19/19 - 23.04.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 19/2019 konané dne 23.04.2019 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/19/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 19/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 18/2019
 3. Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2019
 4. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 5. Oprava ZTI v domě č.p. 584 na ulici Družstevní ve Velké Bíteši
 6. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení odpisového plánu
 7. Přeložka elektro před ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš
 8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Inženýrské sítě, Lokalita Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš“
 9. Přístavba výrobní haly Strojírna Slavíček, s.r.o.
 10. Darovací smlouva s Krajem Vysočina
 11. Úplatný převod pozemku p.č. 1033/2 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatný převod pozemku p.č. 1636 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/99 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Směna části pozemku p.č. 373 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Odpis pohledávky – byt, Družstevní 584, Velká Bíteš
 16. Pojistná smlouva č. 2731319909 o pojištění majetku a odpovědnosti – dodatek č. 6
 17. Cenová nabídka na projekční práce na akci „Teplovod na sídlišti U Stadionu, Velká Bíteš“
 18. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Velká Bíteš, v k.ú. Křoví
 19. Zřízení parkovacího místa pro držitele ZTP
 20. Posezení před provozovnou Café Jana
 21. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na zakázku „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - konektivita, vybavení PC a AVT“
 22. Záměr propachtovat část pozemku p.č. 2810/1 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Cenová nabídka na ZTI a vytápění KD Jáchymov
 24. Závlaha náhradního hřiště ve Velké Bíteši
 25. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - vybavení nábytkem a pomůckami“
 26. PŘEPRAVNÍ ŘÁD SLUŽBY PRO SENIOR Město Velká Bíteš, příkazní smlouva
 27. Veřejná zakázka „Oprava cesty mezi místními částmi Jáchymov – Holubí Zhoř“
 28. Cenová nabídka – oplocení ze štípaných tvárnic
 29. Černá skládka v k.ú. Košíkov
 30. Cenová nabídka na realizaci knihy „Velká Bíteš včera a dnes“
 31. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s realizací projektu
 32. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 23.04.2019

 

2/19/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 18/2019 ze dne 17.04.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 23.04.2019

 

3/19/19/RM rozhoduje poskytnout dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2357/19 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost:   odbor finanční                         

termín: 31.05.2019*

 

4/19/19/RM rozhoduje poskytnout dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2356/19 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost:   odbor finanční                         

termín: 31.05.2019*

 

5/19/19/RM rozhoduje neposkytnout Lince důvěry STŘED, z. ú. Třebíč dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2704/19 z důvodu, že město Velká Bíteš má již v sociální oblasti navázanou spolupráci s jinými subjekty.

odpovědnost:   odbor finanční                         

termín: 31.05.2019*

 

6/19/19/RM rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na úhradu nákladů spojených s činností oddílu mladých hasičů na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2831/19 ve výši 25.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost:   odbor finanční                         

termín: 31.05.2019*

 

7/19/19/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 3/2019.

odpovědnost:   odbor finanční                         

termín: 30.04.2019*

 

8/19/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy, IČO: 13666444, na provedení výměny části zařizovacích předmětů (WC a baterií) v domě s pečovatelskou službou, který se nachází na adrese Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš, za cenu 111.386,60 Kč bez DPH (128.095,00 Kč včetně DPH 15%).

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

9/19/19/RM schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2871/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

10/19/19/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13013625 se společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591 na přeložku kabelového vedení u ZŠ Tišnovská 115 s předpokládanými náklady ve výši 246.799 Kč.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 10.05.2019*

 

11/19/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Inženýrské sítě, lokalita Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš“ se zhotovitelem, EUROVIA, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1; IČ: 452 74 924, kterým se prodlužuje termín plnění díla a navyšuje se cena díla o 57.894,59 bez DPH / 70.052,45 včetně DPH z důvodu zvětšení rozsahu díla.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 31.05.2019*

 

12/19/19/RM rozhoduje souhlasit s Přístavbou výrobní haly Strojírny Slavíček, s.r.o. na ul. Vlkovská čp.107, 595 01 Velká Bíteš dle předložené projektové dokumentace.

odpovědnost: odbor majetkový                                  

termín: 15.05.2019*

 

13/19/19/RM rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s dárcem Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání ve výši 397.645,- Kč.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.05.2019*

 

14/19/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 1033/2 zahrada o výměře 84 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 110.210,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

15/19/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 1636 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 22.120,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

16/19/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2539/99 o výměře 7 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 9.890,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí části pozemku.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

17/19/19/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 373 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 467 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 467/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

18/19/19/RM rozhoduje odepsat pohledávku ve výši 3.967,– Kč z účetnictví města za dlužné nájemné a zálohy na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 31.05.2019*

 

19/19/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 6 Pojistné smlouvy č. 2731319909 s firmou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

20/19/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku AGS 07 s.r.o., Zámecká 4, Brno, IČ 28345932, na projekční práce akce „Teplovod na sídlišti U Stadionu, Velká Bíteš“ za cenu 148.000 Kč bez DPH, což je 179.080 Kč s DPH a práce v rozsahu předložené cenové nabídky objednat.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 30.05.2019*

 

21/19/19/RM doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt do vlastnictví města z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70 89 07 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava pozemky:

- p.č. 3013/11 ostatní plocha, silnice o výměře 881 m2,

- p.č. 2471/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2,

- p.č. 2473/12 trvalý travní porost o výměře 102 m2,

- p.č. 2432/4 ostatní plocha, silnice o výměře 38 m2,

- p.č. 2432/5 ostatní plocha, silnice o výměře 613 m2,

- p.č. 2428/4 ostatní plocha, silnice o výměře 119 m2,

- p.č. 2427/2 ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2,

- p.č. 2436/5 ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2,

- p.č. 2436/6 ostatní plocha, silnice o výměře 225 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- p.č. 585/5 ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2,

- část p.č. 585/2 oddělenou geometrickým plánem č. 424-6817/2017 a nově označenou p.č. 585/4

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2 vše v k.ú. a obci Křoví,

- stavbu vyřazeného úseku silnice II/379 včetně SO 102.1 cesty k zahrádkám km 0,760 v úseku od původního mostu ev. č. 379-001 (km 2867 původního provozního staničení) směrem k zahrádkám a stavbu původního mostu ev. č. 379-001 na pozemcích p.č. 2432/4, p.č. 2432/3, p.č. 3013/11 v k.ú. Velká Bíteš a na pozemcích p.č. 585/5 a p.č. 585/4 v k.ú. Křoví a stavbu hospodářského sjezdu SO 109 na pozemcích p.č. 2471/2 a p.č. 3013/11 v k.ú. Velká Bíteš. Obdarovaný uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 10.06.2019*

 

22/19/19/RM souhlasí s využitím části chodníku před objektem čp. 66 na Masarykově nám. ve Velké Bíteši, pro umístění venkovního posezení přilehlé provozovny, a to dle žádosti č.j. MÚVB/2516/19.

odpovědnost: odbor majetkový                                  

termín: 25.04.2019*

 

23/19/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na zakázku s názvem „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – konektivita, vybavení PC a AVT“ s prodávajícím FLAME Systém s.r.o., Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava, IČ: 268 46 888, kterým se mění termín dodání Zboží do 20.08.2019.

odpovědnost: odbor majetkový                                  

termín: 10.05.2019*

 

24/19/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat část pozemku p.č. 2810/1 orná půda o výměře 1000 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 0,35 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 30.06.2019*

 

25/19/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši 158.568 Kč (včetně DPH) od, IČ 67518320, na dodávku a instalaci ZTI a vytápění v KD Jáchymov 15 a práce v rozsahu předložené CN objednat.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 30.05.2019*

 

26/19/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku Zámečnictví; IČ: 645 00 853 na realizaci „ Závlahy náhradního fotbalového hřiště ve Velké Bíteši“ za cenu 81.405,- Kč bez DPH / 98.500,- Kč včetně DPH a předmětné práce objednat.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 31.05.2019*

 

27/19/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – vybavení nábytkem a pomůckami“ se zhotovitelem KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 000 30 325, kterým se mění termín ukončení díla do 10.08.2019.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 10.05.2019*

 

28/19/19/RM schvaluje PŘEPRAVNÍ ŘÁD SLUŽBY PRO SENIOR Město Velká Bíteš v předloženém znění a rozhoduje uzavřít Příkazní smlouvu o poskytování služby PRO SENIOR v předloženém znění s příkazníkem Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 255 94 940.

odpovědnost:   místostarostka                        

termín: 01.05.2019

 

29/19/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9; IČ: 26177005 na realizaci akce „Oprava cesty mezi místními částmi Jáchymov – Holubí Zhoř“ za cenu 739.763,- Kč bez DPH / 895.113,- Kč s DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 31.05.2019*

 

30/19/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ncorp s.r.o., se sídlem Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš na akci „Oplocení ze štípaných tvárnic“ za cenu 162.302 Kč bez DPH, což je 196.385 Kč s DPH a práce v rozsahu předložené CN objednat.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 15.05.2019*

 

31/19/19/RM požaduje, aby osadní výbor Košíkov prověřil černou skládku, která je realizována na bývalé polní cestě na pozemku parc.č. 247 v k. ú. Košíkov.

odpovědnost:   starosta                                  

termín: 30.04.2019

 

32/19/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku Nakladatelství TVÁŘE, Polnička 63, 591 02 Žďár nad Sázavou na realizaci knihy „Velká Bíteš včera a dnes“ v počtu 1.000 kusů za cenu 159.982 Kč s DPH a knihu v uvedeném počtu objednat.

odpovědnost:   starosta                                  

termín: 10.05.2019

 

33/19/19/RMrozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace do projektu Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2019