116/18 - 27.08.2018 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 116/2018 konané dne 27.08.2018 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/116/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 116/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č.115/2018
 3. Poděkování za finanční podporu
 4. Pojistná smlouva č. 2731319909 o pojištění majetku a odpovědnosti – dodatek č. 3
 5. Pojistná smlouva pro předměty umělecké a sběratelské hodnoty
 6. Výměna plynových kotlů „B“ v bytovém domě na Návrší č.p. 250 ve Velké Bíteši
 7. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 8. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš
 9. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš
 10. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 11. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 12. Žádost o prodej částí pozemků p.č. 65, 66, 67 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 13. Poděkování členům zásahové jednotky SDH Velká Bíteš
 14. Předběžná kalkulace hodů 2018
 15. Dodatek k SoD 6/97/18/BKA – rekonstrukce obecního rybníku Březka
 16. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš, nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš
 17. Výpůjčka ploch pro umístění reklamních bannerů
 18. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
 19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“
 20. Prodej telefonní ústředny v ZŠ Velká Bíteš
 21. Cenová nabídka na zpracování žádosti o dotaci „Výstavba chodníku v ulicích Rajhradská – Jihlavská, Velká Bíteš“
 22. Nájemní smlouva k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš
 23. Snížení rychlosti vozidel na komunikace II/379 u nového hřbitova
 24. Veřejná zakázka „Inženýrské sítě, lokalita „Lípová - Strojní“ a „Na Vyhlídce“, Velká Bíteš“
 25. Projekt IROP – MAS Most Vysočina – Řízení rizik
 26. Jednání s osadními výbory
 27. Nabídka E.ON Energie, a.s. na dodávky plynu a elektřiny na rok 2019
 28. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 27.08.2018*

                    

2/116/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 115/2018 ze dne 06.08.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 27.08.2018

 

3/116/18/RM bere na vědomí poděkování za finanční podporu od rodičů dětí podpořených z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Finanční pomoc postiženým dětem“.

 

4/116/18/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 Pojistné smlouvy č. 2731319909 s firmou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.09.2018*

 

5/116/18/RM rozhoduje přijmout předloženou nabídku pojištění pro předměty umělecké a sběratelské hodnoty, která se týká pojištění monstrance a kalicha po dobu hodové výstavy, a uzavřít pojistnou smlouvu dle této nabídky s firmou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 07.09.2018*

 

6/116/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče David spol. s r.o., Lánice 311, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 15545130 na realizaci výměny 12 ks plynových kotlů v bytech na adrese: Velká Bíteš, Návrší 250 za cenu 473.928,00 Kč bez DPH (545.017,00 Kč včetně DPH) a uzavřít smlouvu o dílo na předmětnou zakázku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

7/116/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.10.2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

8/116/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

9/116/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

10/116/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2019 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc. zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 2539/93 orná půda o výměře cca 110 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

11/116/18/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 8/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2018*

 

12/116/18/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 65 orná půda o výměře cca 700 m2, části pozemku p.č. 66 orná půda o výměře cca 540 m2 a části pozemku p.č. 67 orná půda o výměře cca 365 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24.09.2018*

 

13/116/18/RM bere na vědomí poděkování členům zásahové jednotky SDH Velká Bíteš od Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru Žďár nad Sázavou za skvěle odvedenou práci při zásahu.

 

14/116/18/RM – bere na vědomí předběžnou kalkulaci hodů 2018 předloženou ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

 

15/116/18/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem KAVYL, spol. s r.o., 675 75 Mohelno 563 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 6/97/18/BKA, kterým se navyšuje cena díla o 388.583,66 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.09.2018*

 

16/116/18/RM rozhoduje

1. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš ke dni 31.08.2018.

2. uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019 a za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.

3. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš ke dni 31.08.2018.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

17/116/18/RM rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury a Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci plochy pro umístění bannerů s informacemi o pořádání kulturních akcí s podmínkou, že na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši budou zveřejňovány pouze vlastní akce města Velká Bíteš, příp. Informačního centra a Klubu kultury Města Velká Bíteše, příspěvkové organizace. Plochy se nacházejí na pozemcích parc.č. 151, parc.č. 1351/1, parc.č. 767, parc.č. 3009/21, parc.č. 2108/2 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

18/116/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš a dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/rok mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

19/116/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se mění předmět plnění, navyšuje cena díla o 640.872,47 Kč včetně DPH a prodlužuje termín dokončení stavby.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 07.09.2018*

 

20/116/18/RM – souhlasí s prodejem telefonní ústředny z majetku Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace, Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš firmě Telconnect, s.r.o., Brno, Otakara Ševčíka 10, PSČ 636 00, IČ: 283 08 719 za cenu 11.495 Kč.

odpovědnost: ředitelka příspěvková organizace

termín: 31.08.2018

 

21/116/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti G-PROJECT, s.r.o., Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 64 928 na zpracování žádosti o dotaci z SFDI na výstavbu chodníků v ulicích Rajhradská, Jihlavská a Na Výsluní za cenu 160.000 Kč bez DPH, 193.600,-Kč včetně DPH a uzavřít smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.09.2018*

 

22/116/18/RM – rozhoduje

1. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Návrší 249, Velká Bíteš ke dni 31.08.2018.

2. uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

23/116/18/RM – souhlasí s realizací omezení rychlosti osazením svislého dopravního značení na silnici II/379 v úseku u Nové hřbitova na náklady žadatelů.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

24/116/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Praha, IČ 45274924 na realizaci akce „Inženýrské sítě, lokalita „Lípová - Strojní“ a „Na Vyhlídce“, Velká Bíteš“ tj. dešťovou kanalizaci, vodovodní, dešťové a splaškové přípojky za cenu 3.500.214,91 Kč bez DPH, což je 4.235.260,04 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.09.2018*

 

25/116/18/RM – rozhoduje zpracovat a podat žádost z fondu IROP č. 69 „Integrovaný záchranný systém – Integrované projekty CLLD“ na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro SDH Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor správní

termín: 18.09.2018*

 

26/116/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele E.ON Energie, a.s. , F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 260 78 201 na dodávky plynu a elektřiny městu Velká Bíteš a jím zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2019 a uzavřít s tímto dodavatelem příslušné smlouvy o dodávce plynu a elektřiny.

odpovědnost: starosta

termín: 28.08.2018