117/18 - 10.09.2018 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 117/2018 konané dne 10.09.2018 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/117/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 117/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č.116/2018
 3. Smlouvy o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 4. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o příspěvek na investici
 5. Rozpočtové opatření č. 9/2018
 6. Otevřený dopis současným zastupitelům
 7. Žádost ICKK o navýšení limitu mzdových prostředků
 8. Žádost ICKK o navýšení příspěvku na provoz
 9. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4693 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování infrastruktury - Košíkov
 11. Revokace usnesení č. 10/24/18/ZM - úplatné nabytí části p.č. 88 v k.ú. Košíkov
 12. Úplatné nabytí části pozemku p.č. st. 459 a části pozemku p.č. 461 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Pronájem nebytových prostor – část budovy č.p. 85 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Pronájem nebytových prostor – část budovy č.p. 86 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 599 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Záměr prodeje částí pozemků p.č. 143, 144/1 v k.ú. Košíkov
 17. Výsledek šetření stížnosti ČŠI
 18. Žádost ICKK o ponechání finančních darů v organizaci
 19. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o schválení účetních odpisů
 20. Dodatek č.1 k SOD na vyhotovení ÚPD pro Změnu č. 8 ÚP města Velká Bíteš
 21. Úplatný převod části p.č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Program ZM č. 25/2018
 23. Úplatný převod bytové jednotky č. 275/3 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Směna části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Směna části pozemku p.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Záměr směny p.č. 580/9 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Žádost Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš o poskytnutí příspěvku na zastínění oken
 28. Pořízení 2 ks defibrilačního přístroje
 29. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 10.09.2018

 

2/117/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 116/2018 ze dne 27.08.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 10.09.2018

 

3/117/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akce „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Rajhradská“ ve výši Kč 228.000,- a „Velká Bíteš – rekonstrukce kanalizace Za Uličkami“ ve výši Kč 58.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2018*

 

4/117/18/RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města na rok 2018 investiční příspěvek pro Polikliniku Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci ve výši Kč 43.261,- na pořízení elektrického vakového zvedáku pro imobilní klienty a ve výši Kč 318.115,- na pořízení přístroje pro dekontaminaci odpadu.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 24.09.2018*

 

5/117/18/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 9/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 24.09.2018*

 

6/117/18/RM bere na vědomí vyjádření nesouhlasného stanoviska k záměru směny části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Velká Bíteš doručené pod č.j. MÚVB/5240/18 dne 06.08.2018 a otevřený dopis současným členům ZM Velké Bíteše k záměru směny části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Velká Bíteš doručený pod č.j. MÚVB/5875/18 dne 03.09.2018.*

 

7/117/18/RM doporučuje ZM navýšit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2018 na mzdové a ostatní osobní výdaje pro Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizaci, středisko Kulturní dům, na 600 tis. Kč.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 24.09.2018*

 

8/117/18/RM doporučuje ZM navýšit v rozpočtu města na rok 2018 příspěvek na provoz pro Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizaci, o 399 tis. Kč.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 24.09.2018*

 

9/117/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4693 orná půda o výměře cca 704 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24.09.2018*

 

10/117/18/RM rozhoduje uzavřít předloženou Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování dopravní a technické infrastruktury mezi městem Velká Bíteš a .

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

11/117/18/RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 10/24/18/ZM a nahradit ho novým usnesením ve znění:

ZM rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 88 zahrada o výměře 25 m2 v k.ú. Košíkov za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že město na vlastní náklady zajistí a vybuduje na nově vznikající hranici pozemků nové oplocení, a to betonový taras, kovové sloupky a dřevěné laťky včetně výsadby habrového živého plotu o výšce cca 150 cm s případnou náhradou sazenic v případě jejich úhynu do dvou let od jejich výsadby. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24.09.2018*

 

12/117/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. st. 459 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 4742 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 a část pozemku p.č. 461 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 461/2 zahrada o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24.09.2018*

 

13/117/18/RM rozhoduje zrušit usnesení č.13/112/18/RM ze dne 25.06.2018 bez náhrady.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

14/117/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 86, obč. vyb., která je součástí pozemku p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 106 o výměře 143,28 m2 včetně příslušenství na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce s účinností od 01.10.2018 za nájemné ve výši

- prodejna o výměře 51,48 m2 za nájemné ve výši 1400,- Kč/m2/rok,

- chodba o výměře 8,75 m2 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok,

- kancelář o výměře 7,72 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok,

- sklad č. 1 o výměře 23,31 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok,

- sklad č. 2 o výměře 13,05 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok,

- sklad č. 3 o výměře 16,5 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok,

- sociální zařízení o výměře 8,93 m2 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok,

- sklad č. 4 o výměře 13,55 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok

s .

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

15/117/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 599 zahrada o výměře cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s nabytím části uvedeného pozemku uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24.09.2018*

 

16/117/18/RM – v návaznosti na žádost SH ČMS-Sboru dobrovolných hasičů Košíkov, IČ: 657 58 102, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš o úplatný převod části pozemku p.č. 144/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 75 m2 a části pozemku p.č. 143 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 30 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš pověřuje odbor majetkový zpracováním návrhu řešení využití tohoto území.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

17/117/18/RM bere na vědomí výsledek šetření České školní inspekce č.j. ČŠIJ-1353/18-J o šetření stížnosti na Základní školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci.

 

18/117/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/5999/18.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.09.2018

 

19/117/18/RM – schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2018 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6010/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2018

 

20/117/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 02/2016 na vyhotovení ÚPD pro Změnu č. 8 ÚP města Velká Bíteš včetně dokumentace právního stavu (úplného znění) po vydání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš s dle návrhu dodatku č.1 SOD č. 02/2016 v předloženém znění.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 10.10.2018*

 

21/117/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2539/70 orná půda o výměře cca 486 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 372,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s koupí části uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24.09.2018*

 

22/117/18/RM – navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 25/2018 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 24.09.2018 v 17:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtová opatření č. 5/2018, 6/2018, 7/2018 a 8/2018 schválená RM na vědomí
 4. Rozpočtové opatření č. 9/2018 ke schválení
 5. Plnění rozpočtu k 31. 08. 2018
 6. Dotace z rozpočtu města
 7. Zápis z jednání finančního výboru
 8. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 2539/1, p.č. 2538/11, p.č. 2539/84, p.č. 2539/85 a pozemku p.č. 2539/63 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 2469/1 a p.č. 2473/6 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatné nabytí části pozemku p.č. st. 459 a části pozemku p.č. 461 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4693 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 599 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Revokace usnesení č. 10/24/18/ZM
 14. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Směna části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Zamítnutí úplatného převodu částí pozemků p.č. 65, 66, 67 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 17. Nevyhovění žádosti o prodloužení lhůty k výstavbě RD na pozemku p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 18. Směna části pozemku p.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Směna části pozemku p.č. 23 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 20. Úplatný převod bytové jednotky č. 275/3 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Návrh úplatného převodu spoluvlastnického podílu města Velká Bíteš k bytovému domu č.p. 282 na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši
 22. Diskuze
 23. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 24.09.2018

 

23/117/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést

- bytovou jednotku č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id. 82/1000

z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 832.160,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24.09.2018*

 

24/117/18/RM – doporučuje ZM směnit pozemky p.č. p.č. 2940/1 o výměře 232 m2 a p.č. 2942/8 trvalý travní porost o výměře 2884 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2 za část pozemku p.č. 1556/1 orná půda o výměře cca 800 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do podílového spoluvlastnictví za cenu obvyklou 1.500,- Kč/m2. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků by byl doplacen městu Velká Bíteš. Náklady související se směnou by smluvní strany hradily rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24.09.2018*

 

25/117/18/RM – doporučuje ZM směnit části pozemku p.č. 2539/93 orná půda o výměře cca 84 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 2538/26 trvalý travní porost o výměře 316 m2 a část pozemku p.č. 2539/94 orná půda o výměře cca 33 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24.09.2018*

 

26/117/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 580/9 zahrada o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

27/117/18/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města na rok 2018 příspěvek na zastínění oken pro Základní školu a Praktickou školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci, ve výši 21.653,- Kč.  

odpovědnost: odbor finanční

termín: 24.09.2018*

 

28/117/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Medsol s.r.o., Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 – Vokovice na 1 kus defibrilačního přístroje pro potřeby městské policie a na 1 kus defibrilačního přístroje pro potřeby jednotky SDH Velká Bíteš ve výši 46.900 Kč bez DPH za 1 kus.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.09.2018*

 

 

 

 

AeV7ee3ieg