4/18 - 18.12.2018 Usnesení rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 4/2018 konané dne 18.12.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/4/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 4/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 3/2018
 3. Úhradovník Domova důchodců Velká Bíteš
 4. Projektová dokumentace na prostor před vstupem do ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš
 5. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 6. Darovací smlouva s Krajem Vysočina
 7. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 8. Úprava rozpočtu r. 2018 – závěrečné rozpočtové opatření města Velká Bíteš č. 14
 9. Smlouva o společném postupu zadavatelů „Rekonstrukce ulic Nová čtvrť, Velká Bíteš“
 10. Smlouva o společném postupu zadavatelů „Velká Bíteš – novostavba 14 BD“
 11. Platový výměr ředitele ICKK
 12. Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš
 13. Schválení odměny ředitelům škol zřízených městem Velká Bíteš
 14. Schválení odměny řediteli ICKK
 15. Schválení odměny řediteli Polikliniky Velká Bíteš
 16. Schválení odměny jednateli TS Velká Bíteš
 17. Snížení úhrady za zřízení věcného břemene – Velká Bíteš
 18. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě – Agro Záblatí, a.s.
 19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Inženýrské sítě, Lokalita Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš“
 20. Kronika města Velká Bíteš
 21. Žádost o schválení provedení oprav v bytě, U Stadionu 277, Velká Bíteš
 22. Ukončení nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 2729/18 ve Velké Bíteši
 23. Smlouva o zajišťování služeb v oblasti BOZP a PO
 24. Žádost Centra pro zdravotně postižené o příspěvek
 25. Oznámení o záměru uzavřít dodatek smlouvy o veřejných službách
 26. Výměna vybavení v bytě, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 27. Aktualizace jednacích řádů
 28. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 18.12.2018

 

2/4/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 3/2018 ze dne 03.12.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 18.12.2018

 

3/4/18/RM schvaluje výši úhrad v Domově důchodců Velká Bíteš od 01.01.2019 dle návrhu předloženého Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 01.01.2019

 

4/4/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno, IČ: 607 27 012 na zpracování projektové prostoru před vstupem do ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš za cenu 200.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

5/4/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová Čtvrť – 2. etapa, změna dokumentace pro provádění stavby“ ve výši Kč 2. 926.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 20.12.2018*

 

6/4/18/RM rozhoduje uzavřít Darovací smlouvy s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, č. O01885.0014, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru krajem ve výši Kč 35.000,- v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 18.12.2018*

 

7/4/18/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se mění termín dokončení 1. etapy, předmět plnění a navyšuje se cena díla o 1.903.335,44 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

8/4/18/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle závěrečného rozpočtového opatření města č. 14/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.01.2019*

 

9/4/18/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o společném postupu zadavatelů městem Velká Bíteš a SVK Žďársko pro realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic Nová čtvrť, Velká Bíteš“ za účelem výběru společného dodavatele.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

10/4/18/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o společném postupu zadavatelů městem Velká Bíteš a SVK Žďársko pro realizaci veřejné zakázky „Velká Bíteš – novostavba 14 BD“ za účelem výběru společného dodavatele.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

11/4/18/RM schvaluje na základě nařízení vlády č. 263/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019 platový výměr ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 01.01.2019*

 

12/4/18/RM schvaluje na základě nařízení vlády č. 263/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019 platový výměr:

 • ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
 • ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelky Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
 • ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 01.01.2019*

 

13/4/18/RM schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2018:

 • ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
 • ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelce Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelce Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2018*

 

14/4/18/RM schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2018 řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2018*

 

15/4/18/RM schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2018 řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2018*

 

16/4/18/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2018 jednateli společnosti.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 31.12.2018*

 

17/4/18/RM rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na částech pozemků v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci kabelizace venkovního vedení nízkého napětí na ulicích Strmá, Za Potokem a Růžová včetně realizace zemního kabelového vedení vysokého napětí za jednorázovou úhradu ve výši 10 % z částky stanovené Dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.02.2019*

 

18/4/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 01.01.2008 uzavřené se spol. Agro Záblatí, a.s., IČ: 607 28 353, se sídlem Záblatí 63, 594 53 Osová Bítýška jako nájemcem ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.08.2014, jehož obsahem bude aktualizace předmětu nájmu dle evidence v katastru nemovitostí dle předložené přílohy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.02.2019*

 

19/4/18/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Inženýrské sítě, lokalita Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš“ se zhotovitelem, EUROVIA, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1; IČ: 452 74 924, kterým se prodlužuje termín plnění díla a navyšuje se cena díla o 493.634,13 Kč bez DPH / 597.297,30 Kč včetně DPH z důvodu zvětšení rozsahu díla.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2019*

 

20/4/18/RM bere na vědomí informaci podanou kronikářem města Velká Bíteš o tvorbě kroniky města Velká Bíteš a předložený harmonogram zpracování kroniky za uplynulá období.*

 

21/4/18/RM rozhoduje souhlasit s provedením stavebních oprav a úprav elektroinstalace a topení bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš na náklady nájemce a současně rozhoduje prominout nájemné za měsíce únor a březen 2019.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2019*

 

22/4/18/RM rozhoduje uzavřít se společností TBG PKS a.s., IČ: 28261976, se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou dohodu o ukončení nájmu k části pozemku parc.č.2729/18 v obci a k.ú. Velká Bíteš o výměře 1320 m2, a to ke dni 31.12.2018.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

23/4/18/RM rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o zajišťování služeb v oblasti BOZP a PO s IČ: 758 06 207 jako s vykonavatelem služeb.

odpovědnost: tajemnice

termín: 01.01.2019*

 

24/4/18/RM – rozhoduje neposkytnout příspěvek na činnost Centra pro zdravotně postižené ve Žďáru nad Sázavou z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/8518/18.

odpovědnost: starosta

termín: 31.12.2018

25/4/18/RM rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít dodatek smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 59101 Žďár nad Sázavou, č.: 6011704023.

odpovědnost: odbor správní

termín: 10.01.2019*

 

26/4/18/RM – rozhoduje souhlasit s provedením stavebních oprav a úprav v požadovaném rozsahu a výměnou zařizovacích předmětů bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na náklady nájemce a současně rozhoduje prominout nájemné za měsíce únor a březen 2019.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2019*

 

27/4/18/RM – pověřuje tajemnici Městského úřadu Velká Bíteš zpracováním návrhu nových jednacích řádů rady města, zastupitelstva města, finančního a kontrolního výboru, a to se zřetelem na ochranu osobních údajů.

odpovědnost: tajemnice

termín: 31.01.2019