119/18 - 08.10.2018 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 119/2018 konané dne 8.10.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/119/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 119/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č.118/2018
 3. Smlouva o zajištění školení a výcviku strážníků
 4. Pojistná smlouva č. 2731319909 o pojištění majetku a odpovědnosti – dodatek č. 4
 5. Rozpočtové opatření č. 10/2018
 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Výměna oken v části objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš – I. etapa“
 7. Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Oprava cesty mezi místními částmi Jáchymov – Holubí Zhoř“
 8. Organizační řád ZŠ Velká Bíteš
 9. Stavební úpravy a přístavba MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš
 10. Nájemní smlouva k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš
 11. Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 12.10.2012 – pronájem lesní půdy
 12. Koordinátor BOZP na stavbě „Inženýrské sítě, lokalita Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš“
 13. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 14. Žádost o povolení autobusové zastávky
 15. Dodatek č. 1 Smlouvy o zapojení do projektu „KDOTANCUJENEZLOBÍ – ANI VE ŠKOLCE“
 16. Výsledek šetření stížnosti ČŠI
 17. Zpracování žádostí o dotaci na akce Domov se zvláštním režimem a Speciální škola
 18. Cenová nabídka na provedení vrtu na chatě „Letná“ ve Velké Bíteši
 19. Záchranný archeologický průzkum Lipová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš
 20. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 08.10.2018*

 

2/119/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 118/2018 ze dne 24.09.2018.

 

3/119/18/RM rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o zajištění školení a výcviku strážníků č. 82181700 s poskytovatelem Statutární město Brno – Městská policie Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno; IČ: 449 92 785.

odpovědnost: starosta

termín: 31.10.2018

 

4/119/18/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 Pojistné smlouvy č. 2731319909 s firmou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 20.10.2018*

 

5/119/18/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 10/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.10.2018*

 

6/119/18/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Výměna oken v části objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš – I. etapa“, kterým se prodlužuje termín plnění díla.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

7/119/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV02500.0029) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Oprava cesty mezi místními částmi Jáchymov – Holubí Zhoř“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

8/119/18/RM bere na vědomí Organizační řád Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace platný od 01.09.2018

 

9/119/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy a přístavba MŠ Masarykovo nám. 86, Velká Bíteš,- změna stavby před dokončením“, ve výši 195.778,- Kč včetně DPH a předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

10/119/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš od 01.11.2018 za nájemné 37,06 Kč/m2/měsíc a na dobu neurčitou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

11/119/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu vyplývajícího z nájemní smlouvy uzavřené dne 12.10.2012 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví města ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o výši nájemného za pronájem lesní půdy za listopad- prosinec roku 2018 stanoveného takto:

- 4 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.10.2018*

 

12/119/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě „Inženýrské sítě, lokalita Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš“ za cenu 10.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

13/119/18/RM rozhoduje pokácet 1ks zeravu západního na pozemku parc.č. 849/4 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.10.2018*

 

14/119/18/RM rozhoduje souhlasit se zřízením zastávky na znamení u M-paláce v Brně pro autobusový spoj BDS-BUS, s.r.o. z Velké Bíteše do Brna s odjezdem v 7:05 hodin.

odpovědnost: starosta

termín: 30.10.2018

 

15/119/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zapojení do projektu „KDOTANCUJENEZLOBÍ – ANI VE ŠKOLCE“ s Mighty Shake Zastávka, z.s., Hutní Osada 14, 664 84 Zastávka, v předloženém znění.

odpovědnost:  starosta                                   

termín: 31.10.2018

 

16/119/18/RM – bere na vědomí výsledek šetření České školní inspekce č.j. ČŠIJ-1392/18-J o šetření stížnosti na Základní školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci a odpověď starosty města ze dne 05.10.2018.

 

17/119/18/RM – rozhoduje přijmout část cenové nabídky firmy INVESTINŽENÝRING a.s., se sídlem v Brně, Kapucínské nám. 5, IČ: 60742470 ze dne 03.10.2018 v celkové výši 445.000,- Kč bez DPH, 538.450,- Kč s DPH.

Pro Domov se zvláštním režimem rozhoduje přijmout paušální cenu za služby 50.000,- Kč bez DPH, 60.500,- Kč s DPH a provizi v případě udělení dotace 190.000,- Kč bez DPH, 229.900,- Kč s DPH. Pro Speciální školu rozhoduje přijmout paušální cenu za služby 50.000,- Kč bez DPH, 60.500,- Kč s DPH a provizi v případě udělení dotace 155.000,- Kč bez DPH, 187.550,- Kč s DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

18/119/18/RM – rozhoduje přijmout od firmy HS geo s.r.o., Absolonova 2a, 624 00 Brno; IČ: 269 17 785 cenovou nabídku ve výši 110.000,- Kč bez DPH / 133.100,- Kč s DPH za provedení vrtané studny na chatě „Letná“ ve Velké Bíteši a současně rada města rozhoduje s danou firmou uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

19/119/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ARCHAIA Brno z. ú., Bezručova 78/15, 602 00 Brno; IČ: 26268469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Inženýrské sítě, lokalita Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš“ za cenu 13.600,- Kč bez DPH / 16.456,- Kč včetně DPH a současně rada města rozhoduje s danou firmou uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*