14/19 - 25.03.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 14/2019 konané dne 25.03.2019 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/14/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 14/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Tenis ve Velké Bíteši
 3. Zápis RM č. 13/2019
 4. Oznámení ZŠ a PŠ Velká Bíteš o ředitelském volnu a omezení provozu školní družiny
 5. Závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2018
 6. Žádosti o dotace z Grantového programu na rok 2019 „Sport a tělovýchova“
 7. Žádosti o dotace z Grantového programu na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“
 8. Žádosti o poskytnutí dotace z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Finanční pomoc postiženým dětem“
 9. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019
 10. Rozpočtové opatření č. 2/2019
 11. Převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Velká Bíteš
 12. Schválení účetní závěrky města Velká Bíteš k 31.12.2018
 13. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení odpisového plánu
 14. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení účetní závěrky k 31.12.2018 a rozdělení výsledku hospodaření
 15. Úpravy pozemku p.č. 615/1 v ulici Lánice
 16. Nájemní smlouva k bytu č. 5, Tyršova 239, Velká Bíteš
 17. Záměr směny části pozemku p.č. 373 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Záměr prodeje bytové jednotky č. 278/22 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3317 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatný převod pozemků p.č. 5299, p.č. 5302, p.č. 5380 v k.ú. Holubí Zhoř
 21. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o schválení účetní závěrky k 31.12.2018 a rozdělení výsledku hospodaření
 22. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o schválení pořízení nového služebního vozu a prodej služebního vozu
 23. Inventarizační zpráva o inventarizaci majetku města Velké Bíteše za rok 2018
 24. Oprava střechy domu č.p. 584 na ulici Družstevní ve Velké Bíteši (DPS)
 25. Dohody o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování infrastruktury - Košíkov
 26. Územní anomálie v k.ú. Pucov a v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
 27. Úplatný převod části pozemku p.č. 196/1 v k.ú. Košíkov
 28. Přeprava nadměrného nákladu Týnec – Pasohlávky ulicí Za Potokem
 29. Úplatný převod částí pozemků p.č. 143, 144/1 v k.ú. Košíkov
 30. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo – dokumentace „Domova se zvláštním režimem“
 31. Úhrada za úpravy okolí kaple sv. Antonína
 32. Program ZM č. 5/2019
 33. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 25.03.2019

 

2/14/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 13/2019 ze dne 18.03.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 25.03.2019

 

3/14/19/RM bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o ředitelském volnu a omezení provozu školní družiny doručené pod č.j. MÚVB/1993/19.

 

4/14/19/RM doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.04.2019*

 

5/14/19/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z Grantového programu na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/1588/19 ve výši 1.400.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.04.2019*

 

6/14/19/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1639/19 ve výši 462.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.04.2019*

 

7/14/19/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1626/19 ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.04.2019*

 

8/14/19/RM rozhoduje poskytnout Bítešskému spolku vytrvalostních sportů dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/772/19 ve výši 31.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

9/14/19/RM rozhoduje poskytnout Moravské Asociaci Hung Kar, Kung Fu Akademii Yulong – pobočce Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1493/19 ve výši 35.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

10/14/19/RM rozhoduje poskytnout Moravskému rybářskému svazu, z.s. pobočnému spolku Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/607/19 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

11/14/19/RM rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1458/19 ve výši 20.00.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

12/14/19/RM rozhoduje poskytnout Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1402/19 ve výši 30.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

13/14/19/RM rozhoduje poskytnout Mysliveckému sdružení Velká Bíteš, o.s. dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1481/19 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

14/14/19/RM rozhoduje poskytnout Svazu diabetiků ČR, pobočnému spolku Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/335/19 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

15/14/19/RM rozhoduje poskytnout Kolpingově rodině Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1473/19 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

16/14/19/RM rozhoduje poskytnout Pionýru z.s. – Pionýrské skupině Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/895/19 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

17/14/19/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1637/19 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.04.2019*

 

18/14/19/RM rozhoduje poskytnout Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., - Základní organizaci Velká dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/894/19 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

19/14/19/RM rozhoduje poskytnout Muzejnímu spolku Velkobítešska dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1592/19 ve výši 22.890 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

20/14/19/RM rozhoduje poskytnout Římskokatolické farnosti Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1625/19 ve výši 24.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

21/14/19/RM rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Finanční pomoc postiženým dětem“ na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1511/19 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

22/14/19/RM rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Finanční pomoc postiženým dětem“ na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1512/19 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

23/14/19/RM rozhoduje poskytnout NoMen Run, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1840/19 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

24/14/19/RM rozhoduje poskytnout - Domácí ošetřovatelská péče dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2016/19 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

25/14/19/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 2/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.04.2019*

 

26/14/19/RM bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš a převedení částky 560.606,99 Kč z hospodářské činnosti na rozpočtový účet města (položka 4131).

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

27/14/19/RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2018 k rozvahovému dni 31. 12. 2018 a pověřit odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.04.2019*

 

28/14/19/RM schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2075/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

29/14/19/RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

30/14/19/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace. odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2019

 

31/14/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ25594940 ve výši 303.397,- Kč včetně DPH na úpravu pozemku p.č. 615/1 v k.ú. Velká Bíteš a uzavřít smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.04.2019*

 

32/14/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

33/14/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 373 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.04.2019*

 

34/14/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 278/22 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 5890/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5890/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 951.720,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.04.2019*

 

35/14/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 3317 orná půda o výměře 6107 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.04.2019*

 

36/14/19/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemků p.č. 5299 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1090 m2, p.č. 5380 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, p.č. 5302 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 vše v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.04.2019*

 

37/14/19/RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

38/14/19/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2019

 

39/14/19/RM rozhoduje souhlasit s pořízením nového služebního vozu Střední odbornou školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací za podmínek uvedených v žádostech organizace č.j. MÚVB/2073/19 a č.j. MÚVB/2153/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.05.2019

 

40/14/19/RM bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města Velké Bíteše za rok 2018.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.03.2019*

 

41/14/19/RM rozhoduje revokovat usnesení číslo 26/29/15/RM ze dne 29.09.2015 jeho úplným zrušením.

Rada města rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČO: 68639511, na provedení opravy střechy domu s pečovatelskou službou, který se nachází na adrese Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš, za cenu 342.393,00 Kč bez DPH, (393.752,00 Kč včetně DPH).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2019*

 

42/14/19/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 10/117/18/RM a usnesení č. 11/120/18/RM a nahradit je usnesením ve znění:

Rada města rozhoduje

- uzavřít Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování dopravní a technické infrastruktury ve výši 76.080,- Kč splatným na výzvu města v okamžiku zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby technické nebo dopravní infrastruktury,

- uzavřít Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování dopravní a technické infrastruktury ve výši 80.000,- Kč splatným na výzvu města v okamžiku zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby technické nebo dopravní infrastruktury,

- uzavřít Dodatek č. 1 Dohody o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování dopravní a technické infrastruktury spočívající ve vrácení příspěvku ve výši 80.000,- Kč a odložením jeho splatnosti do doby obdržení výzvy města v okamžiku zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby technické nebo dopravní infrastruktury.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2019*

 

43/14/19/RM doporučuje ZM souhlasit se změnou hranice katastrálního území obce a schvaluje dohodu o změně hranic obce tak, že

- u stavby č.e. 95 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. st. 50 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 128 v k.ú. Pucov bude p.č. st. 50 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 65 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/5 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 94 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/5 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 66 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/6 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 97 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/6 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 67 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/7 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 98 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/7 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 94 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/3 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 130 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/3 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 97 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/8 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 131 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/8 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 204 v k.ú. Pucov budou stavba č.e. 2 i pozemek p.č. 336/2 zahrnuty do k.ú. Pucov

se současným navýšením výměry katastrálního území Jindřichov u Velké Bíteše o 86 m2. odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.04.2019*

 

44/14/19/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 196/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 19.670,- Kč. Náklady související s převodem části pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.04.2019*

 

45/14/19/RM rozhoduje souhlasit s přepravou nadměrného nákladu po místní komunikaci Za Potokem ve Velké Bíteši, kterou realizuje firma DAN_CZECH SPECIALTRANSPORT s.r.o., se sídlem Na Průhoně 3647, 276 01 MĚLNÍK se stanoveným termínem průjezdu 27.03.2019.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 27.03.2019*

 

46/14/19/RM doporučuje ZM schválit úplatný převod části pozemku p.č. 144/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 81 m2 a části pozemku p.č. 143 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 17 m2 vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Košíkov, IČ: 657 58 102, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 44.100,- Kč se zřízením věcného předkupního práva ve prospěch města pro případ zcizení částí uvedených pozemků. Náklady související s úplatným převodem částí pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.04.2019*

 

47/14/19/RM rozhoduje uzavřít se spol. INGSTEP s.r.o., IČ: 29377340, se sídlem Sloup 192, 679 13 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31.07.2018 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 28.11.2018, jehož předmětem je prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení domova se zvláštním režimem do 30.06.2020.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2019*

 

48/14/19/RM rozhoduje uhradit, IČ 628 34 819, práce na úpravě okolí kaple sv. Antonína ve Velké Bíteši ve výši 150.000,- Kč vč. DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2019*

 

49/14/19/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 5/2019 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 08.04.2019 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Závěrečný účet města za rok 2018
 4. Účetní závěrka města k 31. 12. 2018
 5. Plnění rozpočtu města k 31. 3. 2019
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2019 ke schválení
 7. Dotace z grantových programů
 8. Zápis z jednání finančního výboru
 9. Volba člena kontrolního výboru
 10. Úplatný převod části pozemku p.č. 196/1 v k.ú. Košíkov
 11. Úplatný převod části pozemku p.č. 144/1 a části pozemku p.č. 143 v k.ú. Košíkov
 12. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3317 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 13. Zamítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 5299, 5302, 5380 v k.ú. Holubí Zhoř
 14. Územní anomálie v k.ú. Pucov a v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
 15. Směna pozemku p.č. 1233 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Diskuze
 17. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 08.04.2019