108/18 - 28.05.2018 Usnesení Rady měst

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 108/2018 konané dne 28.05.2018 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/108/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 108/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Informace TS Velká Bíteš o projektu „Odvoz a likvidace odpadů do spalovny odpadů SAKO Brno“
 3. Směna části pozemku p.č. 524/1 v k.ú. Velká Bíteš
 4. Zápis RM č. 107/2018
 5. Oznámení ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o volném dni    
 6. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 7. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 8. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 9. Nabídka společnosti TextilEco a.s.
 10. Smlouva o poskytnutí dotace Krajem Vysočina
 11. Úplatné nabytí částí p.č. 463 a p.č. 464 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Směna části pozemku p.č. 2282 za část pozemku p.č. 2283/2 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Směna části pozemku p.č. 53/2 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o povolení výjimky z max. počtu dětí ve třídě
 15. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s uzavřením provozu
 16. Dohoda o příspěvku na vybudování infrastruktury
 17. Uzavření nájemní smlouvy k bytu, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš
 18. Vypořádání spoluvlastnických podílů – p.č. 2538/5, 2563/3,4 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Uzavření nájemní smlouvy k bytu, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
 20. Odpis dluhu a zastavení exekuce
 21. Program ZM č. 24/2018
 22. Obnovení obecní cesty Holubí Zhoř
 23. Žádost o prodej pozemku p.č. 376 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Smlouva o poskytnutí dotace Krajem Vysočina
 25. Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR s HZS Kraje Vysočina
 26. Úplatné nabytí části p.č. 469 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Úplatné nabytí části p.č. 88 v k.ú. Košíkov
 28. Smlouva o spolupráci s itself s.r.o.
 29. Záchranný archeologický výzkum na stavbě „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 30. Dodatek č. 1 Smlouvy o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
 31. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 28.05.2018*

 

2/108/18/RM bere na vědomí informaci Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. o projektu „Odvoz a likvidace odpadů do spalovny odpadů SAKO Brno“ a požaduje rozpracování jednotlivých oddílů předložené zprávy včetně rozvojové studie areálu Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 30.06.2018

 

3/108/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 107/2018 ze dne 14.05.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 28.05.2018

 

4/108/18/RM bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace o vyhlášení dne 22.06.2018 za volný den.

 

5/108/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3460/18.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 15.06.2018

 

6/108/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš - bytové domy p. č. 4609 – SO 103 vodovod a SO 104 kanalizace“ ve výši Kč 616.208,74 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.06.2018*

 

7/108/18/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 4/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.06.2018*

 

8/108/18/RM rozhoduje nepřijmout nabídku společnosti TextilEco a.s. doručenou pod č.j. MÚVB/3388/18.

odpovědnost: starosta

termín: 15.06.2018

 

9/108/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na akci „Bítešský dětský den“ v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.05.2018*

 

10/108/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 463 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 463/2 zahrada o výměře 15 m2 a část pozemku p.č. 464 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 464/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.06.2018*

 

11/108/18/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit části pozemku p.č. 2282 oddělené geometrickým plánem č. 2556-42468/2017 a nově označené p.č. 2282/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2 a p.č. 2282/8 trvalý travní porost o výměře 65 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství za část pozemku p.č. 2283/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2556-42468/2017 a nově označenou p.č. 2283/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství, zejména včetně části propustku a zpevněné asfaltové plochy, s tím, že náklady na směnu pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.06.2018*

 

12/108/18/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 53/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2456-367/2017 a nově označenou p.č. 53/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš za pozemek p.č. 1342/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m2 v a pozemek p.č. 1342/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 vše k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš s tím, že rozdíl výměr pozemků bude městu uhrazen cenou obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 489.600,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.06.2018*

 

13/108/18/RM rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci výjimku z maximálního počtu dětí pro 4 třídy na školní rok 2018/2019 od 01.09.2018, a to v jedné třídě na 26 dětí na třídu a ve třech třídách na 25 dětí na třídu.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2018

 

14/108/18/RM rozhoduje souhlasit s  uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2018 dle žádosti č.j. MÚVB/3575/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 09.07.2018

 

15/108/18/RM rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku:

- na vybudování infrastruktury v rámci výstavby dopravní a technické infrastruktury na Babinci ve výši 80.000,- Kč za přípojky dešťové a splaškové kanalizace, vody, plynu a elektropřípojku k pozemku p.č. 2539/77 v k.ú. Velká Bíteš splatné do 20-ti dnů ode dne uzavření dohody,

- na vybudování infrastruktury v rámci výstavby dopravní a technické infrastruktury na Babinci ve výši 70.000,- Kč za přípojky dešťové a splaškové kanalizace, vody, plynu a rozvodnou skříň k pozemku p.č. 2539/76 v k.ú. Velká Bíteš splatné do 31.10.2018

s vlastníkem uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2018*

 

16/108/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na adrese Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2020 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2018*

 

17/108/18/RM bere na vědomí návrh vypořádání spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 2563/3, p.č. 2563/4 a p.č. 2538/5 v k.ú. a obci Velká Bíteš a pověřuje majetkový odbor zajištěním zpracování návrhu geometrického plánu na rozdělení předmětných pozemků k projednání s ostatními spoluvlastníky.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2018*

 

18/108/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na adrese Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.06.2018 do 31.05.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2018*

 

19/108/18/RM doporučuje ZM rozhodnout odepsat pohledávku ve výši 20.489,00 Kč.

Současně rada města rozhoduje souhlasit se zastavením exekuce k uspokojení pohledávky města (oprávněného).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.06.2018*

 

20/108/18/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 24/2018 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 11.06.2018 v 17:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2018 na vědomí
 4. Rozpočtové opatření č. 4/2018 ke schválení
 5. Plnění rozpočtu k 31. 05. 2018
 6. Zápis finančního výboru
 7. Nový název ulice ve Velké Bíteši
 8. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 128, 3007/13, 3011/33 a bývalé silnice III/3791a v k.ú. Velká Bíteš
 9. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 37/5 v k.ú. Košíkov
 10. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 88 v k.ú. Košíkov
 11. Úplatné nabytí pozemku p.č. 1620/8 a části pozemku p.č. 1518/7 v k.ú. Březské
 12. Úplatné nabytí částí pozemku p.č. 3236 v k.ú. Velká Bíteš a části pozemku p.č. 1620/13 v k.ú. Březské
 13. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 463, p.č. 464 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 469 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/89 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 16. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/90 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 17. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/91 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 18. Směna částí pozemku p.č. 2282 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Směna části pozemku p.č. 53/2 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Odpis pohledávky
 21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
 22. Zápis kontrolního výboru
 23. Diskuze
 24. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 11.06.2018

 

21/108/18/RM rozhoduje nechat zaměřit pozemek parc.č. 5597 v k.ú. Holubí Zhoř a na tomto pozemku obnovit cestu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.10.2018*

 

22/108/18/RM – pověřuje odbor majetkový připravit návrh řešení odprodeje částí městských pozemků v ulici Chobůtky u rodinných domů č.p. 479 a č.p. 421 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2018*

 

23/108/18/RM – rozhoduje přijmout účelovou dotaci neinvestiční veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina městu Velká Bíteš na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů města ve výši 30.000,-Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti a uzavřít smlouvu o poskytnutí této dotace ID ZZ02434.0026 s Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749.  

odpovědnost: odbor správní

termín: 08.06.2018*

 

24/108/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČO 70885184 a pověřuje Ludvíka Zavřela, velitele SDH Velká Bíteš k fyzickému převzetí majetku.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.06.2018*

 

25/108/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 469 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 469/2 zahrada o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.06.2018*

 

26/108/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 88 zahrada o výměře 25 m2 v k.ú. Košíkov za cenu 80,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.06.2018*

 

27/108/18/RM – rozhoduje uzavřít se společností itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno smlouvu o spolupráci za účelem kolaudace stavebního objektu v rámci stavby „Kabelový rozvod Velká Bíteš - Jáchymov“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2018*

 

28/108/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ARCHAIA Brno, o.p.s., IČ: 262 68 469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ v případě pozitivních nálezů za cenu maximálně 45.000 Kč bez DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.06.2018*

 

29/108/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.06.2018*