109/18 - 31.05.2018 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 109/2018 konané dne 31.05.2018 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/109/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 109/2018 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Jmenování ředitelky Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
  3. Jmenování ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
  4. Souhlas s uzavřením partnerské smlouvy ZŠ Velká Bíteš v rámci projektu „Učíme se ze života pro život“
  5. Nový název ulice ve Velké Bíteši
  6. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 31.05.2018

 

2/109/18/RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje paní Mgr. Věru Kroutilovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2018, podle přílohy usnesení č. 1.

odpovědnost: starosta

termín: 15.06.2018*

 

3/109/18/RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje pana Ing. Bc. Josefa Chytku na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2018, podle přílohy usnesení č. 2.

odpovědnost: starosta

termín: 15.06.2018*

 

4/109/18/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením partnerské smlouvy v rámci projektu „Učíme se ze života pro život“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656, mezi smluvními stranami, kterými jsou na straně partnera Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, a na straně příjemce projektu Kraj Vysočina, jejímž předmětem je partnerství školy v projektu, zejména spolupráce v oblasti využití vybraných aktivizačních a přenosových nástrojů a při realizaci evaluačních aktivit.

odpovědnost: starosta

termín: 01.06.2018

 

5/109/18/RM doporučuje ZM rozhodnout o tom, že ulice nacházející se na části pozemku parc.č. 2539/70 a pozemku parc.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Luční“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.06.2018*