120/18 - 22.10.2018 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 120/2018 konané dne 22.10.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/120/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 120/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č.119/2018
 3. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 4. Žádost MC Bítešáček o souhlas s konáním akce dne 11.11.2018
 5. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 6. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 7. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 8. Smlouvy o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 9. Rozpočtové opatření č. 11/2018
 10. Úplatný převod části pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování infrastruktury
 12. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
 13. Výroční zpráva ZŠ a PŠ Velká Bíteš za školní rok 2017/2018
 14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 15. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o projednání omezení provozu
 16. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s přijetím daru
 17. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 18. Program ustavujícího zasedání ZM
 19. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 22.10.2018*

 

2/120/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 119/2018 ze dne 08.10.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 22.10.2018

 

3/120/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelového finančního daru Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6760/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.10.2018

 

4/120/18/RM rozhoduje souhlasit s pořádáním akce Svatomartinský průvod světýlek dne 11.11.2018 dle žádosti MC Bítešáček č.j. MÚVB/6784/18.

odpovědnost: starosta

termín: 31.10.2018

 

5/120/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6809/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.10.2018

 

6/120/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš od 01.11.2018 za nájemné 65,–Kč/m2/měsíc a na dobu neurčitou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

7/120/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

8/120/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akce „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace Na Vyhlídce“ ve výši Kč 1.425.766,- a „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Lípová - Strojní“ ve výši Kč 3.230.269,- a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace Babinec – 2. etapa“, kterým se navyšuje příspěvek o Kč 95.580,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.11.2018*

 

9/120/18/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 11/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.10.2018*

 

10/120/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2435/1 oddělené geometrickým plánem č. 2589-24/2018 a nově označené p.č. 2435/7 zahrada o výměře 2 m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

11/120/18/RM rozhoduje uzavřít předloženou Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování dopravní a technické infrastruktury mezi městem Velká Bíteš a .

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

12/120/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

13/120/18/RM bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za školní rok 2017/2018.

 

14/120/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se mění termín dokončení 1. etapy, předmět plnění a navyšuje se cena díla o 1.639.064,32 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 02.11.2018*

 

15/120/18/RM – rozhoduje souhlasit s omezením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace dle žádosti paní ředitelky o projednání omezení č.j. MÚVB/7154/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 29.10.2018

 

16/120/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7155/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.10.2018

 

17/120/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7183/18.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.10.2018

 

18/120/18/RM navrhuje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 1/2018 takto:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu členy zastupitelstva
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu zasedání
 5. Volba starosty a místostarosty
  1. Určení počtu místostarostů
  2. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
  3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. Volba starosty
  5. Volba místostarosty
 6. Volba členů rady města
  1. Určení počtu členů rady města
  2. Určení způsobu volby dalších členů rady města
  3. Volba dalších členů rady města
 7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. Volba předsedy finančního výboru
  3. Volba předsedy kontrolního výboru
  4. Volba dalších členů finančního výboru
  5. Volba dalších členů kontrolního výboru
 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 9. Rozhodnutí o plněních pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích
 10. Diskuze
 11. Závěr

 

odpovědnost: rada města

termín: 05.11.2018