9/19 - 25.02.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 9/2019 konané dne 25.02.2019 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/9/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 9/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 8/2019
 3. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 4. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 5. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 6. Ukončení nájmu bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš
 7. Záměr propachtovat část pozemku p.č. 1695/1 v k.ú. Velká Bíteš
 8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 196/1 v k.ú. Košíkov
 9. Záměr směny časti pozemku p.č. 580/5 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Záměr směny pozemku p.č. 580/6 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení odpisového plánu
 12. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o schválení odpisového plánu
 13. Zápis do mateřských škol na školní rok 2019/2020
 14. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o projednání omezení provozu
 15. Zápis z jednání osadního výboru v Košíkově
 16. Uzavření dodatku smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 17. Doplnění dopravního značení v ulici Lánice
 18. Ukončení nájmu bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 19. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o schválení odpisového plánu
 20. Cenová nabídka na oplocení fotbalového stadionu na parcele číslo 877/3
 21. Smlouva o zřízení věcného břemene – itself s.r.o.
 22. Pacht pozemku p.č. 141/1 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Novostavba bytového domu U Stadionu
 24. Změna organizace dopravy na ulici Tyršova
 25. Žádost TJ Sokol Uhelná Příbram o sponzorský dar
 26. Žádost ICKK o schválení odpisového plánu
 27. Záměr prodeje části pozemku p.č. 352/1 a části pozemku p.č. 2262 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Oznámení ZŠ a PŠ Velká Bíteš o vyjádření Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního školství MŠMT k udělení výjimky z počtu žáků
 29. Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu IROP, výzvy 86 na akci „Přístavba základní školy a praktické školy Velká Bíteš“
 30. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 25.02.2019

 

2/9/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 8/2019 ze dne 13.02.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 25.02.2019

 

3/9/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1210/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 15.03.2019

 

4/9/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1146/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 15.03.2019

 

5/9/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.04.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

6/9/19/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš ke dni 28.02.2019.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2019*

 

7/9/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat část pozemku p.č. 1695/1 orná půda o výměře cca 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.03.2019*

 

8/9/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 196/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.03.2019*

 

9/9/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 580/5 zahrada o výměře cca 27 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.03.2019*

 

10/9/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 580/6 zahrada o výměře 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.03.2019*

 

11/9/19/RM schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1290/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

12/9/19/RM schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1296/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

13/9/19/RM rozhoduje souhlasit se zápisem dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši na nový školní rok 2019/2020 dle návrhu ředitelek MŠ.

odpovědnost: ředitelky MŠ                                        

termín: 14.05.2019

 

14/9/19/RM rozhoduje souhlasit s omezením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace dle žádosti paní ředitelky o projednání omezení č.j. MÚVB/1318/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 04.03.2019

 

15/9/19/RM bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru v Košíkově konaného dne 07.02.2019.

 

16/9/19/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy č. 6011704023 o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01   Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.03.2019*

 

17/9/19/RM rozhoduje doplnit dopravní značení v křižovatce na „Mejtě“ značkou B25 – Zákaz otáčení.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2019*

 

18/9/19/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš, a to ke dni 28.02.2019.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2019*

 

19/9/19/RM schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1342/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

20/9/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče; IČ: 127 06 124 na realizaci „Oplocení fotbalového stadionu na parcele číslo 877/3“ za cenu 176.227,- bez DPH / 213.235,- včetně DPH a předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2019*

 

21/9/19/RM rozhoduje uzavřít mezi městem, společností itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno jako oprávněnými z věcného břemene a společností KALA TRANS, s.r.o., IČ: 292 77 965, se sídlem Jihlavská 683, 595 01 Velká Bíteš jako povinným z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 2983/16 v k.ú. Velká Bíteš po dokončení stavby „Kabelový rozvod Velká Bíteš - Jáchymov“ za jednorázovou úhradu ve výši 3.570,- Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

22/9/19/RM rozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu na propachtování pozemku p.č. 141/1 zahrada o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

23/9/19/RM rozhoduje nesouhlasit s přístupem k zamýšlenému „bytovému domu U Stadionu“ přes pozemek parc.č. 753/3 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.03.2019*

 

24/9/19/RM rozhoduje upravit dopravní značení na ulici Tyršova, Zahradní a Kostelní v obci Velká Bíteš dle předloženého návrhu a předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.03.2019*

 

25/9/19/RM rozhoduje neposkytnout žadateli TJ Sokol Uhelná Příbram dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. MÚVB/1365/19.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

26/9/19/RM schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1368/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2019

 

27/9/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 352/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 a části pozemku p.č. 2262 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.03.2019*

 

28/9/19/RM bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o vyjádření Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního školství MŠMT k udělení výjimky z počtu žáků a pověřuje odbor majetkový zpracováním komplexního materiálu k rozšíření uvedené školy, který bude předložen zastupitelstvu města k dořešení financování této investiční akce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.04.2019*

 

29/9/19/RM rozhoduje podat zpracovanou žádost o dotaci na akci „Přístavba základní školy a praktické školy Tišnovská 116 ve Velké Bíteši“ z dotačního titulu IROP, výzvy 86.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.03.2019*