114/18 - 16.07.2018 Usnesení rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 114/2018 konané dne 16.07.2018 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/114/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 114/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č.113/2018
 3. Vyjádření TC města Velká Bíteš
 4. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o povolení výjimky z max. počtu žáků ve třídě
 5. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s přijetím daru
 6. Usnesení Policie ČR o odložení trestní věci
 7. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 8. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 9. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s vyřazením majetku
 10. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o povolení výjimky z max. počtu dětí ve třídě
 11. Žádosti o poskytnutí dotace z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Finanční pomoc postiženým dětem“
 12. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018
 13. Žádost SDH Velká Bíteš o finanční dar
 14. Rozpočtové opatření č. 7/2018
 15. Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
 16. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 17. Bezúplatný převod částí p.č. 2469/1 a p.č. 2473/6 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Žádost o směnu části p.č. 1556/1 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o možnost využití zdroje fondu odměn
 20. Směna části p.č. 23 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 21. Knižní vydání bítešských dějin
 22. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování infrastruktury – Rajhradská ul.
 23. Výpůjčka p.č. 724/1, 3, p.č. 727/8, p.č. 2294/41 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Žádost o prodloužení lhůty na výstavbu rodinného domu – p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 25. Veřejná zakázka „Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu Domov se zvláštním režimem“
 26. Veřejná zakázka „Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat“
 27. Záměr směny části pozemku p.č. 524/1 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 16.07.2018

 

2/114/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 113/2018 ze dne 02.07.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 16.07.2018

 

3/114/18/RM bere na vědomí vyjádření Tenisového clubu města Velká Bíteš doručené pod č.j. MÚVB/3909/18.

 

4/114/18/RM rozhoduje povolit Střední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizaci výjimku z maximálního počtu žáků na 34 žáků pro jednu třídu na školní rok 2018/2019 od 01.09.2018.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 01.09.2018

 

5/114/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4456/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.07.2018

 

6/114/18/RM bere na vědomí předložené usnesení o odložení trestní věci podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že odcizil pamětní desku, která se nacházela v budově 2. stupně ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, a dále školní zvon, který se nacházel v budově 1. stupně ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 115.

 

7/114/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – novostavba 14 BD vodovod a jednotná kanalizace ulice U Stadionu“ ve výši Kč 89.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2018*

 

8/114/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů účelově neurčených Základní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4560/18.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.07.2018

 

9/114/18/RM rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného majetku dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/4559/18.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.07.2018

 

10/114/18/RM rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci výjimku z maximálního počtu dětí pro 4 třídy na školní rok 2018/2019 od 01.09.2018, a to ve dvou třídách na 28 dětí na třídu a ve dvou třídách na 25 dětí na třídu.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2018

 

11/114/18/RM rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Finanční pomoc postiženým dětem“ na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4050/18 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2018*

 

12/114/18/RM rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Finanční pomoc postiženým dětem“ na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4049/18 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2018*

 

13/114/18/RM rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Finanční pomoc postiženým dětem“ na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4428/18 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2018*

 

14/114/18/RM rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Finanční pomoc postiženým dětem“ na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4433/18 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2018*

 

15/114/18/RM rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1007/18 ve výši 5.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2018*

 

16/114/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout FC PBS Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4506/18 ve výši 85.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2018*

 

17/114/18/RM rozhoduje poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4425/18 ve výši 30.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2018*

 

18/114/18/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4573/18 ve výši 105.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2018*

 

19/114/18/RM rozhoduje poskytnout SDH Velká Bíteš finanční dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 ve výši 18.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2018*

 

20/114/18/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 7/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2018*

 

21/114/18/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš ke dni 31.07.2018.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.08.2018 do 31.07.2019 za nájemné 52,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2018*

 

22/114/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu bytu, na ulici U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.08.2018 do 31.07.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2018*

 

23/114/18/RM doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně převést část pozemku p.č. 2469/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2546-6012/2017 a nově označenou p.č. 2469/4 ostatní plocha o výměře 22 m2 a části pozemku p.č. 2473/6 oddělené geometrickým plánem č. 2546-6012/2017 a nově označené p.č. 2473/10 trvalý travní porost o výměře 46 m2 a p.č. 2473/8 trvalý travní porost o výměře 11 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

24/114/18/RM rozhoduje revokovat usnesení Rady města Velká Bíteš č. 10/112/18/RM ze dne 25.06.2018 a nahradit ho novým usnesením: RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 1556/1 orná půda o výměře cca 800 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

25/114/18/RM rozhoduje souhlasit s možností využití zdroje fondu odměn Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4696/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.07.2018

 

26/114/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2539/70 orná půda o výměře cca 530 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

27/114/18/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 23 orná půda o výměře cca 160 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4599 orná půda o výměře cca 121 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš a pozemku p.č. 3008/11 ostatní plocha, silnice o výměře 178 m2 i části pozemků p.č. 4595 orná půda o výměře cca 20 m2, p.č. 4594 orná půda o výměře cca 92 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s úhradou za rozdíl výměr pozemků ze strany města ve výši 120,- Kč/m2. Náklady na směnu pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

28/114/18/RM rozhoduje zrušit usnesení Rady města Velká Bíteš č. 37/32/15/RM ze dne 09.11.2015 a požádat autorský tým o předložení aktualizované koncepce zpracování bítešských dějin do 31.10.2018.

odpovědnost: starosta

termín: 31.08.2018

 

29/114/18/RM rozhoduje nevyhovět připomínkám vlastníků pozemků p.č. 4473/2, p.č. 4473/4, p.č. 4473/6, p.č. 4473/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš k dohodě o jejich finančním příspěvku ve výši 100,- Kč/m2 uvedeného pozemku na vybudování hlavních řadů vodovodu, splaškové kanalizace a komunikace na p.č. 4473/3 v k.ú. Velká Bíteš a úhradě skutečně vynaložených nákladů na vybudování přípojek vody a splaškové kanalizace na každém z pozemků p.č. 4473/2, p.č. 4473/4, p.č. 4473/6, p.č. 4473/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

30/114/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce následujících nemovitostí:

- pozemek 724/1 zahrada o výměře 1162 m2,

- pozemek p.č. 724/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2, jehož součástí je budova bez čp/če garáž,

- pozemek p.č. 727/8 ostatní plocha, zeleň o výměře 106 m2,

- pozemek p.č. 2294/41 zahrada o výměře 2 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem a spolkem Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš, IČ: 712 22 553, se sídlem Za Školou 277, 595 01 Velká Bíteš jako vypůjčitelem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2018*

 

31/114/18/RM doporučuje ZM rozhodnout

a) nevyhovět žádosti o prodloužení lhůty k výstavbě rodinného domu na p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše,

b) uzavřít dohodu o vrácení smluvní pokuty ve výši 127.600,- Kč v případě, že na p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše dokončí výstavbu rodinného domu do 29.09.2021.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

32/114/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku účastníka INGSTEP s.r.o., Sloup 192, 679 13 Sloup, IČ: 293 77 340 na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu „Domov se zvláštním režimem“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 1.741.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

33/114/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku účastníka PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ: 181 98 228 na „Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 1.950.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

34/114/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 524/1 o výměře 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*