Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 9/19 - 25.02.2019 Usnesení rady města

  Pozn.

  * - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

   

   

   

  SOUHRN USNESENÍ

  ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 9/2019 konané dne 25.02.2019 v zasedací síni radnice

   

   

  Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

   

  1/9/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 9/2019 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 8/2019
  3. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
  4. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
  5. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
  6. Ukončení nájmu bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš
  7. Záměr propachtovat část pozemku p.č. 1695/1 v k.ú. Velká Bíteš
  8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 196/1 v k.ú. Košíkov
  9. Záměr směny časti pozemku p.č. 580/5 v k.ú. Velká Bíteš
  10. Záměr směny pozemku p.č. 580/6 v k.ú. Velká Bíteš
  11. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení odpisového plánu
  12. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o schválení odpisového plánu
  13. Zápis do mateřských škol na školní rok 2019/2020
  14. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o projednání omezení provozu
  15. Zápis z jednání osadního výboru v Košíkově
  16. Uzavření dodatku smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
  17. Doplnění dopravního značení v ulici Lánice
  18. Ukončení nájmu bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
  19. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o schválení odpisového plánu
  20. Cenová nabídka na oplocení fotbalového stadionu na parcele číslo 877/3
  21. Smlouva o zřízení věcného břemene – itself s.r.o.
  22. Pacht pozemku p.č. 141/1 v k.ú. Velká Bíteš
  23. Novostavba bytového domu U Stadionu
  24. Změna organizace dopravy na ulici Tyršova
  25. Žádost TJ Sokol Uhelná Příbram o sponzorský dar
  26. Žádost ICKK o schválení odpisového plánu
  27. Záměr prodeje části pozemku p.č. 352/1 a části pozemku p.č. 2262 v k.ú. Velká Bíteš
  28. Oznámení ZŠ a PŠ Velká Bíteš o vyjádření Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního školství MŠMT k udělení výjimky z počtu žáků
  29. Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu IROP, výzvy 86 na akci „Přístavba základní školy a praktické školy Velká Bíteš“
  30. Závěr

  odpovědnost: rada města

  termín: 25.02.2019

   

  2/9/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 8/2019 ze dne 13.02.2019.

  odpovědnost: rada města

  termín: 25.02.2019

   

  3/9/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1210/19.

  odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

  termín: 15.03.2019

   

  4/9/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1146/19.

  odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

  termín: 15.03.2019

   

  5/9/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.04.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 31.03.2019*

   

  6/9/19/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš ke dni 28.02.2019.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 28.02.2019*

   

  7/9/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat část pozemku p.č. 1695/1 orná půda o výměře cca 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 15.03.2019*

   

  8/9/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 196/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 15.03.2019*

   

  9/9/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 580/5 zahrada o výměře cca 27 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 15.03.2019*

   

  10/9/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 580/6 zahrada o výměře 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 15.03.2019*

   

  11/9/19/RM schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1290/19.

  odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

  termín: 31.12.2019

   

  12/9/19/RM schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1296/19.

  odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

  termín: 31.12.2019

   

  13/9/19/RM rozhoduje souhlasit se zápisem dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši na nový školní rok 2019/2020 dle návrhu ředitelek MŠ.

  odpovědnost: ředitelky MŠ                                        

  termín: 14.05.2019

   

  14/9/19/RM rozhoduje souhlasit s omezením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace dle žádosti paní ředitelky o projednání omezení č.j. MÚVB/1318/19.

  odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

  termín: 04.03.2019

   

  15/9/19/RM bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru v Košíkově konaného dne 07.02.2019.

   

  16/9/19/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy č. 6011704023 o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01   Žďár nad Sázavou.

  odpovědnost: odbor správní

  termín: 31.03.2019*

   

  17/9/19/RM rozhoduje doplnit dopravní značení v křižovatce na „Mejtě“ značkou B25 – Zákaz otáčení.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 15.05.2019*

   

  18/9/19/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš, a to ke dni 28.02.2019.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 28.02.2019*

   

  19/9/19/RM schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1342/19.

  odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

  termín: 31.12.2019

   

  20/9/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče; IČ: 127 06 124 na realizaci „Oplocení fotbalového stadionu na parcele číslo 877/3“ za cenu 176.227,- bez DPH / 213.235,- včetně DPH a předmětné práce objednat.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 31.07.2019*

   

  21/9/19/RM rozhoduje uzavřít mezi městem, společností itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno jako oprávněnými z věcného břemene a společností KALA TRANS, s.r.o., IČ: 292 77 965, se sídlem Jihlavská 683, 595 01 Velká Bíteš jako povinným z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 2983/16 v k.ú. Velká Bíteš po dokončení stavby „Kabelový rozvod Velká Bíteš - Jáchymov“ za jednorázovou úhradu ve výši 3.570,- Kč bez DPH.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 31.03.2019*

   

  22/9/19/RM rozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu na propachtování pozemku p.č. 141/1 zahrada o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 31.03.2019*

   

  23/9/19/RM rozhoduje nesouhlasit s přístupem k zamýšlenému „bytovému domu U Stadionu“ přes pozemek parc.č. 753/3 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 30.03.2019*

   

  24/9/19/RM rozhoduje upravit dopravní značení na ulici Tyršova, Zahradní a Kostelní v obci Velká Bíteš dle předloženého návrhu a předmětné práce objednat.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 30.03.2019*

   

  25/9/19/RM rozhoduje neposkytnout žadateli TJ Sokol Uhelná Příbram dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. MÚVB/1365/19.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 30.04.2019*

   

  26/9/19/RM schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1368/19.

  odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

  termín: 31.12.2019

   

  27/9/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 352/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 a části pozemku p.č. 2262 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 15.03.2019*

   

  28/9/19/RM bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o vyjádření Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního školství MŠMT k udělení výjimky z počtu žáků a pověřuje odbor majetkový zpracováním komplexního materiálu k rozšíření uvedené školy, který bude předložen zastupitelstvu města k dořešení financování této investiční akce.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 08.04.2019*

   

  29/9/19/RM rozhoduje podat zpracovanou žádost o dotaci na akci „Přístavba základní školy a praktické školy Tišnovská 116 ve Velké Bíteši“ z dotačního titulu IROP, výzvy 86.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 30.03.2019*

   

   

   

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.