13/19 - 18.03.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 13/2019 konané dne 18.03.2019 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/13/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 13/2019 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 12/2019
  3. Dodatek č. 2 k SOD na vyhotovení ÚPD pro Změnu č. 8 ÚP města Velká Bíteš
  4. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 18.03.2019

 

2/13/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 12/2019 ze dne 11.03.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 18.03.2019

 

3/13/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 02/2016 na vyhotovení ÚPD pro Změnu č. 8 ÚP města Velká Bíteš včetně dokumentace úplného znění po vydání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš s Ing. arch. Alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická projekční kancelář, Zavřená 32, 634 00 Brno dle návrhu dodatku č. 2 SOD č. 02/2016 s úpravami v čl. 5 Termíny předání díla, kde bude původní znění „do 40 pracovních dnů“ změněno na znění „do 30 pracovních dnů“ a s doplněním článku č. 3 Rozsah a obsah díla, kde bude doplněno: Součástí předmětu díla bude aktualizace současně zastavěného území obce.

odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí

termín: 28.03.2019*