2/18 - 19.11.2018 Usnesení rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 2/2018 konané dne 19.11.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/2/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 2/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze

 2. Zápis RM č. 1/2018

 3. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o souhlas s přijetím darů

 4. Sdělení Polikliniky Velká Bíteš

 5. Koncepce činnosti FC PBS Velká Bíteš

 6. Návrh rozpočtu města na rok 2019 a střednědobého výhledu města na roky 2020 a 2021

 7. Přijetí úvěru na financování akce Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 – obě etapy

 8. Rozpočtové opatření č. 13/2018

 9. Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o úpravu rozpočtu

 10. Grantové programy města Velká Bíteš na rok 2019

 11. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru

 12. Úplatný převod části pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Velká Bíteš

 13. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1127/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

 14. Smlouva o výpůjčce č.j. HSJI-32-207/E-2018 s HZS Kraje Vysočina

 15. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

 16. Úplatný převod pozemku p.č. 1397 a částí p.č. 1396 a 1398 v k.ú. Velká Bíteš

 17. Úplatný převod části pozemku p.č. 1673 v k.ú. Velká Bíteš

 18. Dodatek č. 2 Smlouvy o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“

 19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Odvlhčení části objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš“

 20. Výpůjčka nebytového prostoru č. 103 v budově č.p. 7 v k.ú. Velká Bíteš

 21. Školská rada ZŠ Velká Bíteš

 22. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – dokumentace „Domova se zvláštním režimem“

 23. Plán zimní údržby

 24. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2729/1 v k.ú. Velká Bíteš

 25. Vzduchotechnika ve školní družině Sadová Velká Bíteš

 26. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva

 27. Rozhodnutí o peněžitých plněních za výkon funkce členů výborů a komisí

 28. Program ZM č. 2/2018

 29. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 19.11.2018

 

2/2/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 1/2018 ze dne 12.11.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 19.11.2018

 

3/2/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím darů Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací pro středisko domov důchodců dle žádosti ze dne 19.11.2018.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.11.2018

 

4/2/18/RM bere na vědomí sdělení Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace „Odůvodnění navýšení žádosti o příspěvek na provoz 2019 a potřeba oprav a investic v následujících letech“ a pověřuje odbor majetkový zajištěním revizí vnitřních rozvodných sítí vodovodu a kanalizace v objektu Polikliniky Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

5/2/18/RM doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2019 včetně závazných ukazatelů v předloženém znění a střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 a 2021 v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 03.12.2018*

 

6/2/18/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 15 mil. Kč na profinancování investiční akce Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 03.12.2018*

 

7/2/18/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 13/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 03.12.2018*

 

8/2/18/RM doporučuje ZM snížit závazný ukazatel v rozpočtu města na rok 2018 pro Městskou knihovnu Velká Bíteš na mzdové a ostatní osobní výdaje o 13 tis. Kč a tyto prostředky ponechat v rozpočtu této organizační složky města na úhradu provozních výdajů.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 03.12.2018*

 

9/2/18/RM doporučuje ZM schválit Grantové programy na rok 2019 Sport a tělovýchova, Kultura a ostatní zájmová činnost a Finanční pomoc postiženým dětem v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 03.12.2018*

 

10/2/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní  školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7888/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.11.2018

 

11/2/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2667/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.800,- Kč. Kupující uhradí náklady související s úplatným převodem části předmětného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 03.12.2018*

 

12/2/18/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1127/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 250 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 03.12.2018*

 

13/2/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce č.j. HSJI-32-207/E-2018  s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČO 70885184 jako půjčitelem. 

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.11.2018*

 

14/2/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 1235/1 zahrada o výměře cca 130 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.12.2018*

 

15/2/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést za ceny stanovené znaleckým posudkem:

- část pozemku p.č. 1396 lesní pozemek o výměře cca 10 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 1398 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 15 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 1397 lesní pozemek o výměře cca 22 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 1397 lesní pozemek o výměře cca 146 m2 za cenu 600,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související s úplatným nabytí předmětných pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 03.12.2018*

 

16/2/18/RM – doporučuje ZM schválit úplatný převod části pozemku p.č. 1673 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.240,- Kč. Náklady související s koupí části uvedeného pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 03.12.2018*

 

17/2/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 03.12.2018*

 

18/2/18/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Odvlhčení v části objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš“ se zhotovitelem, ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 607 326 10, kterým se prodlužuje termín plnění díla a navyšuje se cena díla o 19.068,- Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

19/2/18/RM rozhoduje uzavřít s Informačním centrem a Klubem kultury Města Velká Bíteš, příspěvková organizace, IČ: 433 81 154, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01 smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru č. 103 nacházejícího se v budově č.p. 7, obč. vybavenost, která je součástí pozemku p.č. 155/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Nebytový prostor č. 103 tvoří kancelář o výměře 18,09 m2, kancelář o výměře 13,45 m2, předsíň o výměře 3,02 m2, předsíň o výměře 11,74 m2, kuchyňka o výměře 5,79 m2, sociální zařízení o výměře 2,86 m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2019*

 

20/2/18/RM  jmenuje členem školské rady Základní školy  Velká Bíteš, příspěvková organizace pana Ing. Libora Buchtu a pana Bc. Jiřího Dohnala.

odpovědnost: rada města

termín: 19.11.2018*

 

21/2/18/RM  rozhoduje uzavřít se spol. INGSTEP s.r.o., IČ: 29377340, se sídlem Sloup 192, 679 13 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.07.2018, jehož předmětem je prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení domova se zvláštním režimem do 31.12.2018 a prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace domova se zvláštním režimem pro stavební povolení do 30.11.2019.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

22/2/18/RM  schvaluje plán zimní údržby místních komunikací, kterou pro město Velká Bíteš zajišťují Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.

Dále RM rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na provádění zimní údržby v období 01.11.2018 do 31.03.2019 s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.11.2018*

 

23/2/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 2729/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 3900 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš dle žádosti č.j. MÚVB/8058/18.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.12.2018*

 

24/2/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku KVK-Klimatizace spol. s r.o., Zdráhalova 1478/11, 613 00 Brno, IČ: 26923718 a objednat dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení na školní družině na ulici Sadová ve Velké Bíteši za cenu 132.291 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23.11.2018*

 

25/2/18/RM doporučuje ZM stanovit svým neuvolněným členům za výkon jednotlivých funkcí odměny za měsíc takto:

 1. předseda komise rady města 2.900 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání komise. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

 2. člen finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 1.000 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání komise. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

 3. člen komise rady města 1.000 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání komise. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou odměny poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 03.12.2018*

 

26/2/18/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytovat za výkon jednotlivých funkcí fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města peněžitá plnění za měsíc takto:

 1. předseda komise rady města 100,- Kč a peněžité plnění bude navýšené o 2.800 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

 2. člen finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 100,- Kč a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

 3. člen komise rady města 100,- Kč a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání komise. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

 4. předseda osadního výboru zastupitelstva města 3.600 Kč, peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

 5. člen osadního výboru zastupitelstva města 100,- Kč a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou peněžité plnění poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 03.12.2018*

 

27/2/18/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 2/2018 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 03.12.2018 v 15:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

 2. Schválení programu zasedání

 3. Zřízení osadních výborů v částech města

  1. Určení počtu členů osadních výborů
  2. Volba předsedů a dalších členů osadních výborů
 4. Delegování zástupců města na valné hromady:

  1. Lesního družstva svazu obcí s.r.o.
  2. Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
  3. Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
 5. Rozpočtová opatření č. 10/2018,11/2018 a 12/2018 schválená RM na vědomí

 6. Rozpočtové opatření č. 13/2018 ke schválení

 7. Plnění rozpočtu k 31.10.2018

 8. Účetní výkazy k 30.09.2018 na vědomí

 9. Úvěr na revitalizaci ZŠ Tišnovská 115

 10. Rozpočet města na rok 2019

 11. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020-2021

 12. Grantové programy na rok 2019

 13. Dotace z rozpočtu města

 14. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva

 15. Rozhodnutí o peněžitých plněních za výkon funkce členů výborů a komisí

 16. Zápis z jednání finančního výboru

 17. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 139, p.č. 140 v k.ú. Košíkov

 18. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 376 v k.ú. Velká Bíteš

 19. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš

 20. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1127/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

 21. Úplatný převod části pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Velká Bíteš

 22. Úplatný převod části pozemku p.č. 1673 v k.ú. Velká Bíteš

 23. Úplatný převod pozemku p.č. 1397 a částí pozemků p.č. 1396, 1398 v k.ú. Velká Bíteš

 24. Směna pozemku p.č. 580/9 v k.ú. Velká Bíteš

 25. Dodatek č. 2 Smlouvy o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“

 26. Diskuze

 27. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 03.12.2018

 

 

 

 

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 2/2018 konané dne 19.11.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/2/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 2/2018 takto:

Zahájení, schválení programu schůze

Zápis RM č. 1/2018

Žádost Polikliniky Velká Bíteš o souhlas s přijetím darů

Sdělení Polikliniky Velká Bíteš

Koncepce činnosti FC PBS Velká Bíteš

Návrh rozpočtu města na rok 2019 a střednědobého výhledu města na roky 2020 a 2021

Přijetí úvěru na financování akce Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 – obě etapy

Rozpočtové opatření č. 13/2018

Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o úpravu rozpočtu

Grantové programy města Velká Bíteš na rok 2019

Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru

Úplatný převod části pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Velká Bíteš

Žádost o prodej části pozemku p.č. 1127/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

Smlouva o výpůjčce č.j. HSJI-32-207/E-2018 s HZS Kraje Vysočina

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

Úplatný převod pozemku p.č. 1397 a částí p.č. 1396 a 1398 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatný převod části pozemku p.č. 1673 v k.ú. Velká Bíteš

Dodatek č. 2 Smlouvy o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Odvlhčení části objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš“

Výpůjčka nebytového prostoru č. 103 v budově č.p. 7 v k.ú. Velká Bíteš

Školská rada ZŠ Velká Bíteš

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – dokumentace „Domova se zvláštním režimem“

Plán zimní údržby

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2729/1 v k.ú. Velká Bíteš

Vzduchotechnika ve školní družině Sadová Velká Bíteš

Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva

Rozhodnutí o peněžitých plněních za výkon funkce členů výborů a komisí

Program ZM č. 2/2018

Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 19.11.2018

 

2/2/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 1/2018 ze dne 12.11.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 19.11.2018

 

3/2/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím darů Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací pro středisko domov důchodců dle žádosti ze dne 19.11.2018.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.11.2018

 

4/2/18/RM bere na vědomí sdělení Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace „Odůvodnění navýšení žádosti o příspěvek na provoz 2019 a potřeba oprav a investic v následujících letech“ a pověřuje odbor majetkový zajištěním revizí vnitřních rozvodných sítí vodovodu a kanalizace v objektu Polikliniky Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

5/2/18/RM doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2019 včetně závazných ukazatelů v předloženém znění a střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 a 2021 v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 03.12.2018*

 

6/2/18/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 15 mil. Kč na profinancování investiční akce Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 03.12.2018*

 

7/2/18/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 13/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 03.12.2018*

 

8/2/18/RM doporučuje ZM snížit závazný ukazatel v rozpočtu města na rok 2018 pro Městskou knihovnu Velká Bíteš na mzdové a ostatní osobní výdaje o 13 tis. Kč a tyto prostředky ponechat v rozpočtu této organizační složky města na úhradu provozních výdajů.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 03.12.2018*

 

9/2/18/RM doporučuje ZM schválit Grantové programy na rok 2019 Sport a tělovýchova, Kultura a ostatní zájmová činnost a Finanční pomoc postiženým dětem v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 03.12.2018*

 

10/2/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní  školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7888/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.11.2018

 

11/2/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2667/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.800,- Kč. Kupující uhradí náklady související s úplatným převodem části předmětného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 03.12.2018*

 

12/2/18/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1127/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 250 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 03.12.2018*

 

13/2/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce č.j. HSJI-32-207/E-2018  s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČO 70885184 jako půjčitelem. 

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.11.2018*

 

14/2/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 1235/1 zahrada o výměře cca 130 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.12.2018*

 

15/2/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést za ceny stanovené znaleckým posudkem:

- část pozemku p.č. 1396 lesní pozemek o výměře cca 10 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 1398 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 15 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 1397 lesní pozemek o výměře cca 22 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 1397 lesní pozemek o výměře cca 146 m2 za cenu 600,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související s úplatným nabytí předmětných pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 03.12.2018*

 

16/2/18/RM – doporučuje ZM schválit úplatný převod části pozemku p.č. 1673 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.240,- Kč. Náklady související s koupí části uvedeného pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 03.12.2018*

 

17/2/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 03.12.2018*

 

18/2/18/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Odvlhčení v části objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš“ se zhotovitelem, ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 607 326 10, kterým se prodlužuje termín plnění díla a navyšuje se cena díla o 19.068,- Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

19/2/18/RM rozhoduje uzavřít s Informačním centrem a Klubem kultury Města Velká Bíteš, příspěvková organizace, IČ: 433 81 154, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01 smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru č. 103 nacházejícího se v budově č.p. 7, obč. vybavenost, která je součástí pozemku p.č. 155/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Nebytový prostor č. 103 tvoří kancelář o výměře 18,09 m2, kancelář o výměře 13,45 m2, předsíň o výměře 3,02 m2, předsíň o výměře 11,74 m2, kuchyňka o výměře 5,79 m2, sociální zařízení o výměře 2,86 m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2019*

 

20/2/18/RM  jmenuje členem školské rady Základní školy  Velká Bíteš, příspěvková organizace pana Ing. Libora Buchtu a pana Bc. Jiřího Dohnala.

odpovědnost: rada města

termín: 19.11.2018*

 

21/2/18/RM  rozhoduje uzavřít se spol. INGSTEP s.r.o., IČ: 29377340, se sídlem Sloup 192, 679 13 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.07.2018, jehož předmětem je prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení domova se zvláštním režimem do 31.12.2018 a prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace domova se zvláštním režimem pro stavební povolení do 30.11.2019.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

22/2/18/RM  schvaluje plán zimní údržby místních komunikací, kterou pro město Velká Bíteš zajišťují Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.

Dále RM rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na provádění zimní údržby v období 01.11.2018 do 31.03.2019 s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.11.2018*

 

23/2/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 2729/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 3900 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš dle žádosti č.j. MÚVB/8058/18.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.12.2018*

 

24/2/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku KVK-Klimatizace spol. s r.o., Zdráhalova 1478/11, 613 00 Brno, IČ: 26923718 a objednat dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení na školní družině na ulici Sadová ve Velké Bíteši za cenu 132.291 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23.11.2018*

 

25/2/18/RM doporučuje ZM stanovit svým neuvolněným členům za výkon jednotlivých funkcí odměny za měsíc takto:

předseda komise rady města 2.900 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání komise. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

člen finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 1.000 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání komise. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

člen komise rady města 1.000 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání komise. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou odměny poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 03.12.2018*

 

26/2/18/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytovat za výkon jednotlivých funkcí fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města peněžitá plnění za měsíc takto:

předseda komise rady města 100,- Kč a peněžité plnění bude navýšené o 2.800 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

člen finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 100,- Kč a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

člen komise rady města 100,- Kč a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání komise. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

předseda osadního výboru zastupitelstva města 3.600 Kč, peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

člen osadního výboru zastupitelstva města 100,- Kč a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou peněžité plnění poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 03.12.2018*

 

27/2/18/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 2/2018 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 03.12.2018 v 15:00 hodin

Program zasedání:

1.     Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

2.     Schválení programu zasedání

3.     Zřízení osadních výborů v částech města

 1. Delegování zástupců města na valné hromady:

 2. Rozpočtová opatření č. 10/2018,11/2018 a 12/2018 schválená RM na vědomí

 3. Rozpočtové opatření č. 13/2018 ke schválení

 4. Plnění rozpočtu k 31.10.2018

 5. Účetní výkazy k 30.09.2018 na vědomí

 6. Úvěr na revitalizaci ZŠ Tišnovská 115

 7. Rozpočet města na rok 2019

 8. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020-2021

 9. Grantové programy na rok 2019

 10. Dotace z rozpočtu města

 11. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva

 12. Rozhodnutí o peněžitých plněních za výkon funkce členů výborů a komisí

 13. Zápis z jednání finančního výboru

 14. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 139, p.č. 140 v k.ú. Košíkov

 15. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 376 v k.ú. Velká Bíteš

 16. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš

 17. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1127/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

 18. Úplatný převod části pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Velká Bíteš

 19. Úplatný převod části pozemku p.č. 1673 v k.ú. Velká Bíteš

 20. Úplatný převod pozemku p.č. 1397 a částí pozemků p.č. 1396, 1398 v k.ú. Velká Bíteš

 21. Směna pozemku p.č. 580/9 v k.ú. Velká Bíteš

 22. Dodatek č. 2 Smlouvy o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“

 23. Diskuze

27.  Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 03.12.2018