5/19 - 14.01.2019 Usnesení rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 5/2019 konané dne 14.01.2019 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/5/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 5/2019 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 4/2018
 3. Žádost o finanční podporu sportovců TJ Březejc, z.s.
 4. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 5. Zápis z jednání osadního výboru v Ludvíkově
 6. Zápis z jednání osadního výboru v Košíkově
 7. Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
 8. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 281, Velká Bíteš
 9. Ukončení nájmu bytu, Návrší 250, Velká Bíteš
 10. Zápis o průběhu a výsledcích voleb do školské rady ZŠ Velká Bíteš
 11. Zadávací dokumentace „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – vybavení nábytkem a pomůckami“
 12. Zápis z jednání osadního výboru v Pánově
 13. Stížnost na oslavy v lokalitě Letná
 14. Program prevence kriminality na rok 2019
 15. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 14.01.2019

 

2/5/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 4/2018 ze dne 18.12.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 14.01.2019

 

3/5/19/RM rozhoduje neposkytnout finanční podporu sportovcům TJ Březejc, z.s. z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/8702/18.

odpovědnost: starosta

termín: 31.01.2019

 

4/5/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace Babinec – 2. etapa“, kterým se navyšuje tento příspěvek o Kč 176.015,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.01.2019*

 

5/5/19/RM bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru v Ludvíkově konaného dne 17.12.2018.

 

6/5/19/RM bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru v Košíkově konaného dne 21.12.2018.

 

7/5/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01. 03.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2019*

 

8/5/19/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.02.2019 do 31.01.2020 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2019*

 

9/5/19/RM rozhoduje vypovědět nájemní smlouvu k bytu, Návrší 250, Velká Bíteš ke dni 28.02.2019.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2019*

 

10/5/19/RM bere na vědomí zápis o průběhu a výsledcích voleb do školské rady Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace.

 

11/5/19/RM schvaluje zadávací dokumentaci pro zadávací řízení akce „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – vybavení nábytkem a pomůckami“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2019*

 

12/5/19/RM bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru v Pánově konaného dne 12.01.2019.

 

13/5/19/RM bere na vědomí vyjádření ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace k opětovné stížnosti na poměry panující při privátních oslavách v městské chatě lokalita Velká Bíteš – Karlov (Letná) ze dne 21.11.2018 a pověřuje vyřízením stížnosti paní místostarostku.

odpovědnost: místostarostka

termín: 20.01.2019

 

14/5/19/RM – schvaluje Program prevence kriminality města na rok 2019.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.01.2019*