113/18 - 02.07.2018 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 113/2018 konané dne 02.07.2018 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/113/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 113/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č.112/2018
 3. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 4. Žádost o schválení převodu majetku
 5. Vzduchotechnika kuchyně MŠ U Stadionu
 6. Odvlhčení části objektu Masarykovo náměstí 85
 7. Schválení odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš
 8. Schválení odměny jednateli TS Velká Bíteš
 9. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 02.07.2018

 

2/113/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 112/2018 ze dne 25.06.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 02.07.2018

 

3/113/18/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 6/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2018*

 

4/113/18/RM doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně převést drobný dlouhodobý majetek umístěný v objektu Letná 130 z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace dle předloženého soupisu majetku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

5/113/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy KVK Klimatizace spol. s r.o., IČ: 26923718, se sídlem Zdráhalova 1748/11, Černá Pole, Brno na dodávku a montáž vzduchotechniky v MŠ U Stadionu č.p.538 za cenu 355.358,- Kč včetně DPH. Současně RM rozhoduje na tyto práce s firmou KVK Klimatizace spol. s r.o. uzavřít smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

6/113/18/RM rozhoduje v rámci výjimky z vnitřního předpisu – Postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - přijmout cenovou nabídku firmy ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí na akci „Odvlhčení části objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš“, ve výši 457.661,- Kč včetně DPH a uzavřít smlouvu o dílo na předmětné práce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

7/113/18/RM schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2018:

 • ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
 • ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
 • řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
 • řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.07.2018*

 

8/113/18/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2018 jednateli společnosti.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 31.07.2018*