7/19 - 11.02.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 7/2019 konané dne 11.02.2019 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/7/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 7/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 6/2019
 3. Oznámení MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o vyřazení majetku
 4. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2019
 5. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 6. Žádost Oblastní charity Třebíč o finanční příspěvek
 7. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 8. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s realizací projektu
 9. Oznámení ZŠ a PŠ Velká Bíteš o přerušení provozu školní družiny
 10. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 11. Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
 12. Poškození soukromého majetku v ulici Lánice  
 13. Záměr propachtovat část pozemku p.č. 1625 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Pronájem části pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce a přístavba KD v Bezděkově“
 16. Cenová kalkulace V – LUXO, s.r.o.
 17. Žádost o dotaci na prevenci kriminality
 18. Návrh členů dozorčí rady Technických služeb Velká Bíteš, spol. s r.o.
 19. Požadavek na dílčí změnu územního plánu města Velká Bíteš v k.ú. Košíkov
 20. SLUŽBA SENIOR TAXI - návrh pravidel provozování
 21. Dohody o příspěvku na vybudování infrastruktury - Babinec
 22. Workoutové hřiště – fotbalový stadion
 23. Lední hokej ve Velké Bíteši
 24. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 11.02.2019

 

2/7/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 6/2019 ze dne 28.01.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 11.02.2019

 

3/7/19/RM bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace o vyřazení majetku č.j. MÚVB/719/19.

 

4/7/19/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2019 s auditorem, č. auditorského oprávnění 996, jednajícího jménem InForm Audit s.r.o.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2019*

 

5/7/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se navyšuje cena díla o 162.549,96 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.03.2019*

 

6/7/19/RM rozhoduje poskytnout žadateli Oblastní Charitě Třebíč dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. MÚVB/7413/18 ve výši 23.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2019*

 

7/7/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Střední odbornou školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/839/19.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 28.02.2019

 

8/7/19/RM rozhoduje udělit Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci souhlas s realizací projektu „Rozvoj vzdělávání“ dle žádosti č.j. MÚVB/861/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 28.02.2019

 

9/7/19/RM bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o přerušení provozu školní družiny ve dnech 01.02.2019 a 04.03.2019 – 08.03.2019.

 

10/7/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/864/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 28.02.2019

 

11/7/19/RM bere na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 12.12.2018 až 14.12.2018 u právnické osoby Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace.

 

12/7/19/RM – rozhoduje osadit kameru s monitorovacím záběrem minimálně 1800 v prostoru křižovatky na „Mejtě“ tak, aby byl nepřetržitě monitorován prostor celé křižovatky.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.04.2019*

 

13/7/19/RM – požaduje předložit varianty dopravního značení v prostoru křižovatky na „Mejtě“ tak, aby nedocházelo ke kolizním situacím a poškozování majetku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.04.2019*

 

14/7/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat část pozemku p.č. 1625 zahrada o výměře 74 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.03.2019*

 

15/7/19/RM – rozhoduje pronajmout část pozemku p.č. 2667/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2019*

 

16/7/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČO: 05012988 na zpracování projektové dokumentace k akci: „Rekonstrukce a přístavba KD v Bezděkově“ za celkovou nabídkovou cenu 246.085,00 Kč včetně DPH a současně rada města rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

17/7/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění úklidových prací na MěÚ Velká Bíteš se společností V – LUXO, s.r.o., se sídlem ve Velkém Meziříčí, Polní 1385/20, PSČ 594 01, IČ: 269 28 493, jehož předmětem je dohoda o ceně služeb ve výši 20.979 Kč/měsíc bez DPH s účinností od 01.03.2019.

odpovědnost: starosta

termín: 28.02.2019

 

18/7/19/RM – rozhoduje podat žádost Ministerstvu vnitra ČR o dotaci na rozšíření MKDS o kamerové body v rámci programu prevence kriminality.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.02.2019*

 

19/7/19/RM – v působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:

- volí členy dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. na další funkční období takto:

Ing. Tomáš Pelán,

Ing. Pavel Kratochvíla,

Josef Loup,

Zdeněk Blažek,

Bc. Jiří Dohnal,

Ing. Bohumil Hejtmánek,

Stanislav Mihal,

- schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

- ukládá jednateli provést zápis skutečného majitele Technických služeb Velká Bíteš, spol. s r.o. do evidence skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku): Statutární orgán - jednatel.

odpovědnost:  jednatel společnosti                                        

termín: 28.02.2019*

 

20/7/19/RM – souhlasí s uplatněním požadavku na dílčí změnu územního plánu Velká Bíteš, spočívající ve změně funkčního využití části plochy bydlení s podnikatelskými aktivitami v pásu o šířce 20 m na pozemcích p.č. 227/12 a 227/1 v k.ú. Košíkov na funkční plochu pro dopravu za účelem vybudování zastřešení dopravního koridoru v areálu firmy AG FOODS Group a.s., Brno.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2019*

 

21/7/19/RM – doporučuje ZM schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., spočívající v rozšíření předmětu podnikání společnosti o Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

odpovědnost: tajemnice

termín: 11.02.2019

 

22/7/19/RM – rozhoduje uzavřít

- dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury v rámci stavby „Obytný soubor RD Velká Bíteš - lokalita Babinec + lokalita Pod Základní školou-II.etapa“ ve výši 240.000,- Kč za přípojky vody, elektřiny, plynu, dešťové, splaškové kanalizace na pozemcích p.č. 2539/85, p.č. 2539/86, p.č. 2539/87 v k.ú. Velká Bíteš s jejich vlastníkem,

- dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury v rámci stavby „Obytný soubor RD Velká Bíteš - lokalita Babinec + lokalita Pod Základní školou-II.etapa“ ve výši 80.000,- Kč za přípojky vody, elektřiny, plynu, dešťové, splaškové kanalizace na pozemku p.č. 2539/184 v k.ú. Velká Bíteš s jeho vlastníkem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2019*

 

23/7/19/RM – bere na vědomí materiál zpracovaný odborem majetkovým ve věci umístění workoutového hřiště na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši a rozhoduje uvedené hřiště nerealizovat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2019*

 

24/7/19/RM – bere na vědomí materiál Lední hokej ve Velké Bíteši, předložený HC Spartak Velká Bíteš.