p.č. 2538/24, p.č. 2538/7 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Pacht části pozemku p.č. 1580/1 a části pozemku p.č. 1695/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Žádost Moravského rybářského svazu o prominutí nájemného a pachtovného
 13. Nájemní smlouva k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš
 14. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s realizací projektu
 15. Žádost SDH Košíkov o poskytnutí smrkové kulatiny
 16. Budoucí darovací smlouva – stavební objekty – SZ obchvat
 17. Úplatný převod spoluvlastnického podílu – bytové jednotky v BD č.p. 282 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Dotační management „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86“
 19. Projektová dokumentace „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
 20. Oznámení ZŠ a PŠ Velká Bíteš o ředitelském volnu a omezení provozu školní družiny
 21. Výpůjčka pozemků p.č. 198/3, p.č. 198/4, p.č. 198/5 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Záměr směny pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Záměr směny části pozemku p.č. 4630 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Kamenný sokl na druhé budově radnice, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš“
 25. Vyjádření k přechodnému dopravnímu značení v ulici Kpt. Jaroše
 26. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš
 27. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 06.05.2019*

 

2/20/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 19/2019 ze dne 23.04.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 06.05.2019

 

3/20/18/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. ukládá jednateli společnosti vypracování ekonomické analýzy zpracování druhotných surovin ve středisku sběrný dvůr za období 2016 - 2018.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 31.05.2019*

 

4/20/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 5315 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.05.2019*

 

5/20/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu

- bytové jednotky č. 280/14 v budově č.p. 280, bytový dům, na p.č. 803,

- spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 280 ve výši id. 5780/71884,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 ve výši id. 5780/71884 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši

968.700,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2019

 

6/20/19/RM schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018.

odpovědnost:  odbor finanční                         

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.05.2019

 

7/20/19/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.05.2019

 

8/20/19/RM rozhoduje poskytnout žadateli Gymnáziu Velké Meziříčí dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/3132/19 ve výši 3.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.05.2019*

 

9/20/19/RM schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018.

odpovědnost:  odbor finanční                         

termín: 31.05.2019*

 

10/20/19/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace. odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace                             

termín: 31.05.2019

 

11/20/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na adrese Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2021 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

12/20/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 2538/7 o výměře cca 55 m2, část pozemku p.č. 2538/24 o výměře cca 4 m2 a část pozemku p.č. 2538/34 o výměře cca 19 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Město uhradí náklady související s nabytím částí pozemků.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

13/20/19/RM rozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu na propachtování části pozemku p.č. 1695/1 orná půda o výměře cca 134 m2 a části pozemku p.č. 1580/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 104 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

14/20/19/RM rozhoduje

a) prominout Moravskému rybářskému svazu, z.s. pobočnému spolku Velká Bíteš, IČ: 00557358, se sídlem Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš pachtovné za pacht rybníka na p.č. 286 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše za období 2019-2028 z důvodu nemožnosti jejich využití k intenzivnímu chovu ryb,

b) prominout Moravskému rybářskému svazu, z.s. pobočnému spolku Velká Bíteš, IČ: 00557358, se sídlem Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš nájemné za pronájem rybníka na p.č. 74 v k.ú. Březka u Velké Bíteše za užívání do 30.09.2019 z důvodu nemožnosti jejich využití k intenzivnímu chovu ryb.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

15/20/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš, na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2020 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.05.2019*

 

16/20/19/RM rozhoduje souhlasit se zapojením Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace do projektu Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2019

 

17/20/19/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout žadateli SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov věcný dar 40 m3 smrkové kulatiny dle jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/3183/19 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.06.2019*

 

18/20/19/RM doporučuje ZM schválit uzavření budoucí darovací smlouvy mezi městem Velká Bíteš jako budoucím obdarovaným a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava jako budoucím dárcem, jejímž předmětem bude stavba silnice II/379 v úseku od napojení připravovaného SZ obchvatu po napojení na silnici II/602 včetně všech součástí a příslušenství, stavba silnice III/3791 v úseku od napojení na SZ obchvat po napojení na silnici II/379 včetně všech součástí a příslušenství, stavební objekty vybudované v rámci stavby II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat – 2. stavba“ označené v projektové dokumentaci jako připojení budoucí vyřazené silnice III/3791 od kruhového objezdu směr Velká Bíteš, SO 105 napojení polní cesty km 1,352, SO 118 propust v km 0,132, PC SO 105, SO 117 propust v km 0,060 PC SO 105, SO 106 napojení na sil. II/379 v km 1,845, SO 108 rekonstrukce hosp. sjezdů sil. II/379, SO 119 spolu s SO 106 a SO 107 napojení polní cesty v km 1,921 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

19/20/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1642650/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1642650/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 538.500,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2495700/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2495700/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2512150/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2512150/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/4 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1582960/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1582960/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 519.400,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/5 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2532830/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2532830/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2530480/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2530480/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 901.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2486770/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2486770/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1652050/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1652050/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 549.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2516380/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2516380/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2492880/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2492880/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1585780/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1585780/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 542.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2519670/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2519670/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2545990/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2545990/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 878.400,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2534710/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2534710/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1715500/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1715500/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 530.860,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2588760/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2588760/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 855.490,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2597690/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2597690/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/18 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1577790/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1577790/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 534.680,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2503220/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2503220/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 866.950,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/20 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2520610/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2520610/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 874.590,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2536590/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2536590/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/22 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1702810/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1702810/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 569.050,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2599570/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2599570/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 893.680,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2593930/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2593930/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1660040/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1660040/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 557.600,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 908.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2603330/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2603330/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 912.780,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 920.410,- Kč.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.12.2019*

 

20/20/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS dotační, s.r.o., Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 283 37 361 ve výši 145.200 Kč včetně DPH a uzavřít s ní příkazní smlouvu na dotační management projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86“.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 15.06.2019*

 

21/20/19/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro provádění stavby „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.05.2019*

 

22/20/19/RM bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o ředitelském volnu a omezení provozu školní družiny doručené pod č.j. MÚVB/3235/19.

 

23/20/19/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemků p.č. 198/3 trvalý travní porost o výměře 1226 m2, p.č. 198/4 trvalý travní porost o výměře 1166 m2, p.č. 198/5 zahrada o výměře 13 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech jejich součástí a příslušenství na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce s TENISOVÝM CLUBEM MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ z.s., IČ: 265 91 472, se sídlem Chobůtky 444, Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.05.2019*

 

24/20/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.05.2019*

 

25/20/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 4630 orná půda o výměře cca 300 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.05.2019*

 

26/20/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci soklu „Kamenný sokl na druhé budově radnice Masarykovo náměstí 87, Vleká Bíteš“ se zhotovitelem, ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 60732610, kterým se navyšuje cena díla o 70 325,- bez DPH / 85 093,- včetně DPH z důvodu zvětšení rozsahu díla.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 31.05.2019*

 

27/20/19/RM – rozhoduje nesouhlasit s návrhem přechodného dopravního značení v ulici Kpt. Jaroše ve Velké Bíteši doručeným pod č.j. MÚVB/3044/19.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

termín: 15.05.2019*

 

28/20/19/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš.

odpovědnost:  tajemnice                                

termín: 10.06.2019