Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 120/18 - 22.10.2018 Usnesení rady města

  Pozn.

  * - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

   

   

  SOUHRN USNESENÍ

  ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 120/2018 konané dne 22.10.2018 v zasedací síni radnice

   

  Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

   

  1/120/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 120/2018 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č.119/2018
  3. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
  4. Žádost MC Bítešáček o souhlas s konáním akce dne 11.11.2018
  5. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
  6. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš
  7. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
  8. Smlouvy o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
  9. Rozpočtové opatření č. 11/2018
  10. Úplatný převod části pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš
  11. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování infrastruktury
  12. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
  13. Výroční zpráva ZŠ a PŠ Velká Bíteš za školní rok 2017/2018
  14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
  15. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o projednání omezení provozu
  16. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s přijetím daru
  17. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
  18. Program ustavujícího zasedání ZM
  19. Závěr

  odpovědnost: rada města

  termín: 22.10.2018*

   

  2/120/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 119/2018 ze dne 08.10.2018.

  odpovědnost: rada města

  termín: 22.10.2018

   

  3/120/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelového finančního daru Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6760/18.

  odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

  termín: 31.10.2018

   

  4/120/18/RM rozhoduje souhlasit s pořádáním akce Svatomartinský průvod světýlek dne 11.11.2018 dle žádosti MC Bítešáček č.j. MÚVB/6784/18.

  odpovědnost: starosta

  termín: 31.10.2018

   

  5/120/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6809/18.

  odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

  termín: 31.10.2018

   

  6/120/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš od 01.11.2018 za nájemné 65,–Kč/m2/měsíc a na dobu neurčitou.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 31.10.2018*

   

  7/120/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 31.10.2018*

   

  8/120/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akce „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace Na Vyhlídce“ ve výši Kč 1.425.766,- a „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Lípová - Strojní“ ve výši Kč 3.230.269,- a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace Babinec – 2. etapa“, kterým se navyšuje příspěvek o Kč 95.580,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 10.11.2018*

   

  9/120/18/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 11/2018.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 31.10.2018*

   

  10/120/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2435/1 oddělené geometrickým plánem č. 2589-24/2018 a nově označené p.č. 2435/7 zahrada o výměře 2 m2.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 30.11.2018*

   

  11/120/18/RM rozhoduje uzavřít předloženou Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování dopravní a technické infrastruktury mezi městem Velká Bíteš a .

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 31.12.2018*

   

  12/120/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 31.10.2018*

   

  13/120/18/RM bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za školní rok 2017/2018.

   

  14/120/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se mění termín dokončení 1. etapy, předmět plnění a navyšuje se cena díla o 1.639.064,32 Kč bez DPH.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 02.11.2018*

   

  15/120/18/RM – rozhoduje souhlasit s omezením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace dle žádosti paní ředitelky o projednání omezení č.j. MÚVB/7154/18.

  odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

  termín: 29.10.2018

   

  16/120/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7155/18.

  odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

  termín: 31.10.2018

   

  17/120/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7183/18.

  odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

  termín: 31.10.2018

   

  18/120/18/RM navrhuje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 1/2018 takto:

  1. Zahájení
  2. Složení slibu členy zastupitelstva
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu zasedání
  5. Volba starosty a místostarosty
   1. Určení počtu místostarostů
   2. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
   3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
   4. Volba starosty
   5. Volba místostarosty
  6. Volba členů rady města
   1. Určení počtu členů rady města
   2. Určení způsobu volby dalších členů rady města
   3. Volba dalších členů rady města
  7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
   1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
   2. Volba předsedy finančního výboru
   3. Volba předsedy kontrolního výboru
   4. Volba dalších členů finančního výboru
   5. Volba dalších členů kontrolního výboru
  8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  9. Rozhodnutí o plněních pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích
  10. Diskuze
  11. Závěr

   

  odpovědnost: rada města

  termín: 05.11.2018

   

   

   

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.