107/18 - 14.05.2017 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/3314/18/T/KLI

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 107/2018 konané dne 14.05.2018 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/107/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 107/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 106/2018
 3. Zápis KV č. 23/2018
 4. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s vyřazením majetku
 5. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o uzavření školy
 6. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
 7. Úplatné nabytí částí pozemku p.č. 3236 v k.ú. Velká Bíteš a části p.č. 1620/13 v k.ú. Březské
 8. Úplatné nabytí pozemku p.č. 1620/8 a části p.č. 1518/7 v k.ú. Březské
 9. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 128, 3007/13, 3011/33 a bývalé silnice III/3791a v k.ú. Velká Bíteš
 10. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 12.10.2012 – pronájem lesní půdy
 11. Žádost Moravské národní obce o vyvěšení moravské vlajky dne 05.07.
 12. Žádost České spořitelny a.s.o souhlas s výměnou bankomatu
 13. Žádost Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí daru
 14. Informace SDH Velká Bíteš o stavu požární techniky
 15. Žádost o snížení nájemnéaaho za byt č. 6, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
 16. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 317, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 17. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 217, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 18. Příspěvek na vybudování infrastruktury
 19. Záměr prodeje bytové jednotky č. 275/3 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatné nabytí části p.č. 37/5 v k.ú. Košíkov
 21. Zpětvzetí žaloby o vyklizení bytu a o zaplacení dluhu
 22. Smlouva o zřízení věcného břemene – p.č. 586, 615/1, 622/1 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu s právem koupě
 24. Záměr směny bytové jednotky č. 275/4 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Chodník v ulici Lánice
 26. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 14.05.2018

 

2/107/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 106/2018 ze dne 25.04.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 14.05.2018

 

3/107/18/RM bere na vědomí zápis č. 23/2018 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 09.04.2018.

 

4/107/18/RM rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného majetku dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/3053/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.05.2018

 

5/107/18/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v době letních prázdnin dle žádosti paní ředitelky č.j. MÚVB/3091/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 23.07.2018

 

6/107/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) s pověřencem Mgr. Blankou Hanzelovou.*

odpovědnost: starosta

termín: 23.05.2018

 

7/107/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt části pozemku p.č. 3236 orná půda o výměře cca 48 m2 a cca 251 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část pozemku p.č. 1620/13 ostatní plocha, silnice o výměře cca 20 m2 v k.ú. Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 11.06.2018

 

8/107/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 1620/8 ostatní plocha, silnice o výměře 167 m2 a část pozemku p.č. 1518/7 orná půda o výměře cca 123 m2 v k.ú. Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 11.06.2018

 

9/107/18/RM doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt bývalou silnici III/3791a včetně všech součástí a příslušenství a pozemků p.č. 128 ostatní plocha, silnice o výměře 846 m2, p.č. 3007/13 ostatní plocha, silnice o výměře 1716 m2, p.č. 3011/33 ostatní plocha, silnice o výměře 1444 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 907 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 11.06.2018

 

10/107/18/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12.10.2012 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví města ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o výši nájemného za pronájem lesní půdy pro rok 2018 stanoveného takto:

- 11 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 0,- až

2 500 000,- Kč,

- 13 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 2 500 000,- Kč až 5 000 000,- Kč,

- 15 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 5 000 000,- Kč a výše.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.06.2018

 

11/107/18/RM rozhoduje na základě žádosti Moravské národní obce nevyvěšovat moravskou vlajku.

odpovědnost: starosta

termín: 31.05.2018

 

12/107/18/RM rozhoduje souhlasit s výměnou bankomatu v nebytovém prostoru číslo 101 na adrese: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 7, dle návrhu žadatele, kterým je Bc. Pavel Vach, projektant, ORIGON spol. s r.o., Baarova 42, Praha, zastupující na základě plné moci Českou spořitelnu, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha, za podmínky, že po případném odstranění bankomatu z budovy budou dotčené stavební konstrukce opraveny, resp. uvedeny do původního stavu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.05.2018

 

13/107/18/RMrozhoduje neposkytnout spolku Linka bezpečí, z.s. dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/3210/18.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.06.2018

 

14/107/18/RMbere na vědomí informaci SDH Velká Bíteš o stavu požární techniky ve vlastnictví města Velká Bíteš.

 

15/107/18/RMrozhoduje od 01.06.2018 snížit základní nájemné o 20%, tzn. na 52,00 Kč/m2/měsíc, v bytech číslo 4, 5 a 6, které jsou situovány v půdní vestavbě domu č.p.84 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Současně rada města rozhoduje v prosinci 2018 zadat specialistovi v předmětném oboru posouzení bytu číslo 6 v domě č.p.84 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši z hlediska výskytu vlhkosti a plísní, jehož součástí bude termovizní měření.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.12.2018

 

16/107/18/RMrozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 317 na adrese U Stadionu 548, Velká Bíteš od 01.06.2018 na dobu neurčitou a za nájemné 65,00 Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.05.2018

 

17/107/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.217 na adrese U Stadionu 475, Velká Bíteš od 01.07.2018 na dobu neurčitou a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.06.2018

 

18/107/18/RMrozhoduje uzavřít se spol. S.O.K. real, a.s., IČ: 253 45 524, se sídlem Hrotovická-Průmyslová Zóna 162, 674 01 Střítež dohodu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400.000,- Kč za výstavbu 5 sad přípojek k pozemkům p.č. 2539/158-162 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.06.2018

 

19/107/18/RMrozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš prodat

- bytovou jednotku č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id.82/1000

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.06.2018

 

20/107/18/RMdoporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 37/5 zahrada o výměře 13 m2 v k.ú. Košíkov za cenu 80,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 11.06.2018

 

21/107/18/RMrozhoduje vzít zpět žalobu o zaplacení dluhu na nájemném za užívání bytu.

Současně rada města rozhoduje vzít zpět žalobu o vyklizení bytu a tento byt na náklad města nechat vyklidit, vyčistit a vymalovat.

Dále rada města rozhoduje uzavřít předložený dvoustranný právní úkon: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 30.06.2018

 

22/107/18/RMrozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Velká Bíteš jako povinným ze služebnosti a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 140 00 Praha 3, Žižkov jako oprávněným ze služebnosti z důvodu překládky původních sdělovacích kabelů na částech pozemků p.č. 586 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 615/1 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 622/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. a obci Velká Bíteš za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2018

 

23/107/18/RMrozhoduje souhlasit s uzavřením smlouvy o pronájmu s právem koupě kopírovacího stroje mezi pronajímatelem COPY-PLUS, s.r.o., Merhautova 64, 613 00 Brno, IČO 27756904 a nájemcem Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.05.2018

 

24/107/18/RMrozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš směnit

- bytovou jednotku č. 275/4 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 91/1000,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id. 91/1000

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.06.2018

 

25/107/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektanta Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ 46347488 na vypracování projektové dokumentace pro akci „Chodník v ulici Lánice od č.p.53 po č.p.209“, ve výši 145.079,- Kč včetně DPH a tuto projektovou dokumentaci objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 30.06.2018

 

 

Ing. Milan Vlček

 

starosta města

 

 

 

Ing. Tomáš Kučera

 

místostarosta města

 

 

Počet listů: 2