6/19 - 28.01.2019 Usnesení rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 6/2019 konané dne 28.01.2019 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/6/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 6/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 5/2019
 3. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 4. Zápis z jednání osadního výboru v Košíkově
 5. Informace SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o kontrole OIP
 6. Věcné předkupní právo – p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – místní komunikace K Mlýnům a místní komunikace Tišnovská - ČOV
 8. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci „Místní komunikace K Mlýnům a Pod Babincem, Velká Bíteš“
 9. Dohoda s itself s.r.o.
 10. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš
 11. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 12. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK
 13. Prodej části pozemku p.č. 1235/1 a pozemku p.č. 1239/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 14. Záměr prodeje částí pozemků p.č. 143, 144/1 v k.ú. Košíkov
 15. Dopravní značení u polikliniky
 16. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 17. Pronájem části pozemku p.č. 2729/1 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Nájemní smlouva k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš
 19. Jednací řády
 20. Oznámení o záměru uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
 21. Program ZM 3/2019
 22. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 23. Rozhodnutí o odměně předsedy osadního výboru
 24. Vyúčtování hodů 2018
 25. Nájemní smlouva k bytu, Holubí Zhoř
 26. Cenová nabídka na zprovoznění vrtu na fotbalovém stadionu
 27. Cenová nabídka na zprovoznění vrtu na chatě Letná
 28. Rozpočtové opatření č. 1/2019
 29. Cenová kalkulace V – LUXO, s.r.o. na rok 2019
 30. Dopravní řešení ulic Tyršova, Zahradní, Kostelní
 31. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 28.01.2019

 

2/6/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 5/2019 ze dne 14.01.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 28.01.2019

 

3/6/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/524/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 08.02.2019

 

4/6/19/RM bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru v Košíkově konaného dne 14.01.2019.

 

5/6/19/RM bere na vědomí informaci ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace o kontrole Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu v organizaci dne 14.01.2019.

 

6/6/19/RM doporučuje ZM nepřijmout nabídku na úplatný převod pozemku p.č. 84/11 zahrada o výměře 638 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 192.676,- Kč do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.02.2019*

 

7/6/19/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem UNI projekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 101 17 831 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci: „Místní komunikace Tišnovská – ČOV, Velká Bíteš“, kterým se ukončuje zakázka.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít se zhotovitelem UNI projekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 101 17 831 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci: „Místní komunikace K Mlýnům, Velká Bíteš“, kterým se ukončuje zakázka.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2019*

 

8/6/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od IČ: 152 61 182 na zpracování projektové dokumentace k akci: „Místní komunikace K Mlýnům a Pod Babincem, Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 349.000,- bez DPH / 422.290,- včetně DPH a současně rada města rozhoduje s danou firmou uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

9/6/19/RM rozhoduje uzavřít se společností itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno předloženou dohodu o úhradě ½ nákladů souvisejících s uzavřením smluv o zřízení věcných břemen k částem pozemků p.č. 2155, 2163, 2983/13, 2983/16, 3006/1, 3007/17 v k.ú. Velká Bíteš po dokončení stavby „Kabelový rozvod Velká Bíteš - Jáchymov“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

10/6/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.03.2019 do 29.02.2020 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2019*

 

11/6/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.02.2019 do 31.01.2020 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2019*

 

12/6/19/RM – rozhoduje uzavřít   Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem, zastoupeným JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.04.2019*

 

13/6/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 130 m2 a pozemek p.č. 1239/1 zahrada o výměře 428 m2 vše v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 186.370,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí předmětných pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.02.2019*

 

14/6/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 144/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 75 m2 a části pozemku p.č. 143 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 30 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem se zřízením věcného předkupního práva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

15/6/19/RM – rozhoduje upravit dopravní značení na komunikaci spojující ulice Tyršovu a Družstevní a Za uličkami ve městě Velká Bíteš dle požadavku Policie ČR včetně doplnění dodatkové tabulky povolení vjezdu pro zásobování a předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.03.2019*

 

16/6/19/RM – rozhoduje nepokácet 1ks borovice na pozemku parc.č. 834/5 v k.ú. Velká Bíteš a provést opravu přilehlého dlážděného chodníku, rozhoduje nepokácet 1 ks smrku na pozemku parc.č. 1386 v k.ú. Velká Bíteš, rozhoduje pokácet 1 ks túje (č.1), pokácet 1 ks stříbrného smrku (č.2), nepokácet 1 ks stříbrného smrku (č. 3) na pozemku parc.č. 913 v k.ú. Velká Bíteš a dále nepokácet 1 ks túje (č. 4) a nepokácet 1 ks stříbrného smrku (č. 5) na pozemku parc.č. 3/1 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.03.2019*

 

17/6/19/RM – rozhoduje

 1. uzavřít nájemní smlouvu s Kynologickým klubem Velká Bíteš, IČ: 488 96 365, 595 01 Velká Bíteš na pronájem části pozemku p.č. 2729/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 780 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu určitou do 31.12.2029 za roční nájemné ve výši 7,- Kč/m2,
 2. zveřejnit záměr změny nájemního vztahu uzavřeného dne 30.04.2008 s Kynologickým klubem Velká Bíteš, IČ: 488 96 365, 595 01 Velká Bíteš spočívající ve změně doby nájmu, a to na dobu určitou do 31.12.2029.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019

 

18/6/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01. 02.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 01.02.2019*

 

19/6/19/RM – vydává Jednací řád Rady města Velká Bíteš.

odpovědnost: tajemnice

termín: 01.02.2019

 

20/6/19/RM – doporučuje ZM vydat Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš.

odpovědnost: tajemnice

termín: 11.02.2019

 

21/6/19/RM – doporučuje ZM vydat Jednací řád výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš.

odpovědnost: tajemnice

termín: 11.02.2019

 

22/6/19/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava. č.: 91/2019.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.04.2019*

 

23/6/19/RM – navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 3/2019 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 11.02.2019 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Jednací řád zastupitelstva města, jednací řád výborů zastupitelstva města
 4. Rozpočtové opatření č. 14/2018 na vědomí
 5. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2018
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2019 ke schválení
 7. Rozhodnutí o odměně předsedy osadního výboru
 8. Úplatný převod části pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Úplatný převod pozemku p.č. 5306 v k.ú. Holubí Zhoř
 10. Úplatný převod pozemku p.č. 1239/1 a části pozemku p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 11. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/1 a pozemku p.č. 1620/5 v k.ú. Březské, pozemků p.č. 3009/66, p.č. 3244 a p.č. 57, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 12. Věcné předkupní právo – p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 13. Zápis z jednání finančního výboru
 14. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 15. Vyúčtování hodů 2018
 16. Diskuze
 17. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 11.02.2019

 

24/6/19/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/685/19.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 08.02.2019

 

25/6/19/RM doporučuje ZM stanovit svým neuvolněným členům za výkon funkce předsedy osadního výboru odměnu za měsíc ve výši 5.100 Kč. Odměna bude poskytovaná ode dne 11.02.2019. V případě budoucích změn v obsazení funkce bude odměna poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.02.2019*

 

26/6/19/RM bere na vědomí vyúčtování hodů 2018 předložené ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.

 

27/6/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem k bytu, Holubí Zhoř 38, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.02.2019 do 31.01.2020 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 01.02.2019*

 

28/6/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce: „Zprovoznění vrtu na fotbalovém stadionu“ za nabídkovou cenu 199.217,50,- bez DPH / 251.054,- včetně DPH a současně rada města rozhoduje předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

29/6/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce: „Zprovoznění vrtu na chatě Letná“ za nabídkovou cenu 132.692,- bez DPH / 160.557,- včetně DPH a současně rada města rozhoduje předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

30/6/19/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 1/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.02.2019*

 

31/6/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění úklidových prací na MěÚ Velká Bíteš se společností V – LUXO, s.r.o., se sídlem ve Velkém Meziříčí, Polní 1385/20, PSČ 594 01, IČ: 269 28 493, jehož předmětem je dohoda o ceně služeb ve výši 17.186 Kč/měsíc bez DPH s účinností od 01.02.2019.

odpovědnost: starosta

termín: 31.01.2019

 

32/6/19/RM pověřuje odbor majetkový přípravou materiálu dopravního řešení v ulici Tyršova, Zahradní a Kostelní ve Velké Bíteši včetně předložení návrhu kontroly dodržování pravidel parkování podnikatelskými subjekty v ulici Kostelní.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.02.2019*