115/18 - 06.08.2018 Usnesení rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 115/2018 konané dne 06.08.2018 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/115/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 115/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č.113/2018
 3. Žádost o dotaci z rozpočtu města
 4. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
 5. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 6. Zrušení autobusové zastávky před areálem Autoimpexu
 7. Výměna výplní otvorů v budově č.p.11 v Jindřichově
 8. Darovací smlouva s dárcem Krajem Vysočina
 9. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2539/99 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1673 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Záměr směny části pozemku p.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Předměty nalezené v roce 2015
 13. Žádost o dotaci z rozpočtu města
 14. Sdělení velitele ZSJ Velká Bíteš
 15. Dohoda o spolupráci a výpůjčce věcných prostředků požární ochrany pro havarijní zajištění ropovodu Družba
 16. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 2539/1, p.č. 2538/11, p.č. 2539/84, p.č. 2539/85 a p.č. 2539/63 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Záměr pronájmu pozemků - areál bývalé cihelny
 18. Vypořádání spoluvlastnických podílů – p.č. 2538/5, 2563/3,4 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 06.08.2018

 

2/115/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 114/2018 ze dne 16.07.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 06.08.2018

 

3/115/18/RM rozhoduje poskytnout dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4868/18 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2018*

 

4/115/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

5/115/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2019 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

6/115/18/RM rozhoduje souhlasit se zrušením autobusové zastávky „Velká Bíteš – ropovod“.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.09.2018*

 

7/115/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši 153.942,20 Kč bez DPH, 186.270,10 Kč včetně DPH, od společnosti HZB spol. s r.o., Pražská 548/136, 642 00 Brno, Bosonohy, IČ: 25510916 na realizaci výměny oken a dveří (místo stávajících dřevěných výplňových prvků nové plastové) v obvodovém plášti budovy č.p. 11 v Jindřichově, obec Velká Bíteš, parc.č.st. 12 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

8/115/18/RM rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání ve výši 334 388,- Kč.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2018*

 

9/115/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2539/99 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

10/115/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 1673 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

11/115/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 2539/93 orná půda o výměře cca 110 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

12/115/18/RM rozhoduje naložit s předměty, které byly nalezené na území města Velká Bíteš v roce 2015 a které dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů přešly do vlastnictví města, dle návrhu odboru správního.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.08.2018*

 

13/115/18/RM – rozhoduje revokovat usnesení Rady města Velká Bíteš č. 7/110/18/RM ze dne 11.06.2018 tak, že ho nahrazuje novým usnesením ve znění:

RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/3777/18 ve výši 236.450 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 24.09.2018*

 

14/115/18/RM – bere na vědomí sdělení velitele ZSJ Velká Bíteš doručené pod č.j. MÚVB/5225/18.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.08.2018*

 

15/115/18/RM rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci a výpůjčce věcných prostředků požární ochrany pro havarijní zajištění ropovodu Družba uzavřenou mezi MERO ČR, a.s. Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 60193468, Městem Velká Bíteš a HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČO 70885184.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.08.2018*

16/115/18/RM doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt:

- část pozemku p.č. 2539/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2318-153/2016 a nově označenou p.č. 2539/178 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 493 m2,

- část pozemku p.č. 2538/11 oddělenou geometrickým plánem č. 2318-153/2016 a nově označenou p.č. 2538/11 trvalý travní porost o výměře 273 m2,

- část pozemku p.č. 2539/84 oddělenou geometrickým plánem č. 2885-72/2018 a nově označenou díl „a“ o výměře 217 m2,

- část pozemku p.č. 2539/85 oddělenou geometrickým plánem č. 2885-72/2018 a nově označenou díl „b“ o výměře 152 m2

- pozemek p.č. 2539/63 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 461 m2

vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš s tím, že město uhradí náklady související s nabytím pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24.09.2018*

 

17/115/18/RM pověřuje odbor majetkový zpracováním koncepce využití areálu bývalé cihelny ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

18/115/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 2540 trvalý travní porost o výměře cca 514 m2 a části pozemku p.č. 2563/5 trvalý travní porost o výměře cca 306 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*