118/18 - 24.09.2018 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 118/2018 konané dne 24.09.2018 v zasedací síni radnice

 

 Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/118/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 118/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o příspěvek na investici
 3. Zápis RM č.117/2018
 4. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení účetních odpisů
 5. Schválení ústřední inventarizační komise
 6. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě a z nejvyššího počtu žáků ve třídě    
 7. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací města Velká Bíteš
 8. Informace TS Velká Bíteš o situaci v lesním hospodářství
 9. Výroční zpráva ZŠ Velká Bíteš za školní rok 2017/2018
 10. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 11. Záměr prodeje a pronájmu části pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Záměr prodeje pozemků p.č. 130, 139 v k.ú. Košíkov
 13. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 14. Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
 15. Nájemní smlouva bytu, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš
 16. Nájemní smlouva k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš
 17. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 18. Telekomunikační zařízení na budovách města
 19. Nájemní smlouva k nebytovému prostoru, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš
 20. Návrh řešení dispozičního uspořádání plánované výstavby v lokalitě U Stadionu
 21. Žádost ZŠ Velká Bíteš o přidělení lokality k výsadbě lípy
 22. Uzavření kupní smlouvy na kuchyňskou linku – byt, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 23. Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení
 24. Podmáčená komunikace v Holubí Zhoři
 25. Smlouva o dílo – pásková mechanika
 26. Záměr prodeje pozemku p.č. 5306 v k.ú. Holubí Zhoř
 27. Dodatek č. 1 Smlouvy o zapojení do projektu „KDOTANCUJENEZLOBÍ – ANI VE ŠKOLCE“
 28. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 29. Platový výměr ředitelky ZŠ a PŠ Velká Bíteš
 30. Přeložka elektro kabelu NN při stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“
 31. Cenová nabídka na projekční práce Velká Bíteš – ulice U Stadionu a Družstevní
 32. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 24.09.2018*

 

2/118/18/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 4/117/18/RM ze dne 10.09.2018 a nahradit ho novým usnesením ve znění:

RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města na rok 2018 investiční příspěvek pro Polikliniku Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci ve výši Kč 72.086,- na pořízení elektrického vakového zvedáku pro imobilní klienty a ve výši Kč 318.115,- na pořízení přístroje pro dekontaminaci odpadu.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 24.09.2018*

 

3/118/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 117/2018 ze dne 10.09.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 24.09.2018

 

4/118/18/RM schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2018 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6117/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2018

 

5/118/18/RM schvaluje ústřední inventarizační komisi pro zajištění inventur majetku města Velké Bíteše za rok 2018.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

6/118/18/RM rozhoduje povolit Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální (třída VI.), výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠ speciální (třída I.) a ve třídě ZŠ speciální (třída II.), a to dle žádosti ředitelky školy doručené zřizovateli dne 18.09.2018 pod č.j. MÚVB/6264/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 25.09.2018

 

7/118/18/RM rozhoduje provést kontroly hospodaření u všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš za období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 v průběhu měsíce října a listopadu 2018 a pověřuje odbor finanční MěÚ Velká Bíteš jejich zajištěním. Součástí kontrol bude i prověření realizace doporučení z kontrol minulých. Protokoly z těchto kontrol budou předloženy radě města společně s účetními závěrkami příspěvkových organizací při jejich schvalování.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2018*

 

8/118/18/RM bere na vědomí informaci jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. o stavu městských lesů s ohledem na kůrovcovou kalamitu.

 

9/118/18/RM bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za školní rok 2017/2018.

 

10/118/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6364/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.09.2018

 

11/118/18/RM rozhoduje

a) zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2667/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

b) zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 2667/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.10.2018*

 

12/118/18/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemků p.č. 130 zahrada o výměře 36 m2 a p.č. 139 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.10.2018*

 

13/118/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

14/118/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2020 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

15/118/18/RMrozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2020, za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

16/118/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš od 01.10.2018 za nájemné 65,–Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva a na dobu neurčitou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

17/118/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

18/118/18/RM – bere na vědomí předložený přehled o telekomunikačních zařízeních, která se nachází na budovách v majetku města Velká Bíteš a pověřuje odbor majetkový zajištěním aktualizace smlouvy uzavřené.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

19/118/18/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru na adrese: Masarykovo náměstí 67, 595 01 Velká Bíteš. Datum ukončení nájmu: 31.10.2018

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

20/118/18/RM – souhlasí se zpracovanou koncepční studií zástavby části lokality U Stadionu, na které má být umístěna novostavba Domova se zvláštním režimem. Dále souhlasí s rozsahem a dispozičním řešení tohoto sociálního objektu a pověřuje odbor majetkový zajištěním pokračování příprav plánované výstavby v uvedené lokalitě.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.10.2018*

 

21/118/18/RM – souhlasí s výsadbou lípy na pozemku města v souvislosti s oslavami 100 let od vzniku Československé republiky a pověřuje odbor majetkový určením místa pro výsadbu Základní škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci.

odpovědnost: vedoucí odboru majetkového, ředitelka příspěvkové organizace

termín: 28.10.2018

 

22/118/18/RM – rozhoduje odkoupit kuchyňskou linku za kupní cenu 19.470 Kč a uzavřít s ní kupní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

23/118/18/RM – rozhoduje uzavřít předložený právní úkon: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.

Rada města dále rozhoduje předat právnímu zástupci dluh nájemce na nájemném k vymáhání soudní cestou v případě, že tento nájemce neuzavře s městem dohodu o splácení dluhu do stanoveného termínu nebo nebude v souladu s uzavřenou dohodou dluh splácet.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2018*

 

24/118/18/RM – souhlasí se zrealizovaným zrušením stávajícího propustku a s obnovením odvodňovacího žlabu v místě napojení cesty ležící na pozemku parc.č. 5299 v k.ú. Holubí Zhoř. Současně RM rozhoduje upravit spodní sjezd a zrušit horní část příjezdové cesty, která bude zavezena ornicí a oseta travou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

25/118/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo v celkové výši 129.170 Kč s DPH na dodávku zálohovacího zařízení.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.10.2018*

 

26/118/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 5036 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

27/118/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se mění termín dokončení 1. etapy a osoba stavbyvedoucího.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 05.10.2018*

 

28/118/18/RM – schvaluje platový výměr ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace s účinností od 01.10.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 01.10.2018*

 

29/118/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu č. 13012330 o přeložce zařízení distribuční soustavy – elektrického kabelu na pozemku parc. č. 2539/97 ve Velké Bíteši se společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591 s předpokládanými náklady ve výši 163.720 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 05.10.2018*

 

30/118/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku APC SILNICE s.r.o., projektová a inženýrská společnost, Jana Babáka 11, 612 00 Brno, na projekční práce akce „Velká Bíteš – ulice U Stadionu a Družstevní“ za cenu 240.000 Kč bez DPH, což je 290.400 Kč včetně DPH a práce v rozsahu předložené CN objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*