106/18 - 25.04.2018 Usnesení Rady Města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

 

Č.j. MÚVB/2963/18/T/KLI

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 106/2018 konané dne 25.04.2018 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/106/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 106/2018 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 105/2018
  3. Stavba „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
  4. TDS na stavbě „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
  5. Dohody o změně smluv č. 9255910030-D a č. 9255910209-D se Státním fondem rozvoje bydlení
  6. Revokace usnesení č. 67/103/18/RM
  7. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 25.04.2018

 

2/106/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 105/2018 ze dne 23.04.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 25.04.2018

 

3/106/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku účastníka IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/14, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257 na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 85.948.640,70 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 31.05.2018

 

4/106/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor stavebníka“ na stavbě „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ za cenu 390.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 31.05.2018

 

5/106/18/RM rozhoduje uzavřít dohody o změně smluv č. 9255910030-D a č. 9255910209-D uzavírané mezi městem Velká Bíteš jako příjemcem dotace a Státním fondem rozvoje bydlení, IČ: 708 56 788, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha jako poskytovatelem dotace spočívajících ve zrušení podmínek omezujících město v nakládání s bytovými jednotkami domu č.p. 282 na p.č. 2996 a půdní vestavbou domu č.p. 14 na p.č. 140 v k.ú. Velká Bíteš, na jejichž vybudování byla poskytnuta dotace.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 04.05.2018

 

6/106/18/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 67/103/18/RM ze dne 26.03.2018 a nahradit ho novým:

RM rozhoduje uzavřít se společností itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného k pokládce podzemního komunikačního vedení na částech pozemků p.č. 2991, 3005/21, 3005/22, 3005/23, 3005/24, 3005/25, 3005/26, 3005/27 v k.ú. Velká Bíteš a na částech pozemků p.č. 1/1, 39/132, 415 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše ve vlastnictví města v rámci stavby „Kabelový rozvod Velká Bíteš - Jáchymov“ v rozsahu předložené dokumentace za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/bm za podmínky, že spol. itself s.r.o. bezúplatně uloží městu v rámci stavby přípolož jedné HDPE trubky DN 40/33 barva zelená, jednu chráničku DN 100 a jednu chráničku DN 63 včetně výstražné folie a geodetické zaměření skutečného provedení stavby v celém jejím rozsahu. Město Velká Bíteš uhradí dodání HDPE trubek, chrániček a výstražné folie na vlastní náklady.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

                 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

Počet listů: 1