112/18 - 25.06.2018 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 112/2018 konané dne 25.06.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/112/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 112/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Vyjádření ICKK ke stížnosti na rušení nočního klidu
 3. Žádost FC PBS Velká Bíteš o poskytnutí dotace
 4. Zápisy RM č. 110/2018, 111/2018
 5. Vyjádření TC města Velká Bíteš
 6. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 7. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím darů
 8. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 9. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Velká Bíteš- Nasvícení přechodů pro chodce“
 10. Dodatek č. 2 Dohody o podmínkách převodu majetku a o vybudování parkovacích míst
 11. Záměr vypůjčit p.č. 724/1, 3, p.č. 727/8, p.č. 2294/41 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Žádost o směnu části p.č. 1556/1 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Uzavření nájemní smlouvy k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš
 14. Uzavření nájemní smlouvy k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 15. Nájem nebytových prostor – část budovy č.p. 85 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Dohoda o poskytnutí finančním příspěvku na vybudování infrastruktury – Rajhradská ul.
 17. Žádost TS Velká Bíteš o schválení prodeje svozového vozidla
 18. Technický dozor objednatele na stavbě „Inženýrské sítě, lokalita Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš“
 19. Žádost o souhlas s přiložením HDP chráničky
 20. Dotační tituly Fondu Vysočiny - grantový program Informační a komunikační technologie 2018
 21. Platový výměr ředitele ICKK
 22. Platový výměr ředitele SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
 23. Platový výměr ředitelky ZŠ Velká Bíteš
 24. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 25.06.2018

 

2/112/18/RM bere na vědomí vyjádření ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace ke stížnosti na rušení nočního klidu v objektu rekreační chaty Letná dne 09.06.2018 a o úpravě podmínek podnájmu objektu.

 

3/112/18/RM schvaluje text zápisů ze schůze rady města č. 110/2018 ze dne 11.06.2018 a č. 111/2018 ze dne 21.06.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 25.06.2018

 

4/112/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4023/18.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.06.2018

 

5/112/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančních a věcných darů Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4126/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2018

 

6/112/18/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 5/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2018*

 

7/112/18/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (ID FV01987.0016) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Velká Bíteš- Nasvícení přechodů pro chodce“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2018*

 

8/112/18/RM rozhoduje uzavřít se spol. S.O.K. real,, a.s., IČ: 253 45 524, se sídlem Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162 Dodatek č. 2 Dohody o podmínkách převodu majetku a o vybudování parkovacích míst ze dne 25.01.2017 v předloženém znění.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2018*

 

9/112/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit následující nemovitosti:

- pozemek 724/1 zahrada o výměře 1162 m2,

- pozemek p.č. 724/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2, jehož součástí je budova bez

čp/če garáž,

- pozemek p.č. 727/8 ostatní plocha, zeleň o výměře 106 m2,

- pozemek p.č. 2294/41 zahrada o výměře 2 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

10/112/18/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o směnu části pozemku p.č. 1556/1 orná půda o výměře cca 1081 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pozemky p.č. 2940/1 o výměře 232 m2 a p.č. 2942/8 trvalý travní porost o výměře 2884 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

11/112/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.07.2018 a za nájemné 37,06 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2018*

 

12/112/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019 a za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2018*

 

13/112/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101 o výměře 46 m2 v budově č.p. 85, která je součástí pozemku p.č. 60 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.07.2018*

 

14/112/18/RM rozhoduje uzavřít s vlastníky pozemků p.č. 4473/2, p.č. 4473/4, p.č. 4473/6, p.č. 4473/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš dohodu o jejich finančním příspěvku ve výši 100,- Kč/m2 uvedeného pozemku na vybudování hlavních řadů vodovodu a splaškové kanalizace a komunikace na p.č. 4473/3 v k.ú. Velká Bíteš a úhradě skutečně vynaložených nákladů na vybudování přípojek vody, dešťové a splaškové kanalizace na každém z pozemků p.č. 4473/2, p.č. 4473/4, p.č. 4473/6, p.č. 4473/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

15/112/18/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje prodej svozového vozidla na komunální odpad dle žádosti společnosti doručené pod č.j. MÚVB/4285/18.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 30.09.2018

 

16/112/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku IČ: 620 82 086 na „Technický dozor objednatele“ na stavbě „Inženýrské sítě, lokalita Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš“ za cenu 150.000 Kč bez DPH / 181.500 Kč s DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2018*

 

17/112/18/RM ukládá odboru majetkovému provést revizi všech smluv uzavřených s poskytovateli sdělovacích služeb, které se týkají nemovitých věcí města včetně smluv jeho příspěvkových organizací.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 16.07.2018*

 

18/112/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace: – FV02438.0082 z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Bezpečnost ICT Velká Bíteš 2018“.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.07.2018*

 

19/112/18/RM schvaluje platový výměr ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace s účinností od 01. 07. 2018 a vyplacení odměny řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace za 2. čtvrtletí roku 2018.

odpovědnost: rada města

termín: 01.07.2018*

 

20/112/18/RM schvaluje platový výměr ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace s účinností od 01. 08. 2018.

odpovědnost: rada města

termín: 01.08.2018*

 

21/112/18/RM schvaluje platový výměr ředitelky Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace s účinností od 01. 08. 2018.

odpovědnost: rada města

termín: 01.08.2018*