12/19 - 11.03.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 12/2019 konané dne 11.03.2019 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/12/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 12/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 11/2019
 3. Podnikatelský záměr TS Velká Bíteš zřízení pily na pořez dřevní hmoty
 4. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2018 a rozdělení výsledku hospodaření
 5. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2018 a uhrazení ztráty roku 2018 z rezervního fondu
 6. Žádost o finanční příspěvek města na výstavbu kamenného tarasu v památkové zóně
 7. Pronájem části pozemku p.č. 2729/1 v k.ú. Velká Bíteš
 8. Pacht části pozemku p.č. 1625 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Rekonstrukce rybníku Luža ve Velké Bíteši
 10. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2539/99 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Žádost o souhlas s vybudováním inženýrských sítí
 12. Souhlas s novou stavební příjezdovou cestou
 13. Prodloužení servisní smlouvy s RICOH Czech Republic, s.r.o.
 14. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš
 15. Veřejná zakázka „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – konektivita, vybavení PC a AVT“
 16. Připomínky a požadavky ke změně č. 8 ÚP Velká Bíteš
 17. Zápis z jednání ve věci podnětu návrhu na změnu hranice k.ú.
 18. Žádost ICKK o schválení účetní závěrky k 31.12.2018 a rozdělení výsledku hospodaření
 19. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 11.03.2019

 

2/12/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 11/2019 ze dne 28.02.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 11.03.2019

 

3/12/19/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje podnikatelský záměr zřízení pily na pořez dřevní hmoty dle žádosti jednatele společnosti č.j. MÚVB/1762/19.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 30.06.2019

 

4/12/19/RM schvaluje účetní závěrku Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2019*

 

5/12/19/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.03.2019

 

6/12/19/RM schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2019*

 

7/12/19/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a uhrazení ztráty za tento rok z rezervního fondu dle předloženého návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2019

 

8/12/19/RM rozhoduje zamítnout žádost o finančním příspěvku města na výstavbu kamenného tarasu v památkové zóně ve výši 50.000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2019*

 

9/12/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.04.2008 s Kynologickým klubem Velká Bíteš, IČ: 488 96 365, 595 01 Velká Bíteš na pronájem části pozemku p.č. 2729/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3120 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající ve změně doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2029.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

10/12/19/RM rozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu na propachtování části pozemku p.č. 1625 zahrada o výměře 74 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

11/12/19/RM rozhoduje zastavit přípravu akce „Rekonstrukce rybníku Luža na p.č. 193 v k.ú. Velká Bíteš“ a nevyhlašovat výběrové řízení na dodavatele stavby.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

12/12/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2539/99 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.04.2019*

 

13/12/19/RM rozhoduje nefinancovat vybudování inženýrských síti včetně přípojek na pozemku parc.č. 2179/1 v k.ú. Velká Bíteš. Konkrétní technické podmínky pro realizaci napojení na technickou a dopravní infrastrukturu města Velká Bíteš stanoví jednotlivým stavebníkům po předložení příslušného stupně PD na tuto akci odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.03.2019*

 

14/12/19/RM rozhoduje uzavřít dohodu o bezúplatném užívání dočasné příjezdové stavební cesty na části pozemku parc.č.1058/1 v k.ú. Velká Bíteš. Konkrétní podmínky dohody budou stanoveny odborem majetkovým.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.03.2019*

 

15/12/19/RM rozhoduje uzavřít dodatky č. 1 k servisním smlouvám č.: 01486/16/260 a 01485/16/260 se zhotovitelem RICOH Czech Republic, s.r.o.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.03.2019*

 

16/12/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu určitou od 01. 04.2019 do 31.03.2020 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

17/12/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku účastníka FLAME Systém s.r.o., Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 268 46 888 na dodávku „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – konektivita, vybavení PC a AVT“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 1.396.800 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.03.2019*

 

18/12/19/RM bere na vědomí průběh procesu příprav změny č. 8 územního plánu města Velká Bíteš a připomínky a požadavky města Velká Bíteš ke změně č. 8 územního plánu ze dne 11.03.2019.

 

19/12/19/RM bere na vědomí zápis z jednání s Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí ve věci podnětu návrhu na změnu hranice k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše ze dne 11.03.2019 a doporučuje ZM uzavřít dohodu s obcí Pucov o změně hranic obcí tak, aby pozemky pod sedmi stavbami pro rodinnou rekreaci byly v celé ploše v k.ú. Pucov s tím, že vyvolaná změna výměry k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše ve prospěch k.ú. Pucov by byla vyrovnána v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše na úkor k.ú. Pucov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.04.2019*

 

20/12/19/RM schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2019*

 

21/12/19/RM schvaluje výsledek hospodaření Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů takto: 11.000,00 Kč do fondu odměn, 596.414,70 Kč do rezervního fondu.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2019

 

 

 

 

<p style="text-align: justify;"><i><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">Pozn.</span></i></p>
<p><i><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., </span></i><i><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">nařízení EU 2016/679</span></i><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; "></span></p>
<p style="margin-right: 8pt; line-height: 11.9pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">&nbsp;</span></p>
<p class="Bodytext21" align="left" style="margin-right: 8pt; text-align: left; background: transparent;"><span class="Bodytext2"><span style="font-size: 10pt; color: black;">&nbsp;</span></span></p>
<p class="Bodytext30" style="margin-right: 3pt; background: transparent;"><span class="Bodytext3"><span style="font-size: 10pt; color: black;">&nbsp;</span></span></p>
<p class="Bodytext30" style="margin-right: 3pt; background: transparent;"><span class="Bodytext3"><span style="font-size: 10pt; color: black;">SOUHRN USNESENÍ</span></span><span style="font-size: 10pt;"></span></p>
<p class="Bodytext30" style="background: transparent;"><span class="Bodytext3"><span style="font-size: 10pt; color: black;">ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 12/2019 konané dne 11.03.2019 </span></span><span style="font-size: 10pt; color: black; ">v&nbsp;zasedací síni radnice</span><span style="font-size: 10pt; color: black; "></span></p>
<p class="Bodytext30" align="left" style="text-align: left; background: transparent;"><span style="font-size: 10pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
<p class="Bodytext30" align="left" style="text-align: left; background: transparent;"><span style="font-size: 10pt; color: black;">Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">1/12/19/RM </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">schvaluje </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">program schůze Rady města Velká Bíteš č. 12/2019 takto:</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></p>
<p style="line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">Zahájení, schválení programu schůze</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; "></span></p>
<p style="line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">Zápis RM č. 11/2019</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Podnikatelský záměr TS Velká Bíteš zřízení pily na pořez dřevní hmoty</span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2018 a rozdělení výsledku hospodaření</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2018 a uhrazení ztráty roku 2018 z rezervního fondu</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Žádost o finanční příspěvek města na výstavbu kamenného tarasu v památkové zóně</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Pronájem části pozemku p.č. 2729/1 v k.ú. Velká Bíteš</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Pacht části pozemku p.č. 1625 v k.ú. Velká Bíteš</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Rekonstrukce rybníku Luža ve Velké Bíteši</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Záměr prodeje části pozemku p.č. 2539/99 v k.ú. Velká Bíteš</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Žádost o souhlas s vybudováním inženýrských sítí</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Souhlas s novou stavební příjezdovou cestou</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Prodloužení servisní smlouvy</span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">s RICOH Czech Republic, s.r.o.</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Veřejná zakázka „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – konektivita, vybavení PC a AVT“</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Připomínky a požadavky ke změně č. 8 ÚP Velká Bíteš</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Zápis z&nbsp;jednání ve věci podnětu návrhu na změnu hranice k.ú.</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Žádost ICKK o schválení účetní závěrky k 31.12.2018 a rozdělení výsledku hospodaření</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Závěr</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost: </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">rada města</span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín: </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">11.03.2019</span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="margin-right: 8pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></b></p>
<p style="margin-right: 8pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">2/12/19/RM </span></b><span style="font-size: 10pt;">–</span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"> <span style="color: black;">schvaluje </span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">text </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">zápisu ze schůze rady města č. 11/2019 ze dne 28.02.2019.</span><span></span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost: </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">rada města</span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 11.03.2019</span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">3/12/19/RM </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">–</span><span style="font-size: 10pt;"> </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">v&nbsp;působnosti valné hromady </span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">schvaluje podnikatelský záměr zřízení pily na pořez dřevní hmoty dle žádosti jednatele společnosti č.j. MÚVB/1762/19.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">odpovědnost: </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">jednatel TS</span></p>
<p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">: 30.06.2019</span></p>
<p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">&nbsp;</span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">4/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">schvaluje </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">účetní závěrku Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018.</span><span></span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> odbor finanční</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 31.03.2019*</span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="margin-right: 8pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">&nbsp;</span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">5/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">schvaluje </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">výsledek hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace. </span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> ředitelka příspěvkové organizace</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 31.03.2019</span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">6/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">schvaluje</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018.</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> odbor finanční</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 31.03.2019*</span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">7/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">schvaluje </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">výsledek hospodaření za rok 2018 a uhrazení ztráty za tento rok z rezervního fondu dle předloženého návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace. </span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> ředitel příspěvkové organizace</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 31.03.2019</span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">8/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">rozhoduje</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> zamítnout žádost o finančním příspěvku města na výstavbu kamenného tarasu v památkové zóně ve výši 50.000,- Kč.</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> odbor majetkový</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 31.07.2019*</span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">9/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">rozhoduje</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.04.2008 s Kynologickým klubem Velká Bíteš, IČ: 488 96 365, 595 01 Velká Bíteš na pronájem části pozemku p.č. 2729/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3120 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající ve změně doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2029.</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> odbor majetkový</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 31.03.2019*</span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">10/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">rozhoduje</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> uzavřít pachtovní smlouvu na propachtování části pozemku p.č. 1625 zahrada o výměře 74 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. </span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> odbor majetkový</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 31.03.2019*</span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">11/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">rozhoduje</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> zastavit přípravu akce „Rekonstrukce rybníku Luža na p.č. 193 v k.ú. Velká Bíteš“ a nevyhlašovat výběrové řízení na dodavatele stavby.</span></p>
<p class="Bodytext21" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; color: black; "> odbor majetkový</span></p>
<p class="Bodytext30" style="text-align: justify; line-height: 11.4pt; background: transparent;"><span class="Bodytext3"><span style="font-size: 10pt; color: black;">termín</span></span><span class="Bodytext3"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-weight: normal;">: 31.03.2019*</span></span><span style="font-size: 10pt;"></span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">12/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">rozhoduje</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2539/99 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> odbor majetkový</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 15.04.2019*</span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">13/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">rozhoduje</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> nefinancovat vybudování inženýrských síti včetně přípojek na pozemku parc.č. 2179/1 v k.ú. Velká Bíteš. Konkrétní technické podmínky pro realizaci napojení na technickou a dopravní infrastrukturu města Velká Bíteš stanoví jednotlivým stavebníkům po předložení příslušného stupně PD na tuto akci odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> odbor majetkový</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 29.03.2019*</span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">14/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">rozhoduje</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> uzavřít dohodu o bezúplatném užívání dočasné příjezdové stavební cesty na části pozemku parc.č.1058/1 v k.ú. Velká Bíteš. Konkrétní podmínky dohody budou stanoveny odborem majetkovým.</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> odbor majetkový</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 30.03.2019*</span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">&nbsp;</span></b></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">15/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">rozhoduje</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> uzavřít dodatky č. 1 k servisním smlouvám č.: 01486/16/260 a 01485/16/260 se zhotovitelem RICOH Czech Republic, s.r.o.</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> odbor správní</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 15.03.2019*</span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">16/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">rozhoduje</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu určitou od 01. 04.2019 do 31.03.2020 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> odbor majetkový</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 31.03.2019*</span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">17/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">rozhoduje</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> přijmout cenovou nabídku účastníka FLAME Systém s.r.o., Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 268 46 888 na dodávku „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – konektivita, vybavení PC a AVT“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 1.396.800 Kč bez DPH.</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> odbor majetkový</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 29.03.2019*</span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">18/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">bere na vědomí</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> průběh procesu příprav změny č. 8 územního plánu města Velká Bíteš a připomínky a požadavky města Velká Bíteš ke změně č. 8 územního plánu ze dne 11.03.2019.</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; line-height: 11.4pt;"><span style="font-size: 10pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">19/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">–</span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> bere na vědomí</span></b> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">zápis z jednání s&nbsp;Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí ve věci podnětu návrhu na změnu hranice k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše ze dne 11.03.2019 a <b>d<span class="Bodytext2Bold"><span>oporučuje ZM </span></span></b><span class="Bodytext2Bold"><span style="font-weight: normal;">uzavřít dohodu s&nbsp;obcí Pucov</span></span><span class="Bodytext2Bold"><span> </span></span><span class="Bodytext2Bold"><span style="font-weight: normal;">o změně hranic obcí tak, aby pozemky pod sedmi stavbami pro rodinnou rekreaci byly v&nbsp;celé ploše v k.ú. Pucov s&nbsp;tím, že vyvolaná změna výměry</span></span> k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše ve prospěch<span class="Bodytext2Bold"><span style="font-weight: normal;"> k.ú. Pucov by byla vyrovnána v k.ú. </span></span>Jindřichov u Velké Bíteše na úkor k.ú. Pucov.<span class="Bodytext2Bold"><span style="font-weight: normal;"></span></span></span></p>
<p class="Bodytext21" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; color: black; "> odbor majetkový<span class="Bodytext3"><span style="font-weight: normal;"></span></span></span></p>
<p class="Bodytext30" style="text-align: justify; line-height: 11.4pt; background: transparent;"><span class="Bodytext3"><span style="font-size: 10pt; color: black;">termín</span></span><span class="Bodytext3"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-weight: normal;">: 08.04.2019*</span></span><span style="font-size: 10pt;"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">&nbsp;</span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">20/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">schvaluje </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018.</span><span></span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> odbor finanční</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 31.03.2019*</span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">&nbsp;</span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">21/12/19/RM</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 10pt; color: black;">– </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">schvaluje </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">výsledek hospodaření Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů takto: 11.000,00 Kč do fondu odměn, 596.414,70 Kč do rezervního fondu. </span><span></span></p>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify; line-height: 11.4pt; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">odpovědnost:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; "> ředitel příspěvkové organizace</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 11.4pt;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">termín</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black; ">: 31.03.2019</span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"></span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></p>