121/18 - 31.10.2018 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 121/2018 konané dne 31.10.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/121/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 121/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č.120/2018
 3. Rozpočtové opatření č. 12/2018
 4. Výplata odměny při skončení funkčního období
 5. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 6. Výměna hadic v hydrantech BD na adrese Velká Bíteš, U Stadionu 475 a 548
 7. Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 12.10.2012 – pronájem lesní půdy
 8. Směna pozemku p.č. 580/9 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 10. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 č. j. MÚVB/7365/18
 11. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení
 12. Výroční zpráva SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš za školní rok 2017/2018
 13. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš
 14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení vrtu na chatě „Letná“ ve Velké Bíteši
 15. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 31.10.2018*

 

2/121/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 120/2018 ze dne 22.10.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 31.10.2018

 

3/121/18/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 12/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 06.11.2018*

 

4/121/18/RM rozhoduje, že uvolněnému členovi zastupitelstva města Velká Bíteš, který splňuje zákonem stanovené podmínky pro výplatu odměny při skončení funkčního období, bude tato odměna vyplacena jednorázově v platech za měsíc listopad 2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.12.2018*

 

5/121/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.12.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

6/121/18/RM bere na vědomí informace předložené odborem majetkovým k případné výměně hadic v hydrantech bytových domů na adrese Velká Bíteš, U Stadionu 475, 548 a pověřuje odbor majetkový zajištěním vypracování aktuální požární zprávy pro bytový dům U Stadionu 548 a dořešením případných nedostatků, které vyplynou z požární zprávy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

7/121/18/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12.10.2012 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví města ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o nájemném za pronájem lesní půdy za období od 01.11.2018 do 31.12.2018 ve výši 4 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 05.11.2018*

 

8/121/18/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 580/9 zahrada o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 589/2 zahrada o výměře cca 28 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s úhradou za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 120,- Kč/m2 ze strany města. Město Velká Bíteš uhradí náklady související s výše uvedenou směnou pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.12.2018*

 

9/121/18/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese U Stadionu 548, Velká Bíteš ke dni 31.10.2018.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 01.11.2018*

 

10/121/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/7365/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.11.2018

 

11/121/18/RM bere na vědomí informace paní ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace o okolnostech krádeže hotovosti v lednu letošního roku a o tom, že vzniklá škoda bude uhrazena z nákladového účtu MŠ č. 547 Manka a škody.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2018

 

12/121/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu:

- plynárenského zařízení – STL plynovod – dimenze DN, ø 63 o délce 776,2 m + 51 ks přípojek – dimenze DN, ø 32 o délce 370,7 m v k.ú. Velká Bíteš - lokalita Pod Základní školou – II. etapa na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 27.910,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

13/121/18/RM – bere na vědomí výroční zprávu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace za školní rok 2017/2018.

 

14/121/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 01.11.2018*

 

15/121/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Hydrogeologického průzkumu na pozemku par. č. 2568 v k. ú. Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou a vodní dílo – vrtanou studnu jako zdroj pitné vody – chata „Letná““ se zhotovitelem HS geo s.r.o., Absolonova 2a, 624 00 Brno; IČ: 269 17 785, kterým se navyšuje cena dílo o 48.500,- Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*