15/19 - 01.04.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 15/2019 konané dne 01.04.2019 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/15/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 15/2019 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 14/2019
  3. Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Finanční pomoc postiženým dětem“
  4. IROP Projekt – MAS Most Vysočina – Řízení rizik
  5. Nabídka na fixaci úroků z úvěrů od Komerční banky, a. s.
  6. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o pořízení konvektomatu
  7. Cenová nabídka na ocenění BD č.p. 282 v k.ú. Velká Bíteš
  8. Směna pozemku p.č. 1233 v k.ú. Velká Bíteš
  9. Stanovení počtu zaměstnanců v MÚ Velká Bíteš
  10. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 01.04.2019

 

2/15/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 14/2019 ze dne 25.03.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 01.04.2019

 

3/15/19/RM rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2210/19 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

4/15/19/RM rozhoduje odstoupit a nepokračovat v administraci podané žádosti z fondu IROP č. 69 „Integrovaný záchranný systém – Integrované projekty CLLD“ na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor správní

termín: 08.04.2019*

 

5/15/19/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o úvěrech č. 99019375156 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,30 %, č. 99015049904 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,40 %, č. 99009227160 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,54 % a č. 99011916427 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,55 % s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.04.2019*

 

6/15/19/RM doporučuje ZM schválit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci příspěvek ve výši 200 tis. Kč na pořízení konvektomatu pro provoz školní jídelny.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.04.2019*

 

7/15/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 68094841, na zpracování znaleckých posudků se stanovením ceny obvyklé bytových jednotek č. 282/1-282/28 v bytovém domě č.p. 282, který je součástí pozemku p.č. 2996 v k.ú. Velká Bíteš na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši včetně ceny obvyklé id. 48922366/64048780 bytového domu č.p. 282 na p.č. 2996 a pozemku p.č. 2996 v k.ú. Velká Bíteš včetně jejich součástí a příslušenství ve výši 72.800,- Kč a pověřuje majetkový odbor objednat uvedené ocenění.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 07.04.2019*

 

8/15/19/RM doporučuje ZM směnit pozemek p.č. 1233 ostatní plocha, zeleň o výměře 151 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 1231 oddělenou geometrickým plánem č. 3079-51/2019 a nově označenou p.č. 1231/2 zahrada o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města s tím, že město na vlastní náklady vybuduje nové oplocení na nově vznikající hranici pozemků, a to včetně oplocení na hranici mezi pozemky p.č. 1231/1 a p.č. 1239/7 v k.ú. Velká Bíteš a bran a branky. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.04.2019*

 

9/15/19/RM stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Velká Bíteš v Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 01.06.2019 na 27 zaměstnanců.

odpovědnost: tajemnice

termín: 01.06.2019