1/18 - 12.11.2018 Usnesení rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 1/2018 konané dne 12.11.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/1/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 1/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č.121/2018
 3. Pojistná smlouva č. 2731319909 o pojištění majetku a odpovědnosti – dodatek č. 5
 4. Zápis z 5. zasedání dozorčí rady TS Velká Bíteš
 5. Aktualizace vnitřních předpisů města Velká Bíteš
 6. Stanovení tajemníků výborů zastupitelstva města
 7. Účetní závěrky příspěvkových organizací města Velká Bíteš k 30.09.2018
 8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 6/97/18/BDV
 9. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Agro Záblatí, a.s.
 10. Dodatek č. 1 smlouvy zakládající právo provést stavbu
 11. Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 376 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Zřízení nových odběrných míst – Smlouva o připojení k distribuční síti E.ON
 13. Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o uzavření v období vánočních svátků
 14. Nevyhovující doba dozvuku v tělocvičně ZŠ Velká Bíteš
 15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“
 16. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 17. Záměr směny části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Žádost FC PBS Velká Bíteš z.s. o dotaci
 19. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 12.11.2018

 

2/1/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 121/2018 ze dne 31.10.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 31.10.2018

 

3/1/18/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 Pojistné smlouvy č. 2731319909 se společností UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 20.11.2018*

 

4/1/18/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:

-       bere na vědomí zápis z 4. zasedání dozorčí rady TS ze dne 04.10.2018

-       schvaluje ceník prací a služeb pro rok 2019

-       schvaluje plán investic pro rok 2019.

odpovědnost: jednatel TS

termín: průběžně

 

5/1/18/RM – schvaluje s účinností od 01.12.2018 aktualizovanou Směrnici k tvorbě a čerpání sociálního fondu a Směrnici pro vedení účetnictví města Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 01.12.2018*

 

6/1/18/RM stanoví tajemnicí finančního výboru vedoucí odboru finančního a tajemnicí kontrolního výboru referentku odboru správního.

odpovědnost: tajemnice výboru

termín: volební období 2018 – 2022*

 

7/1/18/RM bere na vědomí účetní závěrky k 30.09.2018 příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš.

 

8/1/18/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem KAVYL, spol. s r.o., 675 75 Mohelno 563 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 6/97/18/BDV, kterým se snižuje cena díla o 68.183,50 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

9/1/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu ze dne 01.01.2008 uzavřené se spol. Agro Záblatí, a.s., IČ: 607 28 353, se sídlem Záblatí 63, 594 53 Osová Bítýška jako nájemcem ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.08.2014 spočívající v aktualizaci předmětu nájmu dle evidence v katastru nemovitostí dle předložené přílohy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

10/1/18/RM rozhoduje uzavřít se spoluvlastníky pozemku p.č. 2539/115 v k.ú. a obci Velká Bíteš dodatek č. 1 smlouvy zakládající právo provést stavbu za účelem smluvního ošetření:

- bezúplatného uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k přípojkám a pilíři umístěným na předmětném pozemku,

- závazku vlastníků udržovat sjezd na pozemek na vlastní náklady (letní a zimní údržba),

- učinění opatření, aby nedošlo k poškození komunikací a jejich součástí těžkou technikou, příp. zajištění jejich opravy, popř. úhrada poškozené věci.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

11/1/18/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 376 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 197 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 05.12.2018*

 

12/1/18/RM rozhoduje neuzavřít s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. předloženou smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12448044.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

13/1/18/RM schvaluje uzavření knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš ve dnech 21.12.2018 - 31.12.2018.

odpovědnost: knihovnice

termín: 21.12.2018

 

14/1/18/RM – rozhoduje odložit přípravu realizace akustických opatření v tělocvičně Základní školy Velká Bíteš v budově na adrese: Sadová 579, Velká Bíteš na rok 2020.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

15/1/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se mění předmět plnění, snižuje cena díla o 57.323,93 Kč včetně DPH a prodlužuje termín dokončení stavby o 5 dní.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26.11.2018*

 

16/1/18/RM – rozhoduje pokácet 2 ks osiky na pozemku parc.č. 352/1 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města s tím, že po dohodě s majetkovým odborem zajistí investor náhradní výsadbu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

17/1/18/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 160 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

18/1/18/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z rozpočtu města na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/7691/18  ve výši 200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 05.12.2018