16/19 - 08.04.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 16/2019 konané dne 08.04.2019 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/16/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 16/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 15/2019
 3. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o zapojení do programu Potravinová pomoc dětem
 4. Pacht části pozemku p.č. 1695/1 v k.ú. Velká Bíteš
 5. Záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 1580/1 v k.ú. Velká Bíteš, záměr pachtu části pozemku p.č. 1580/1 a části pozemku p.č. 1695/1 v k.ú. Velká Bíteš
 6. Smlouva o právní pomoci
 7. Dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách číslo 91/2019
 8. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s realizací projektu Vzdělávání pro život
 9. Snížení úhrady za zřízení věcného břemene – k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
 10. Ukončení nájmu bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
 11. Poděkování od TJ Favorit Brno
 12. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o zapojení do programu Potravinová pomoc dětem
 13. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o vyřazení majetku
 14. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o zapojení do programu Potravinová pomoc dětem
 15. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 16. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci „Velká Bíteš – zástavba lokality U Stadionu - DZR“
 17. Koupě automobilu
 18. Žádost ICKK o dovybavení Mateřského centra Bítešáček
 19. Projektová dokumentace „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
 20. Dodatek č. 5 ke smlouvě SWRp/06/32 se společností VERA, spol. s r.o.
 21. Žádost ZŠ Velká Bíteš o zapojení do programu Potravinová pomoc dětem
 22. Oznámení ZŠ Velká Bíteš o konání zápisu dětí k povinné školní docházce
 23. Oznámení Městské knihovny Velká Bíteš
 24. Zpracování návrhu koncepce využití domu č.p. 67 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši
 25. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 08.04.2019*

 

2/16/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 15/2019 ze dne 01.04.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 08.04.2019

 

3/16/19/RM rozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace do programu Potravinová pomoc dětem dle žádosti č.j. MÚVB/2457/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2019

 

4/16/19/RM rozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu na část pozemku p.č. 1695/1 orná půda o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2019*

 

5/16/19/RM rozhoduje

a) zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 1580/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

b) zveřejnit záměr pachtu části pozemku p.č. 1695/1 orná půda o výměře cca 134 m2 a části pozemku p.č. 1580/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 104 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2019*

 

6/16/19/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o právní pomoci mezi městem Velká Bíteš a advokátem, IČ: 66248272.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24.04.2019*

 

7/16/19/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících č.: 91/2019 přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.04.2019*

 

8/16/19/RM rozhoduje souhlasit s realizací projektu Vzdělávání pro život Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/2456/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2019

 

9/16/19/RM rozhoduje uzavřít se společností CNGvitall s.r.o., IČ: 047 40 157, se sídlem 1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava jako oprávněným z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene zřizovaného na části pozemku p.č. 1029 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše ve vlastnictví města jako povinného z věcného břemene v rámci uložení elektrické a plynové přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 92.440,- Kč bez DPH stanovené Dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš navýšenou o 100 % z důvodu, nebyla uzavřena mezi městem a uvedenou společností smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2019*

 

10/16/19/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš ke dni 31.05.2019.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

11/16/19/RM bere na vědomí poděkování TJ Favorit Brno za podporu a poskytnuté zázemí pro zajištění mezinárodního cyklistického závodu Českého poháru 2019, který se konal 31.03.2019 na trati Velká Bíteš – Brno - Velká Bíteš.

 

12/16/19/RM rozhoduje souhlasit se zapojením Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace do programu Potravinová pomoc dětem dle žádosti č.j. MÚVB/2506/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2019

 

13/16/19/RM rozhoduje souhlasit s vyřazením majetku z evidence dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2507/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2019

 

14/16/19/RM rozhoduje souhlasit se zapojením Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace do programu Potravinová pomoc dětem dle žádosti č.j. MÚVB/2511/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2019

 

15/16/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se mění termín dokončení stavby do 31.07.2019, předmět plnění a navyšuje se cena díla o 1.549.089,66Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 18.04.2019*

 

16/16/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy; IČ: 152 61 182 na zpracování projektové dokumentace k akci: „Velká Bíteš – zástavba lokality U Stadionu - DZR“ za nabídkovou cenu 157.000,- Kč bez DPH / 189.970,- Kč včetně DPH a současně rada města rozhoduje předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

17/16/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Porsche Inter auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Porsche České Budějovice, se sídlem Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5 na nákup vozidla Škoda Fabia 1.0 TSi Ambition Plus, objem 999 ccm3, výkon 70kW, vyrobené 10/2017, stav tachometru 8.630 km, ve výši 259.000,- Kč včetně DPH a uzavřít kupní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2019*

 

18/16/19/RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření příspěvek Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci ve výši 22.000 Kč na dovybavení Mateřského centra Bítešáček.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.06.2019*

 

19/16/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro provádění stavby „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ v celkové výši 931.700,- Kč včetně DPH a předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2019*

 

20/16/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě SWRp/06/32 se společností VERA, spol. s r.o. z důvodu optimalizace informačního systému městského úřadu.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.04.2019*

 

21/16/19/RM rozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace do programu Potravinová pomoc dětem dle žádosti č.j. MÚVB/2557/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2019

 

22/16/19/RM bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o konání zápisu dětí k povinné školní docházce.

 

23/16/19/RM bere na vědomí oznámení Městské knihovny Velká Bíteš.*

 

24/16/19/RM pověřuje odbor majetkový zpracováním návrhu koncepce využití domu č.p. 67 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.05.2019*