11/19 - 28.02.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 11/2019 konané dne 28.02.2019 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/11/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 11/2019 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 10/2019
  3. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
  4. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 28.02.2019

 

2/11/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 10/2019 ze dne 27.02.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 28.02.2019

 

3/11/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se mění termín dokončení 1. etapy, předmět plnění a navyšuje se cena díla o 794.090,57 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.03.2019*