8/19 - 13.02.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 8/2019 konané dne 13.02.2019 v kanceláři starosty

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/8/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 8/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 7/2019
 3. Žádost o provedení vypořádání spoluvlastnictví a směnu ve vztahu k pozemkům p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4, 2540 a 2563/5 v k.ú. Velká Bíteš
 4. Uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 5. Program ZM č. 4/2019
 6. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 13.02.2019

 

2/8/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 7/2019 ze dne 11.02.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 13.02.2019

 

3/8/19/RM ukládá odboru majetkovému připravit aktualizaci řešení týkající se vypořádání spoluvlastnictví a směny ve vztahu k pozemkům p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4, 2540 a 2563/5 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 18.02.2019*

 

4/8/19/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících č.: 91/2019 přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.03.2019

 

5/8/19/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 4/2019 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 25.02.2019 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zápisy z jednání kontrolního výboru
 4. Zápis z jednání finančního výboru
 5. Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
 6. Informace o úplatném převodu spoluvlastnického podílu města Velká Bíteš k bytovému domu č.p. 282 na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši
 7. Jednací řád zastupitelstva města, jednací řád výborů zastupitelstva města
 8. Rozpočtové opatření č. 14/2018 na vědomí
 9. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2018
 10. Rozpočtové opatření č. 1/2019 ke schválení
 11. Rozhodnutí o odměně předsedy osadního výboru
 12. Úplatný převod části pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod pozemku p.č. 5306 v k.ú. Holubí Zhoř
 14. Úplatný převod pozemku p.č. 1239/1 a části pozemku p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/1 a pozemku p.č. 1620/5 v k.ú. Březské, pozemků p.č. 3009/66, p.č. 3244 a p.č. 57, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 16. Věcné předkupní právo – p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 17. Vypořádání spoluvlastnictví a směna ve vztahu k pozemkům p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4, 2540
 18. a 2563/5 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Vyúčtování hodů 2018
 20. Diskuze
 21. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 25.02.2019