Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 110/18 - 11.06.2018 Usnesení Rady města

   

   

  Pozn.

  * - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

   

   

   

  SOUHRN USNESNÍ

  ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 110/2018 konané dne 11.06.2018 v zasedací síni radnice

   

   

  Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

   

  1/110/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 110/2018 takto:

  Zahájení, schválení programu schůze

  Zápis RM č. 108/2018, 109/2018

  Zápis z 2. zasedání dozorčí rady TS Velká Bíteš

  Žádost S Jana Tiraye Velká Bíteš o schválení odpisového plánu

  Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s přijetím daru

  Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím daru

  Žádost Oblastní charity Žďár nad Sázavou o dotaci

  Žádost ICKK o výpůjčku

  Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko

  Žádost Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou o dotaci

  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kamenný sokl na druhé budově radnice, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš“

  Cenová nabídka na zpracování žádosti o dotaci na MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš

  Smlouva o zřízení služebnosti – p.č. 2473/6 v k.ú. Velká Bíteš

  Záměr bezúplatného převodu částí p.č. 2469/1 a p.č. 2473/6 v k.ú. Velká Bíteš

  Záměr pronájmu pozemku p.č. 544/6 v k.ú. Velká Bíteš

  Směna části p.č. 23 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše

  Nájem nebytových prostor – část budovy č.p. 85 v k.ú. Velká Bíteš - revokace

  Rekonstrukce bytového jádra bytu č. 201 U Stadionu 548 vchod B

  Pronájem Masarykova náměstí včetně parkoviště pod náměstím

  Cenová nabídka na zpracování koncepční studie zájmového území fotbalového stadionu FC PBS VELKÁ BÍTEŠ, z. s.

  Žádost Polikliniky Velká Bíteš o příspěvek na přístroj pro dekontaminaci odpadu

  Cenová nabídka spol. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na hodnocení ekonomické efektivnosti stavby silnice I/37 Velká Bíteš - jihozápadní obchvat

  Závěr

  odpovědnost: rada města

  termín: 11.06.2018

   

  2/110/18/RM schvaluje text zápisů ze schůze rady města č. 108/2018 ze dne 28.05.2018 a č. 109/2018 ze dne 31.05.2018.

  odpovědnost: rada města

  termín: 11.06.2018

   

  3/110/18/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:

  -       bere na vědomí zápis z 2. zasedání dozorčí rady TS ze dne 05.04.2018

  -       schvaluje zprávu o ovládacích vztazích za účetní období roku 2017, zprávu o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2017, návrh na rozdělení zisku za rok 2017 v předloženém znění.

  odpovědnost: jednatel TS

  termín: průběžně

   

  4/110/18/RM schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/3717/18.

  odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

  termín: 31.12.2018

   

  5/110/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3838/18.

  odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

  termín: 30.06.2018

   

  6/110/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3845/18.

  odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

  termín: 30.06.2018

   

  7/110/18/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/3777/18 ve výši 150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 17.09.2018*

   

  8/110/18/RM rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci spodní část Masarykova náměstí ve Velké Bíteši k pořádání akce „KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 2018“.

  odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

  termín: 19.07.2018

   

  9/110/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš, vodovod Lánice II. etapa, od RD 652 po RD 43“ ve výši Kč 80.858,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 25.06.2018*

   

  10/110/18/RM rozhoduje poskytnout Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/3862/18 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 31.07.2018*

   

  11/110/18/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem ATIKA – LYSÝ s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velká Bíteš; IČ: 607 32 610 předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Kamenný sokl na druhé budově radnice, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje termín plnění díla.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 30.06.2018*

   

  12/110/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS DOTAČNÍ, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 283 37 361 na zpracování žádosti o dotaci z IROP na odstranění dvorních objektů č.p. 85 a 86 a stavebních úprav a přístavby Mateřské školy Masarykovo náměstí 86 za cenu 95.000 Kč bez DPH a uzavřít s ní smlouvu o dílo.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 30.06.2018*

   

  13/110/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Velká Bíteš jako povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako oprávněným ze služebnosti k části pozemku p.č. 2473/6 v k.ú. Velká Bíteš v rozsahu dle geometrického plánu č. 2546-6012/2017 spočívající v právu vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav stavby opevnění koryta Bílého potoka. Služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu, po kterou bude Kraj Vysočina provozovat uvedenou stavbu.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 31.08.2018*

   

  14/110/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr bezúplatného převodu části p.č. 2469/1 oddělené geometrickým plánem č. 2546-6012/2017 a nově označené p.č. 2469/4 o výměře 22 m2 a částí pozemku p.č. 2473/6 oddělených geometrickým plánem č. 2546-6012/2017 a nově označených p.č. 2473/10 o výměře 46 m2 a p.č. 2473/8 o výměře 11 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 15.07.2018*

   

  15/110/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 544/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 31.08.2018*

   

  16/110/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 23 orná půda o výměře cca 160 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 31.08.2018*

   

  17/110/18/RM rozhoduje zrušit usnesení Rady města Velká Bíteš č. 24/105/18/RM ze dne 23.04.2018.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 15.06.2018*

   

  18/110/18/RM rozhoduje souhlasit s tím, aby provedli rekonstrukci bytu č. 201 na adrese Velká Bíteš U Stadionu 548 na vlastní náklady za podmínky, že rekonstrukce předmětného bytu č. 201 bude realizována dle zpracované prováděcí projektové dokumentace „Úprava hygienického jádra v bytě č. 201, U Stadionu 548 B“ – zpracovatel AP-atelier, s.r.o..

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 30.06.2018*

   

  19/110/18/RM rozhoduje poskytnout jako výpůjčku plochu na pozemcích parc.č. 2107, parc.č. 2108/2 a parc.č. 2108/3 v k.ú. Velká Bíteš Informačnímu centru a Klubu kultury města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci za účelem uspořádání a organizace kulturních akcí „BÍTEŠSKÁ POUŤ“ a „TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY“ v době jejich konání v letech 2018-2019“.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 21.06.2018*

   

  20/110/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti Czech Golf Development s.r.o., Dělnická 541/13, 170 00 Praha – Holešovice; IČ: 279 145 77 na zpracování koncepční studie řešení zájmového území na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště a návrh rozšíření okolních ploch pro sportovní využití“ za nabídkovou cenu 100.000,- Kč bez DPH / 121.000,- Kč s DPH a současně rozhoduje práce objednat.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 31.07.2018*

   

  21/110/18/RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření poskytnutí příspěvku Poliklinice Velká Bíteš, příspěvkové organizaci ve výši 318.115 Kč na přístroj pro dekontaminaci odpadu.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 17.09.2018*

   

  22/110/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; IČ: 427 67 377 na hodnocení ekonomické efektivnosti stavby silnice I/37 Velká Bíteš - jihozápadní obchvat za nabídkovou cenu 419.265 Kč včetně DPH a současně rozhoduje práce objednat.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 30.06.2018*

   

   

   

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.