3/18 - 03.12.2018 Usnesení rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 3/2018 konané dne 03.12.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/3/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 3/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze

 2. Zápis RM č. 2/2018

 3. Zpráva o činnosti školské rady SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

 4. Návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města

 5. Stížnost na oslavy v lokalitě Letná

 6. Žádost Hospice sv. Alžběty o.p.s. o poskytnutí finančního příspěvku

 7. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s uzavřením školy

 8. Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o schválení změny Knihovního řádu

 9. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení odpisového plánu

 10. Dohoda o ukončení nájmu pozemku p.č. 141/1 v k.ú. Velká Bíteš

 11. Úplatný převod pozemku p.č. 5306 v k.ú. Holubí Zhoř

 12. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš v programu Erasmus+

 13. Nájemní smlouva k bytu, Jihlavská 282, Velká Bíteš

 14. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení

 15. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko

 16. Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách

 17. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s uzavřením školy

 18. Informace o prověrce nad stavem BOZP za rok 2018 v MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86

 19. Cenová nabídka na zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce místní komunikace – ulice U Stadionu, Velká Bíteš“

 20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na autorský dozor akce „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“

 21. Úplatný převod části pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš

 22. Žádost Kolpingovy rodiny o zapůjčení sálu ZUŠ

 23. Pověření nových členů zastupitelstva města k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství

 24. Vhodné místo a doba uzavírání manželství

 25. Sbor pro občanské záležitosti pro volební období 2018 – 2022

 26. Měření radonu ve školských zařízeních

 27. Úplatné nabytí části p.č. 1518/1 a p.č. 1620/5 v k.ú. Březské, p.č. 3009/66, p.č. 3244 a p.č. 57, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. Velká Bíteš

 28. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 03.12.2018

 

2/3/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 2/2018 ze dne 19.11.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 03.12.2018

 

3/3/18/RM bere na vědomí zprávu o činnosti školské rady Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace ze dne 19.11.2018.

 

4/3/18/RM schvaluje rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2020 a 2021 všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací

termín: 10.01.2019

 

5/3/18/RM bere na vědomí opětovnou stížnost na poměry panující při privátních oslavách v městské chatě lokalita Velká Bíteš – Karlov (Letná) ze dne 21.11.2018 a pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace zpracováním analýzy stávajícího stavu s návrhem případných nápravných opatření.

 

6/3/18/RM rozhoduje poskytnout peněžitý dar ve výši 4.374 Kč obdarovanému Hospici sv. Alžběty o.p.s., Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2018*

 

7/3/18/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 27.12.2018 do 31.12.2018.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 27.12.2018

 

8/3/18/RM rozhoduje schválit předloženou změnu Knihovního řádu Městské knihovny Velká Bíteš.

odpovědnost: knihovnice

termín: 01.01.2019

 

9/3/18/RM schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/8169/18.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2018

 

10/3/18/RM rozhoduje ukončit dohodou k 31.12.2018 nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 141/1 zahrada o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš uzavřenou dne 31.12.2001 a rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 141/1 zahrada o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

11/3/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 5036 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 8.530,- Kč. Náklady související s nabytím pozemku hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.02.2019*

 

12/3/18/RM rozhoduje souhlasit s účastí Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace v programu Erasmus+, Klíčová akce 1, KA102-mobilita osob v odborném vzdělávání.

odpovědnost: starosta

termín: 31.12.2018

 

13/3/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Jihlavská 282, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019 za nájemné 52,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

14/3/18/RM – rozhoduje uzavřít se spol. GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem předloženou smlouvu o pronájmu plynárenského zařízení – STL plynovod – dimenze DN, ø 63 o délce 776,2 m + 51 ks přípojek – dimenze DN,  ø 32 o délce 370,7 m v k.ú. Velká Bíteš - lokalita Pod Základní školou – II. etapa na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 27.910,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

15/3/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Košíkov – lokalita jihovýchod, novostavba vodovodu a splaškové kanalizace pro výstavbu RD“ ve výši Kč 80.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 21.12.2018*

 

16/3/18/RM rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32  Jihlava č.:  91/2019.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.12.2018*

 

17/3/18/RM  rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 27.12.2018 do 02.01.2019.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 27.12.2018

 

18/3/18/RM  bere na vědomí informaci o provedení a výsledcích prověrky nad stavem BOZP za rok 2018 v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci a pověřuje odbor majetkový zpracováním návrhu opatření k odstranění závad vyplývajících z prověrky BOZP.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2019*

 

19/3/18/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy INGSTEP s.r.o., Sloup 192, 679 13 Sloup, IČ: 293 77 340 na zpracování dokumentace k akci „Rekonstrukce místní komunikace – ulice U Stadionu, Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 90.000,- Kč bez DPH / 108.900,- Kč včetně DPH a současně rozhoduje práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

20/3/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na autorský dozor akce realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno, IČ: 607 27 012 7, kterým se navyšuje cena o 420.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17.12.2018*

 

21/3/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2435/1 oddělené geometrickým plánem č. 2589-24/2018 a nově označené p.č. 2435/7 zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 520,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí předmětné části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.02.2019*

 

22/3/18/RM bere na vědomí uskutečnění vstupního setkání v rámci evangelizační akce Alfa kurz, kterou pořádá Kolpingova rodina, v sálu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace dne 07.01.2019.

 

23/3/18/RM pověřuje  v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tyto členy zastupitelstva města Velká Bíteš přijímat v souladu s ustanovením § 11 a § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství před matričním úřadem Velká Bíteš starostu města Ing. Milana Vlčka, místostarostku města JUDr. Alenu Malou, člena zastupitelstva města Aloise Špačka a člena zastupitelstva města Jana Vrbu.

Rada města  schvaluje užívaní závěsného odznaku dle § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) při významných příležitostech a občanských obřadech těmito členy  zastupitelstva města Velká Bíteš starostem města Ing. Milanem Vlčkem, místostarostkou města JUDr. Alenou Malou, zastupitelem města  Aloisem Špačkem a zastupitelem města Janem Vrbou.

odpovědnost: pověření členové ZM

termín: průběžně

 

24/3/18/RM potvrzuje  stanovení vhodného místa a doby pro uzavírání manželství. Vhodné místo a doba pro uzavírání manželství ve smyslu § 663 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů pro matriční úřad Velká Bíteš je stanovena takto:

§  místo uzavírání manželství – obřadní síň

§  doba uzavírání manželství – každá sobota  

odpovědnost: matrikářka

termín: průběžně

 

25/3/18/RM zřizuje pro volební období 2018-2022 komisi rady města Sbor pro občanské záležitosti. Jmenuje předsedou této komise paní Milenu Koukolovou a členy komise paní Anežku Jelínkovou,  Zdeňku Milianovou, paní  Bc. Petru Veselou, paní Mgr. Naděždu Burianovou, a stanoví tajemníkem komise referentku odboru správního.

odpovědnost: předsedkyně komise

termín: volební období 2018-2022*

 

26/3/18/RM rozhoduje využít nabídky bezplatného měření v rámci Radonového programu pro tyto budovy školských zařízení:

- Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace města, na adrese Tišnovská 116, 595 01 Velká Bíteš,

- Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace města, na adrese Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš,

- Střední odborné školy Jana Tiraye, příspěvkové organizace města, na adrese Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš

a měření objemové aktivity radonu pro tyto budovy objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2019*

 

27/3/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

- část p.č. 1518/1 orná půda o výměře cca 1572 m2 v k.ú. Březské

- p.č. 1620/5 ostatní plocha, silnice o výměře 535 m2 v k.ú. Březské,

- p.č. 3244 orná půda o výměře 333 m2 v k.ú. Velká Bíteš,

- p.č. 3009/66 ostatní plocha, silnice o výměře 49 m2 v k.ú. Velká Bíteš

- p.č. 57 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 257 m2, jehož součástí je budova č.p. 97 rodinný dům v k.ú. Velká Bíteš

za cenu 3.300.000,-Kč. Náklady související s nabytím výše uvedených nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.02.2019*

 

 

 

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 3/2018 konané dne 03.12.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/3/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 3/2018 takto:

1.      Zahájení, schválení programu schůze

2.      Zápis RM č. 2/2018

3.      Zpráva o činnosti školské rady SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

4.      Návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města

5.      Stížnost na oslavy v lokalitě Letná

6.      Žádost Hospice sv. Alžběty o.p.s. o poskytnutí finančního příspěvku

7.      Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s uzavřením školy

8.      Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o schválení změny Knihovního řádu

9.      Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení odpisového plánu

10.   Dohoda o ukončení nájmu pozemku p.č. 141/1 v k.ú. Velká Bíteš

11.   Úplatný převod pozemku p.č. 5306 v k.ú. Holubí Zhoř

12.   Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš v programu Erasmus+

13.   Nájemní smlouva k bytu, Jihlavská 282, Velká Bíteš

14.   Smlouva o nájmu plynárenského zařízení

15.   Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko

16.   Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách

17.   Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s uzavřením školy

18.   Informace o prověrce nad stavem BOZP za rok 2018 v MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86

19.   Cenová nabídka na zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr

        zhotovitele na akci „Rekonstrukce místní komunikace – ulice U Stadionu, Velká Bíteš“

20.   Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na autorský dozor akce „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká

        Bíteš“

21.   Úplatný převod části pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš

22.   Žádost Kolpingovy rodiny o zapůjčení sálu ZUŠ

23.   Pověření nových členů zastupitelstva města k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují

        do manželství

24.   Vhodné místo a doba uzavírání manželství

25.   Sbor pro občanské záležitosti pro volební období 2018 – 2022

26.   Měření radonu ve školských zařízeních

27.   Úplatné nabytí části p.č. 1518/1 a p.č. 1620/5 v k.ú. Březské, p.č. 3009/66, p.č. 3244 a p.č. 57,

        jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. Velká Bíteš

28.   Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 03.12.2018

 

2/3/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 2/2018 ze dne 19.11.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 03.12.2018

 

3/3/18/RM bere na vědomí zprávu o činnosti školské rady Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace ze dne 19.11.2018.

 

4/3/18/RM schvaluje rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2020 a 2021 všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací

termín: 10.01.2019

 

5/3/18/RM bere na vědomí opětovnou stížnost na poměry panující při privátních oslavách v městské chatě lokalita Velká Bíteš – Karlov (Letná) ze dne 21.11.2018 a pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace zpracováním analýzy stávajícího stavu s návrhem případných nápravných opatření.

 

6/3/18/RM rozhoduje poskytnout peněžitý dar ve výši 4.374 Kč obdarovanému Hospici sv. Alžběty o.p.s., Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2018*

 

7/3/18/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 27.12.2018 do 31.12.2018.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 27.12.2018

 

8/3/18/RM rozhoduje schválit předloženou změnu Knihovního řádu Městské knihovny Velká Bíteš.

odpovědnost: knihovnice

termín: 01.01.2019

 

9/3/18/RM schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/8169/18.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2018

 

10/3/18/RM rozhoduje ukončit dohodou k 31.12.2018 nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 141/1 zahrada o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš uzavřenou dne 31.12.2001 a rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 141/1 zahrada o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

11/3/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 5036 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 8.530,- Kč. Náklady související s nabytím pozemku hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.02.2019*

 

12/3/18/RM rozhoduje souhlasit s účastí Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace v programu Erasmus+, Klíčová akce 1, KA102-mobilita osob v odborném vzdělávání.

odpovědnost: starosta

termín: 31.12.2018

 

13/3/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Jihlavská 282, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019 za nájemné 52,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

14/3/18/RM – rozhoduje uzavřít se spol. GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem předloženou smlouvu o pronájmu plynárenského zařízení – STL plynovod – dimenze DN, ø 63 o délce 776,2 m + 51 ks přípojek – dimenze DN,  ø 32 o délce 370,7 m v k.ú. Velká Bíteš - lokalita Pod Základní školou – II. etapa na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 27.910,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

15/3/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Košíkov – lokalita jihovýchod, novostavba vodovodu a splaškové kanalizace pro výstavbu RD“ ve výši Kč 80.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 21.12.2018*

 

16/3/18/RM rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32  Jihlava č.:  91/2019.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.12.2018*

 

17/3/18/RM  rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 27.12.2018 do 02.01.2019.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 27.12.2018

 

18/3/18/RM  bere na vědomí informaci o provedení a výsledcích prověrky nad stavem BOZP za rok 2018 v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci a pověřuje odbor majetkový zpracováním návrhu opatření k odstranění závad vyplývajících z prověrky BOZP.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2019*

 

19/3/18/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy INGSTEP s.r.o., Sloup 192, 679 13 Sloup, IČ: 293 77 340 na zpracování dokumentace k akci „Rekonstrukce místní komunikace – ulice U Stadionu, Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 90.000,- Kč bez DPH / 108.900,- Kč včetně DPH a současně rozhoduje práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

20/3/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na autorský dozor akce realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno, IČ: 607 27 012 7, kterým se navyšuje cena o 420.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17.12.2018*

 

21/3/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2435/1 oddělené geometrickým plánem č. 2589-24/2018 a nově označené p.č. 2435/7 zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 520,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí předmětné části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.02.2019*

 

22/3/18/RM bere na vědomí uskutečnění vstupního setkání v rámci evangelizační akce Alfa kurz, kterou pořádá Kolpingova rodina, v sálu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace dne 07.01.2019.

 

23/3/18/RM pověřuje  v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tyto členy zastupitelstva města Velká Bíteš přijímat v souladu s ustanovením § 11 a § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství před matričním úřadem Velká Bíteš starostu města Ing. Milana Vlčka, místostarostku města JUDr. Alenu Malou, člena zastupitelstva města Aloise Špačka a člena zastupitelstva města Jana Vrbu.

Rada města  schvaluje užívaní závěsného odznaku dle § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) při významných příležitostech a občanských obřadech těmito členy  zastupitelstva města Velká Bíteš starostem města Ing. Milanem Vlčkem, místostarostkou města JUDr. Alenou Malou, zastupitelem města  Aloisem Špačkem a zastupitelem města Janem Vrbou.

odpovědnost: pověření členové ZM

termín: průběžně

 

24/3/18/RM potvrzuje  stanovení vhodného místa a doby pro uzavírání manželství. Vhodné místo a doba pro uzavírání manželství ve smyslu § 663 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů pro matriční úřad Velká Bíteš je stanovena takto:

§  místo uzavírání manželství – obřadní síň

§  doba uzavírání manželství – každá sobota  

odpovědnost: matrikářka

termín: průběžně

 

25/3/18/RM zřizuje pro volební období 2018-2022 komisi rady města Sbor pro občanské záležitosti. Jmenuje předsedou této komise paní Milenu Koukolovou a členy komise paní Anežku Jelínkovou,  Zdeňku Milianovou, paní  Bc. Petru Veselou, paní Mgr. Naděždu Burianovou, a stanoví tajemníkem komise referentku odboru správního.

odpovědnost: předsedkyně komise

termín: volební období 2018-2022*

 

26/3/18/RM rozhoduje využít nabídky bezplatného měření v rámci Radonového programu pro tyto budovy školských zařízení:

- Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace města, na adrese Tišnovská 116, 595 01 Velká Bíteš,

- Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace města, na adrese Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš,

- Střední odborné školy Jana Tiraye, příspěvkové organizace města, na adrese Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš

a měření objemové aktivity radonu pro tyto budovy objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2019*

 

27/3/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

- část p.č. 1518/1 orná půda o výměře cca 1572 m2 v k.ú. Březské

- p.č. 1620/5 ostatní plocha, silnice o výměře 535 m2 v k.ú. Březské,

- p.č. 3244 orná půda o výměře 333 m2 v k.ú. Velká Bíteš,

- p.č. 3009/66 ostatní plocha, silnice o výměře 49 m2 v k.ú. Velká Bíteš

- p.č. 57 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 257 m2, jehož součástí je budova č.p. 97 rodinný dům v k.ú. Velká Bíteš

za cenu 3.300.000,-Kč. Náklady související s nabytím výše uvedených nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.02.2019*