17/19 - 10.04.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 17/2019 konané dne 10.04.2019 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/17/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 17/2019 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 16/2019
  3. Zveřejnění záměru vypůjčit pozemky p.č. 198/3, p.č. 198/4, p.č. 198/5 v k.ú. Velká Bíteš
  4. Žádosti o poskytnutí dotace z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“
  5. Kontrola vyúčtování dotací poskytnutých Tenisovému clubu města Velká Bíteš
  6. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 10.04.2019

 

2/17/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 16/2019 ze dne 08.04.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 10.04.2019

 

3/17/19/RM – a) pověřuje odbor majetkový zaslat Tenisovému Clubu Matador Velká Bíteš, IČ: 265 63 576, se sídlem Lípová 155, 595 01 Velká Bíteš výzvu k vyklizení a předání pozemků p.č. 198/3, p.č. 198/4, p.č. 198/5 v k.ú. a obci Velká Bíteš k 31.05.2019 z důvodu vypršení platnosti smlouvy o výpůjčce k datu 30.04.2019,

b) rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit pozemky p.č. 198/3 trvalý travní porost o výměře 1226 m2, p.č. 198/4 trvalý travní porost o výměře 1166 m2, p.č. 198/5 zahrada o výměře 13 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš od 01.06.2019 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost:   odbor majetkový                                 

termín: 15.04.2019*

 

4/17/19/RM rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš z. s. dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/856/19 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

5/17/19/RM rozhoduje poskytnout Tenisovému Clubu Matador Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1220/19 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

6/17/19/RM bere na vědomí podání pana Zdeňka Králíka doručené dne 25.03.2019 pod č.j. MÚVB/2174/19 včetně jeho doplnění ze dne 02.04.2019 a ze dne 08.04.2019, materiál odboru finančního Kontrola vyúčtování dotací poskytnutých Tenisovému clubu města Velká Bíteš ze dne 10.04.2019 a pověřuje starostu města odpovědí panu Zdeňku Králíkovi.

odpovědnost: starosta

termín: 25.04.2019